اندازه‌گیری عدد اسیدی کل در روغن موتور خودروهای سواری و دیزلی و ارتباط آن با کیلومتر کارکرد خودرو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکدة علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 شرکت گاز هرمزگان، منطقه شش عملیاتی انتقال گاز، بندرعباس، ایران

چکیده

روغن ­ها ترکیب ­هایی از دستة روانکارها هستند که برای کاهش میزان اصطکاک و حرکت آسان ­تر دو سطح روی یکدیگر استفاده می­ شوند و از نفت به دست می­ آید. یکی از مهم ­ترین کاربردهای روانکارها، روغن موتور خودرو است.در این پژوهش، عدد اسیدی کل برای انواع روغن موتور، گیربکس، هیدرولیک و ترمز خودروها در کیلومترهای گوناگون کارکرد، اندازه گیری شدند. روغن­ ها از شرکت­ های تجاری متفاوت برای انواع سواری و دیزلیگوناگون انتخاب شدند. نتیجه ­ها نشان داد که برای بیش­تر روغن موتورها بین افزایش عدد اسیدی کل و کیلومتر کارکرد موتور، رابطهء مستقیمی وجود دارد که به طور متوسط به ازای هر پنج هزار کیلومتر کارکرد برای خودروهای سواری، عدد اسیدی کل mg/kOH/g  7/0 و برای خودروهای دیزلی mg/kOH/g 3/0 افزایش می ­یابد. همچنین عدد اسیدی میانگین روغن موتور کار نکرده، برای خودروهای سواری mg/kOH/g 4/1 و برای خودروهای دیزلی mg/kOH/g 7/1 می­باشد. همچنین دیده شد که عدد اسیدی روغن ترمز، صفر بوده و با کارکرد نیز تغییری نمی­کند. افزون بر این عدد اسیدی روغن موجود در موتور خودرو و در صافی روغن آن، یکسان می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Lansdown A.R., "Lubrication: a practical guide to lubricant selection", Second edn., Pergamon Press Ltd., Oxford, England (1982) [1-50].
[2] زمانی،"مجموعه مقالات سمینار شناخت و کاربرد روغنهای روانساز صنعتی"، شرکت نفت بهران با همکاری موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، ص.ص. 177و176 (1365).
[3] Bloch H.P., "Practical lubrication for industrial facilities", Second edn., Fairmont Press, New York, USA, (2009) [396-397].
[4] Cox R.A., Acids and bases, solvent effects on acid-base strength,  Angew. Chem. Int. Ed., 125 (30): 7790-7795 (2013).
[5] DeKlerk A., "Fischer-Tropsch Refining", Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, Weinheim, Germany, (2011) [25,26].
[6] Becker J.R., "Crude oil waxes, emulsions, and asphaltenes", Pennwell Publishing Company, Tulsa, USA, (1997) [26-29].
[7] کوچک­ زاد، م. ت.،"اصول پالایش نفت خام" ، انتشارات ادبستان- جهان نو، تهران، ص. ص. 22-20 (1387).
[8] Fedele L., "Methodologies and Techniques for Advanced Maintenance", Springer-Verlag, London, UK, (2011) [105].
[9] Hamblin P., Rapenne-Jacob I., Reyes-Gavilan J., Rohrbach P., Standard test methods for TAN assessment and modifications, Tribol. Lubr. Technol., Society of Tribologists and Lubrication Engineers. Retrieved May 16, 2018 from HighBeam Research, 40-46 (2004).
[10] Van De Voort F.R., Pinchuk D., Davies M., Taghizadeh A., "FTIR acid and base number analyses: their potential to Replace ASTM Methods", Proceedings of the JOAP International Monitoring Conference, Canada, 4,5 (2002). 
[11] Jones D.M., Watson W., Meredith W., Chen M., Bennett b., Determination of naphthenic acids in crude oils using nonaqueous ion exchange solid-phase extraction, Anal. Chem., 73 (3): 703-707 (2001). 
‏[12] Dalmia A., "Analysis of naphthenic acids in filtered oil sands process wate (OSPW) using LC/TOF with no sample preparation", Perkin Elmer Application Note, Waltham, USA (2013) [2,3].
[14] Saad O.M., Gasmelseed G.A., Hamid A.H., Separation of naphthenic acid from sudanese crude oil using local activated clays, J. Appl. Ind. Sci., 2(1): 14-18 (2014).
[15] Hau J.L., Yepez, O.J., Torres, L.H., Vera, J.R., Measuring naphthenic acid corrosion potential with the Fe powder test, Rev. Metal Madrid, Extr: 116-123 (2003).
[‏[16] ASTM International, "Standard test method for acid and base number by color-indicator titration", ASTM International, USA (2012).
[17] Bian, Y., "Non-aqueous phase titration for total acid number of crude oil", Rice University Press, USA, (2009) [3, 25].