توسعه روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی/اسپکترومتری ترمال لنز لیزری برای اندازه‌گیری مقدارهای کم کادمیوم در نمونه های آب و دارو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

آزمایشگاه دستگاهوری تجزیه ای و طیف سنجی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران

چکیده

کادمیوم یکی از عنصرهای سمی برای سلامتی انسان می باشد. در این پژوهش، روش میکرو استخراج مایع ـ مایع پخشی ترکیب شده با اسپکترومتری ترمال لنز لیزری به عنوان یک روش ترکیبی نوین برای پیش تغلیظ و اندازه گیری کادمیوم در نمونه های حقیقی ارایه شد. اسپکترومتری ترمال لنز لیزری روش مناسب برای اندازه­ گیری آنالیت پس از روش میکرو استخراج مایع ـ مایع پخشی می باشد. زیرا مقدار حجم کم فاز باقی مانده پس از روش میکرو استخراج به سادگی توسط اسپکترومتر ترمال لنز لیزری قابل آنالیز می باشد. بدین ترتیب روش ترکیبی ارایه شده موجب بالا رفتن فاکتور بهبود می­شود. بهینه سازی پارامترهای گوناگون انجام شد و در شرایط بهینه منحنی برازش دارای بازه­ ی خطی 0/20-1/0  میکروگرم بر لیتر با حد تشخیص 01/0 میکروگرم بر لیتر می باشد. انحراف استاندارد نسبی (RSD) برای غلظت ­های 1 و10 میکروگرم بر لیتر مقدارهای 2/3   و 5/2 درصد به ­دست آمد. فاکتور بهبود به­ دست آمده
با روش پیشنهادی برای نمونه با حجم اولیه
mL10 مقدار 700 می ­باشد. روش ترکیبی DLLME/LS-TLS  برای اندازه­ گیری کادمیوم در نمونه­ های حقیقی از جمله چند نمونه آبمیوه، قرص دارو و نمونه­ های آب به­ کار گرفته شد. افزون بر این، درستی روش به کمک مواد استاندارد مرجع و میکرو اسپکتروفتومتری تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Gordon J., Leite R., Moore R.S., Porto S., Whinnery J., Long‐transient effects in lasers with inserted liquid samples, J. Appl. Phys. 36(1): 3-8 (1965) .
[2] Dovichi N.J., Harris J., Laser induced thermal lens effect for calorimetric trace analysis, Anal. Chem. 51(6): 728-731 (1979) .
[6] Atrabi J. R., Shokoufi N., Kargosha K., Micelle Mediated Preconcentration of Mercury in pH Controlled Mode for Trace Analysis,  Iran. J. Chem. Chem. Eng.,35(2): 79-87 (2016).
[7] Qiu H., Sun D., Gunatilake S.R., She J., Mlsna T.E., Analysis of trace dicyandiamide in stream water using solid phase extraction and liquid chromatography UV spectrometry, J. Environ. Sci. 35: 38-42 (2015) .
[12] Rezaee M., Assadi Y., Hosseini M-RM., Aghaee E., Ahmadi F., Berijani S., Determination of organic compounds in water using dispersive liquid–liquid microextraction, J. Chromatogr. A, 1116(1-2): 1-9 (2006) .
[13] Yang Z., Liu Y., Liu D., Zhou Z., Determination of organophosphorus pesticides in soil by dispersive liquid–liquid microextraction and gas chromatography, J. Chromatogr. Sci. 50(1): 15-20 (2012) .
[18] Trujillo-Rodríguez M.J., Rocío-Bautista P., Pino V., Afonso A.M., Ionic liquids in dispersive liquid-liquid microextraction, Trends Analyt. Chem. 51: 87-106 (2013) .
[21] Guzsvány V., Madžgalj A., Trebše P., Gaál F., Franko M., Determination of selected neonicotinoid insecticides by liquid chromatography with thermal lens spectrometric detection, Environ. Chem. Let. 5(4): 203-208 (2007) .
[22] Kliger D., "Ultrasensitive Laser Spectroscopy", Chapter 3, Elsevier Science BV, Amsterdam, 2012, pp 176-230.
[26] Franko M., Tran C.D., “Thermal lens spectroscopy”, Encyclopedia of Analytical Chemistry: Applications, Theory and Instrumentation, (2006) .
[28] Bialkowski S., “Photothermal spectroscopy methods for chemical analysis” ,John Wiley & Sons, (1996) .
[32] Myöhänen T., Mäntylahti V., Koivunen K., Matilainen R., Simultaneous determination of As, Cd, Cr and Pb in aqua regia digests of soils and sediments using electrothermal atomic absorption spectrometry and fast furnace programs, Spectrochim. Acta Part B, At. Spectrosc. 57(11): 1681-1688 (2002).