بررسی مواد کربنی مورد استفاده در روش پیرومتالورژی برای بازیابی نقره از ضایعات بردهای کامپیوتری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مستقل شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در این مطالعه، بازیافت فلز نقره از ضایعات بردهای مدار کامپیوتری به روش پیرومتالورژی مورد بررسی قرار گرفته است .نخست ضایعات بردهای مدار کامپیوتری به صورت مکانیکی توسط دستگاه سنگ شکن فکی ، مورد خردایش قرار گرفت سپس در اثر لرزش دستگاه آسیا دیسک حلقه ای پودر شد و نمونه همگن به­ دست آمد سپس نمونه آماده شده توسط مواد شارژ ذوب شد به­ طوری که انتخاب مواد شارژ جهت تولید سرباره کم و تشکیل آلیاژ سرب ـ طلا ـ نقره بسیار دارای اهمیت بوده و از بین مواد شارژ، مواد کربنی به دلیل خاکستر شدن و تأثیر اکسیدهای گوناگون عنصرهای آن بر راندمان استخراج و تولید سرباره، بررسی شدند. در این مطالعه مواد کربنی گوناگون شامل کک گازی، کک متالورژی ذوب آهن، سمی کک، زغال سنگ و زغال چوب مورد بررسی قرار گرفتند به­ طوری که سمی کک به دلیل کربن غیر فرار بالا (87/84 %) و خاکستر پایین (97/8 %) و همچنین آلومینیوم اکسید کم­تر ( 87/11 %) در خاکستر آن، انتخاب شد سپس مقدار بهینه آن، g 6 به­ دست آمد. همچنین زغال چوب به دلیل داشتن خاکستر بالا (20/14 %) و وجود قلع اکسید در خاکستر آن (54/3 %)، پایین ترین راندمان استخراج ( 65%) و بیش ترین مقدار سرباره ( 45 %) را داشته است. در مرحله بعد، آلیاژ سرب ـ طلا ـ نقره بر اساس اختلاف زیاد جرم حجمی از فاز سرباره جداسازی شد سپس فلز نقره توسط فرایند پارتینگ  از طلا جدا شد و سرانجام، نقره توسط فرایند سمانتاسیون استخراج شد. در این روش ، راندمان استخراج 94 % به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Herat S., International Regulations and Treaties on Electronic Waste (e-waste), J. Environ. Eng., 4: 335-351 (2009).
[2] Yoshida A., Terazono A., Ballesterros F.C., Nguyen D.Q., E-Waste Recycling Processes in Indonesia, the Philippines, and Vietnam: A Case Study of Cathode Ray Tube Tvs and Monitors, Resour. Conserv. Recy., 106: 48-58 (2016).
[3] Chen M.J., Ogunseitan O.A. J.B., Wang J., Chen H., Evolution of Electronic Waste Toxicity: Trends in Innovation and Regulation, J. Environ. Eng., 47: 12409-12416 (2013).
[4] Egyn E.V., Meester S.D., Tran H.P., Dewulf, Resource Savings Urban Mining: The Case of Desktop and Laptop Computers in Belgium, J. Resour. Conserv. Recy., 107: 53-64 (2016).
[5] Yan Lu, Zhenming Xu., Precious Metals Recovery from Waste Printed Circuit Boards: A Review for Current Status and Perspective, Resour. Conserv. Recy., 113: 28-39 (2016).
[6] Nilanjana Das., Recovery of Precious Metals Through Bio-Sorption: A Review, Hydrometallurgy, 103: 180-189 (2010).
[7] Gurungt M., Adhikarit B.B., Kawakitat H., Ohtot K., Selective Recovery of Precious Metals From Acidic Leach Liquor of Circuit Boards of Spent Mobile Phones Using Chemistry Modified Persimmon, Ind. Eng. Chem. Res., 51:11901-11913 (2012).
[8] Birloaga I., Vegilo F., Overview on Hydrometallurgical Procedures for Silver Recovery from Various Wastes, J. Environ. Eng., 18: 275-310 (2018).
[9] Isildar A., Vossenberg J.V., Rene E.R., Hullebusch E.D., Two-Step Bioleaching of Copper and Gold From Discarded Printed Circuit Boards (PCB), Waste Manage., 57:149-157 (2015).
[10] Tunsu G.; Retegan T., Chapter6-Hyrometallurgical Processes for the Recovery of Metals from WEEE, WEEE Recy., 139-175 (2016).
[11] Tuncuk A., Stazi V., Akcil A., Yazici E.Y., Deveci H., Aqueous Metal Recovery Techniques From E-Scrap: Hydrometallurgy in Recycling, Miner. Eng., 25: 28-37 (2012).
[12] Akcil A., Erust C., Gahan C.S., Ozgun M.,  Precious Metal Recovery from Waste Printed Circuit Boards Using Cyanide and Non-Cyanide Lixiviants-A Review, Waste Manage., 45: 258-271 (2015).
[13] Reith F., Zammit C.M., Rogers S.L., Potential Utilization of Microorganism in Gold Processing, Miner. Process. Extr. Metall. Rev., 121: 251-260 (2012).
[14] Cui j., Zhang L., Metallurgical Recovery of Metals from Electronic Waste: A Review, J. Hazard. Mater., 158: 228-256 (2008).
[15] Flandinet L., Tedjar F., Ghetta V., Fouletier J., Metals recovering from Waste Printed Circuit Boards (WPCBs) Using Molten Salts, J. Hazard. Mater., 213: 485-490 (2012).
[16] Bidini G., Fantozzi F., Bartocci P., Recovery of Precious Metals from Scrap Printed Circuit Boards Through Pyrolysis, J. Anal. Appl. Pyrolysis., 84: 175-183 (2014).
[17] Wills B.A., Napier – Munn T., "An Introduction to the Practical Aspects of Ore Treatment and Mineral Recovery ", Miner. Process. Technol. Seventh Edition Elsevier, (2007).