میکرواستخراج مایع – مایع پخشی برای پیش تغلیظ داروی فنتانیل از ماتریکس آبی و اندازه گیری آن با استفاده از اسپکتروسکوپی مرئی – فرابنفش

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

در این  پژوهش ازروش میکرو استخراج مایع ـ مایع پخشی (DLLMEو به دنبال آن اسپکتروفتومتری UV-Vis برای پیش تغلیظ و اندازه‌گیری داروی فنتانیل در نمونه‌های آب، پلاسما و ادرار استفاده شد. mL 10 از محلول نمونه آبی شامل داروی فنتانیل که به‌وسیله بافر فسفات در10pH= تنظیم‌شده در یک لوله شیشه‌ای 15 میلی‌لیتری ته مخروطی شکل قرار داده شد. سپس با استفاده از میکرو سرنگ، محلول کلروفرم دارای آلیکوات s336 به‌سرعت به محلول تزریق شد. محلولی ابری تشکیل شده و استخراج فراورده به درون قطره­ های ریز کلروفرم صورت گرفت. سپس این مخلوط به مدت‌ زمان مشخص سانتریفیوژ شد و فاز آلی در لوله ته‌نشین شد. پس از حذف فاز آبی بالایی، فاز آلی باقی‌مانده با یک میکرو سرنگ برداشته شد و جذب آن نسبت به محلول شاهد و در طول‌موج‌ nm 265 خوانده شد. در این روش ازحلال‌های پخش ‌کننده مرسوم برای پراکندگی حلال استخراجی استفاده‌نشده، زیرا آلیکوات s336 تزریقی به همراه کلروفرم، افزون برایجاد کاتیون همراه زوج یون، به‌عنوان پخش ‌کننده برای تشکیل محلول ابری نیز نقش بازی می‌کند که نه‌تنها نتیجه­ه ای میکرو استخراج مایع-مایع پخشی را به دنبال دارد، بلکه یک روش سبز نیز به­ حساب می ­آید. حد تشخیص این روش برای اندازه‌گیری فنتانیل برابر mg/L002/0 و منحنی برسنجی در بازه غلظت  mg/L52-01/0 خطی بود. انحراف استاندارد نسبی ( 7 = n ) برای استخراج فنتانیل 7/2 درصد و فاکتور پیش تغلیظ 5/55 محاسبه شدند. از برتری­ های این روش می‌توان به ‌سادگی، سریع بودن، هزینه کم و فاکتور پیش تغلیظ بالا اشاره کرد. به­ طور تقریب در همه ­ی اندازه‌گیری‌های داروی فنتانیل انجام‌شده از دستگاه‌های پیچیده برای اندازه‌گیری آن‌ها استفاده ‌شده است. برخی ارقام شایستگی این روش قابل‌ مقایسه با روش‌های گزارش ‌شده پیشین هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[2] Bathari R., Bhalotra A.R., Anand R., & Kumar V., A Randomised Trial to Compare the Effect of Addition of Clonidine or Fentanyl to Hyperbaric Ropivacaine for Spinal Anaesthesia for Knee Arthroscopy, Southern African Journal of Anaesthesia and Analgesia, 21(5): 138-142 (2015)..
[3] Lötsch J., Walter C., Parnham M. J., Oertel B. G., Geisslinger G. Pharmacokinetics of Non-Intravenous Formulations of Fentanyl, Clinical pharmacokinetics, 52(1): 23-36 (2013).
[4] Stiller R.L., Scierka A.M., Davis P.J., Cook D.R. A Brief Technical Communication: Detection of Fentanyl in Urine, Forensic Science International, 44(1): 1-6 (1990).
[5] Henderson G.L., Harkey M.R., Jones A.D.; Rapid Screening of Fentanyl (China White) Powder Samples by Solid-Phase RadioimmunoassayJournal of Analytical Toxicology, 14(3): 172-175 (1990).
[6] Portier E.J., de Blok K., Butter J.J., van Boxtel C.J., Simultaneous Determination of Fentanyl and Midazolam Using High-Performance Liquid Chromatography with Ultraviolet Detection, Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications 723(1): 313-318 (1999).
[8] Bista, S.R., Lobb M., Haywood A., Hardy J., Tapuni A., Norris R., Development, Validation and Application of an HPLC–MS/MS Method for the Determination of Fentanyl and Nor-Fentanyl In Human Plasma and SalivaJournal of Chromatography B, 960: 27-33 (2014).
[9] Blanco M.E., Encinas E., González O., Rico E., Vozmediano V., Suárez E., Alonso R.M., Quantitative Determination of Fentanyl in Newborn Pig Plasma and Cerebrospinal Fluid Samples by HPLC‐MS/MSDrug Testing and Analysis 7(9): 804-811 (2015).
[11] Wang C., Li E., Xu G., Wang H., Gong Y., Li P., Liu S., He Y., Determination of Fentanyl in Human Breath by Solid-Phase Microextraction and Gas Chromatography–Mass SpectrometryMicrochemical Journal 91(2): 149-152 (2009).
[12] Raikos, N., Theodoridis G., Alexiadou E., Gika H., Argiriadou H., Parlapani H., Tsoukali H., Analysis of Anaesthetics and Analgesics in Human Urine by Headspace SPME and GC, Journal of Separation Science 32(7): 1018-1026 (2009).
[13] Gardner M.A., Sampsel S., Jenkins W.W., Owens J.E., Analysis of Fentanyl in Urine by DLLME–GC-MSJournal of Analytical Toxicology 39(2): 118-125 (2014).
[14] Day J., Slawson M., Lugo R.A., Wilkins D., Analysis of Fentanyl and Norfentanyl in Human Plasma by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry using Electrospray IonizationJournal of Analytical Toxicology, 27(7): 513-516 (2003).
[15] Coopman V., Cordonnier J., Pien K, Van Varenbergh D., LC–MS/MS Analysis of Fentanyl and Norfentanyl in a Fatality Due to Application of Multiple Durogesic® Transdermal Therapeutic Systems, Forensic Science International 169(2): 223-227 (2007).
[16] Ahrens B.D., Kucherova Y, Butch A.W., Detection of Stimulants and Narcotics by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry and Gas Chromatography-Mass Spectrometry for Sports Doping ControlClinical Applications of Mass Spectrometry in Drug Analysis, 247-263 (2016).
[17] Guo H., Hu N., Lin S., Adsorptive Stripping Voltammetric Properties of Fentanyl at Hg Electrode, Talanta41(11): 1929-1932 (1994).
[18] Rezaee M., Assadi Y., Hosseini M.R.M., Aghaee E., Ahmadi F., Berijani S., Determination of Organic Compounds in Water Using Dispersive Liquid–Liquid Microextraction, Journal of Chromatography A, 1116(1): 1-9 (2006)..
[19] Harvey SD, Fellows R.J., Cataldo D.A., Bean R.M., Analysis of the Explosive 2, 4, 6-Trinitrophenylmethylnitramine (Tetryl) in Bush Bean PlantsJournal of Chromatography A630 (1-2): 167-177 (1993).
[20] Rezaee M., Yamini Y., Faraji M., Evolution of Dispersive Liquid–Liquid Microextraction MethodJournal of Chromatography A, 1217 (16): 2342-2357 (2010).
[22] Zang X.H.., Wu Q.H., Zhang M.Y., Xi G.H., Wang G.Z., Developments of Dispersive Liquid-Liquid Microextraction TechniqueChinese Journal of Analytical Chemistry, 37 (2): 161-168 (2009).
[24] Hennion M.C., Pichon V., Solid-Phase Extraction of Polar Organic Pollutants from Water, Environmental Science & Technology, 28(13): 576A-583A (1994).