مطالعه واجذب - یونش کمپلکس های [Co(H2O)6](NO3)2، [Co(H2O)7]SO4، [Co(NH3)5Cl]Cl2، [Co(NH3)4CO3]NO3، [Fe(H2O)6]SO4 و[Fe(H2O)7](NO3)3 با استفاده از روش طیف سنجی جرمی زمان پرواز با منبع تابش لیزر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ایران

چکیده

طیف سنج جرمی زمان پرواز لیزری یک روش بسیار کارآمد در شناسایی و مشخصه­یابی مواد شیمیایی است. در این روش یون­های ایجاد شده در اثر تابش لیزر با نمونه در یک میدان الکتریکی شتاب گرفته و پس از به دست آوردن انرژی جنبشی کافی در یک فضای عاری از هرگونه میدان الکتریکی، در یک مسیر مستقیم و خطی بر اساس نسبت جرم به بار از هم­ دیگر جدا می­ شوند و در زمان­های مختلف به آشکارساز می­رسند و طیف جرمی آن­ها ثبت می­شود. در این کار طیف جرمی زمان پرواز تعدادی از کمپلکس­ های معدنی [Co(H2O)6](NO3)2، [Co(H2O)7]SO4، [Co(NH3)5Cl]Cl2، [Co(NH3)4CO3]NO3، [Fe(H2O)6]SO4 و[Fe(H2O)7](NO3)3 که فلز مرکزی آن­ ها عنصرهای Co و Fe بوده، با استفاده از روش واجذب-یونش لیزری(LDI) بر روی بستر صفحه آلومینیوم ثبت شدو گونه­ های یونی به­ دست آمده از هر کدام ازکمپلکس­ ها مشخص شد. تابش نور لیزر استفاده شده در بازه­ی IR و با طول موج nm1064 است. مقایسه طیف­های جرمی کمپلکس ­های Coبا لیگاند آب با طیف­ های جرمی کمپلکس ­های Co با لیگاند آمونیاک نشان داد که پیوند اکسیژن با فلز در مقایسه با پیوند نیتروژن با فلز قوی­تر است به طوری که گون ه­های یونی با پیوند اکسیژن- فلز در همه طیف­ های جرمی به روشنی دیده می­ شود. در هیچ­ کدام از طیف های جرمی ثبت شده پیک مربوط به یون مادر کمپلکس ­ها دیده نشد که این نشان دهنده ناپایداری این کمپلکس­ ها در برابر تابش لیزر است. همچنین دیده شد که با کاهش شدت تابش لیزر شدت پیک گونه­ های یونی کاهش می­ یابد ولی هیچ اثری از پیک یون مادر دیده نمی­ شود. همچنین تأثیر یون مخالف بر روی طیف جرمی کمپلکس ­هایی که فلز و لیگاند یکسانی دارند نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شدکه یون مخالف هیچ اثری بر روی طیف جرمی کمپلکس ندارد و لیگاند است که طیف هر کمپلکس را تحت تأثیر قرار می ­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Tabrizchi M., Farrokhpour H., Abyar F., Azad H., Mirian M., and ILbeigi V., Design, Construction and Calibration of a Laser Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometer, Physical Chemistry Research, 2: 202-216, (2014).
 [2]  Märk T. D., Dunn G. H., "Electron Impact Ionization": Springer Science & Business Media, (2013).
[3] Fenn J. B., Mann M., Meng C. K., Wong S. F., Whitehouse C. M., Electrospray Ionization–Principles and Practice, Mass Spectrometry Reviews, 9: 37-70, (1990).
[5] Dreisewerd K., Berkenkamp S., Leisner A., Rohlfing A., Menzel C., Fundamentals of Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry with Pulsed Infrared Lasers, International Journal of Mass Spectrometry, 226: 189-209, (2003).
[6] Van Bramer S. E., "An Introduction to mass Spectrometry," Widener University, Department of Chemistry, One University Place, Chester,PA, 19013, (1997).
[7] Bhaskar G., Prabhakar S., Raju N. P., Ramanjaneyulu G., Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Studies on Transition Metal Complexes of Benzimidazole Thiosemicarbazones, European Journal of Mass Spectrometry, 13: 135-145, (2007).
[8] Vujačić A., Bugarčić Ž. D., Schiller J., Vasić V., Petković M., Matrix-Assisted Laser Desorption and Ionisation Time-of-Flight Mass Spectrometry of Pt (II) and Pd (II) Complexes, Polyhedron, 28: 2905-2912, (2009).
[9] Petković M., Petrović B., Savić J., Bugarčić Ž. D., Dimitrić-Marković J., Momić T., et al., Flavonoids as Matrices for MALDI-TOF Mass Spectrometric Analysis of Transition Metal Complexes, International Journal of Mass Spectrometry, 290: 39-46, (2010).
[10] Hsu N.-Y., Tseng S. Y., Wu C.-Y., Ren C.-T., Lee Y.-C., Wong C.-H., et al., Desorption Ionization of Biomolecules on Metals, Analytical Chemistry, 80: 5203-5210, (2008).
[12] م. تبریزچی, "ساخت طیف سنج جرمی زمان پرواز با منبع یونش لیزری," 73361, (1391).