ساخت حسگر الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود صفحه چاپی اصلاح شده با لیگاند شیف باز برای اندازه‌گیری هم زمان هیدرازین و فنل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

در این پژوهش نخست نانوکاتالیست ZnFe2O4 به روش هیدروترمال تهیه شد. سپس از این نانوکاتالیست برای سنتز 4و'4-((E'E1)-((اکسی بیس(4و1-فنیلن))بیس(آزانیلیدین))بیس(متانیلیدین))دی فنل (4,4'-((1E,1'E)-OPAMD)  در شرایط بهینه استفاده شد. سپس ساختار لیگاند تهیه شده پس از جداسازی  و خالص سازی با استفاده از طیف سنجی IR،  1H NMR و 13C NMR شناسایی شد. در مرحله بعدی، از آن به عنوان اصلاح­گر برای ساخت حسگر الکتروشیمیایی برای اندازه گیری هم ­زمان هیدرازین و فنل استفاده شد. رفتار الکتروشیمیایی هیدرازین در سطح الکترود صفحه چاپی (SPE) اصلاح شده بااستفاده از روش ولتامتری چرخه­ ای، ولتامتری پالس تفاضلی و کرونوآمپرومتری مورد مطالعه قرارگرفت. همچنین،بااستفاده از روش ولتامتری پالس تفاضلی، منحنی برازش دربازه ­یغلظت 0/700-0/1 میکرومولار با حد تشخیص 07/0 میکرومولار به دست آمد. روش معرفی شده برای اندازه‌گیری هیدرازین و فنل در نمونه ­های آب مورد نیز استفاده قرار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Tamás K., Wachter-Kiss E., Kormány R., Hydrazine Determination in Allopurinol Using Derivatization and SPE for Sample Preparation, J. Pharm. Biomed. Anal., 152: 25-30 (2018).
[2] Shahidi L., Taei M., Banitaba S. H., Tavakkoli N., A New 2-amino-3-pynanopyrane-3-carbonitrile Derivative for Electrocatalytic Oxidation and Determination of Hydrazine, Mater. Sci. Eng. C, 75: 1154-1160 (2017).
[3] Smolenkov A.D., Shpigun O.A., Direct Liquid Chromatographic Determination of Hydrazines: A Review, Talanta, 102: 93-100 (2012).
[5] Shi X., Yin C., Wen Y., Zhang Y., Huo F., A Probe with Double Acetoxyl Moieties for Hydrazine and its Application in Living Cells, Spectrochim. Acta A, 203: 106-111 (2018).
[6] George M., Nagaraja K. S., Balasubramanian N., Spectrophotometric Determination of Hydrazine, Talanta, 75: 27-31 (2008).
[8] Vakh C., Evdokimova E., Pochivalov A., Moskvin L., Bulatov A., A Novel Flow Injection Chemiluminescence Method for Automated and Miniaturized Determination of Phenols in Smoked Food Samples, Food Chem., 237: 929-935 (2017).
[9] Gatselou V., Christodouleas D.C., Kouloumpis A., Gournis D., Giokas D. L., Determination of Phenolic Compounds Using Spectral and Color Transitions of Rhodium Nanoparticles, Anal. Chim. Acta, 932: 80-87 (2016).
[10] Hsu B.Y., Lin S.W., Stephen Inbaraj B., Chen B.H., Simultaneous Determination of Phenolic Acids and Flavonoids in Chenopodium Formosanum Koidz. (djulis) by HPLC-DAD-ESI–MS/MSJ. Pharm. Biomed. Anal., 132: 109-116 (2017).
[11] Ziyatdinova G. K., Saveliev A. A., Evtugyn G. A., Budnikov H. C., Simultaneous voltammetric Determination of Phenolic Antioxidants with Chemometric Approaches, Electrochim. Acta, 137: 114-120 (2014).
[13] Karimi-Maleh H., Moazampour M., Ensafi A. A., Mallakpour S., Hatami M., An electrochemical Nanocomposite Modified Carbon Paste Electrode as a Sensor for Simultaneous Determination of Hydrazine and Phenol in Water and Wastewater Samples, Environ. Sci. Pollut. Res. Int., 21: 5879-5888 (2014).
[15] حسینی زوارمحله، سید رضا؛ قاسمی میر، شهرام؛ پورصادق لیمویی، شیوا؛ بررسی مقایسه ای اکسایش الکتروکاتالیزی برخی از الکل های مهم در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوالیاف اکسید نیکل الکتروریسی شده، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (4)37 : 109 تا 120 (1397).
[16] حسنی نژاد درزی، سید کریم؛ رضوانی، روزبه؛ پورعلی، سیده معصومه؛ الکترواکسایش فرمالدهید با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوزنولیت MCM-41 دارای نقره، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (1)37 : 51 تا 61 (1397).
[17] قلی زاده، اعظم؛ شاهرخیان، سعید؛ ایرجی زاد، اعظم؛ مهاجرزاده، شمس الدین؛ وثوقی، منوچهر؛ اندازه گیری گلوتامات با استفاده از حسگر زیستی بر پایه نانولوله های کربنی عمودی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (4)33 : 33 تا 36 (1392).
[18] Rana S., Mittal S. K., Singh N., Singh J., Banks C. E., Schiff Base Modified Screen Printed Electrode for Selective Determination of Aluminium(III) at Trace Level, Sens. Actuators B., 239: 17-27 (2017).
[19] دهقانی فیروزآبادی، احمدعلی؛ حسینی مقدم، سیده مریم؛ سنتز و شناسایی کمپلکس‌های نامتقارن باز شیف حاوی دهنده‌ی تیواتری با یون‌های فلزی منگنز (II)، کبالت (III)، نیکل (II)، مس(II)  و کادمیوم (II)، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2)38 : 165 تا 172 (1398).
[20] Caro-Díaz C.A., Lillo-Arroyo L., Valenzuela-Melgarejo F.J., Roudergue-Zúñiga V., Cabello-Guzmán G., Effect of Metal in Schiff Bases of Chitosan Adsorbed on Glassy Carbon Electrode in the Inhibition of Sphingomyelinase C Toxin, Food Chem. Toxicol, 120: 662-667 (2018).
[22] Çakmak D., Çakran S., Yalçinkaya S., Demetgül C., Synthesis of Salen-Type Schiff Base Metal Complexes, Electropolymerization on Graphite Electrode Surface and Investigation of Electrocatalytic Effects, J. Electroanal. Chem., 808: 65-74 (2018).
[23] Bard A.J., Faulkner L.R., "Electrochemical Methods Fundamentals and Applications", 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc. (2001).
[24] Esfandiari Baghbamidi S., Beitollahi H., Tajik S., Graphene Oxide Nano-Sheets/Ferrocene Derivative Modified Carbon Paste Electrode as an Electrochemical Sensor for Determination of Hydrazine, Anal. Bioanal.Electrochem., 6: 634-645 (2014).
[25] Mohammadi S.Z., Beitollahi H., Bani Asadi E., Electrochemical Determination of Hydrazine Using a ZrO2 Nanoparticles-Modified Carbon Paste Electrode, Environ.Monit. Assess., 187: 122-132 (2015).