بررسی تأثیر نانوذره ها روی ویژگی های روغن های روان کننده و میزان عملکرد آن در کاهش سایش

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

نانوذره­ ها تأثیر مهمی در بهبود عملکرد روغن موتور به ویژه در کاهش سایش دارند. در این پژوهش، از نانوذره­های2MOSو3O2Alو 2MnO برای بهبود عملکرد روغن و کاهش سایش استفاده شده است. نانوذره ها پس از تهیه با نسبت­های وزنی گوناگون به روغن موتور 40W10SN افزوده شد. آزمون های گرانروی، نقطه اشتعال، نقطه انجماد و چهارساچمه روی فراورده انجام شده و نتیجه ­ها با روغن بدون نانوذره ­ها مورد مقایسه قرارگرفت نتیجه­ ها نشان داد که افزودن نانوذره­ های 2MOSو 3O2Al به روغن موتور باعث بهبود عملکرد سایشی آن شد کهاز بین این دو، 2MOS نتیجه­ های بهتری از خود نشان داد. افزودن نانوذره­ های 2MnO به روغن، انتقال گرمایی روغن را بهبود داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] طاهری، رمضانعلی، "نقش نانو روانکارها در افزایش راندمان و کاهش هزینه های نت موتورمعاونت آموزش ندسا، ستاد بهینه سازی آموزش، چاپ اول، (1384).
[2] شهیدی­پور، روح­ا...، "کتاب جامع صنعت روانکار ایرانشرکت بازار پژوهان نوآور،  (1384).
[3] ابوالقاسم کوچکی، علی عباسی، حامد افشاری، حسین شکی، عمادالدین هراتی فر، امیرحسین میردامادیان ، "فناوری نانو در صنعت خودرو و کاربردهای آن"، چاپ دوم ، تهران ، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، (1391).
[4] Hernandes A., Gonzales R., Viesca J.L., Fernandes J.E., Diaz Fernandes J.M., Machdo A., Chou R., Riba J., CuO, ZrO2 and ZnO nanoparticles as antiwear additive in oil lubricants, Wear, 265. (2008).
[5] رحمانیان، فرگام؛ فرزین، فرین؛ امینیان، مهرداد؛ هاشمی یزدی، حمیدرضا، "آشنایی با نانوالماس با کاربرد به عنوان افزودنی روغن موتورنخستین کنگره بین المللی نانوفناوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، (1393).
[6] Peng D.,  Chen C., Kang Y., Chang Y.,  Chang S., Size effects of SiO2 nanoparticles as oil additives on tribology of lubricant, Industrial Lubrication and Tribology, (2010).
[7] Yathish K., Binu K., Shenoy B., Rao D., Pai R., Study of TiO2 Nanoparticles as Lubricant Additive in Two-Axial Groove Journal Bearing, International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering Vol:8, No:11, (2014).
[8] شکرریز، مریم؛ حاجی علی اکبری، فروزان؛ ابراهیم پور ضیایی، الهه، ساخت نانو ذره نیکل پوشش دار و بررسی کاربرد آن در روانکارها، پژوهش نفت،  80، (1393).
[9] علائی، مهشاد؛ سلیمانی، محمد؛ رعیت دوست، سعیده؛ کیان، فاطمه؛ رشیدی، علیمراد؛ سنتز و بررسی عملکرد برخی از نانوساختارهای کربنی و سیلیسی در بهبود ویژگی­های روان­سازی و فشارپذیری سیال­های حفاری، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (4)36 (1396).
[11] سازمان ملی استاندارد ایران، "آزمون گرانروی مایعات شفاف و تیره"، (1392).
[15] اتفاقی، احسان ا...؛ محتسبی، سید سعید؛ احمدی، حجت؛ سلطانی، رضا؛ رشیدی، علیمراد، بررسی تأثیر نانو ذرات روی خواص روغن موتور و میزان عملکرد آن در کاهش سایش، فصلنامة علمی- پژوهشی تحقیقات موتور، (1390).
[16] سازمان ملی استاندارد ایران، "روغن­های روان­کننده-اندازه­گیری خواص فشارپذیری-روش چهارگلوله،" تجدید نظر اول، (1393).
 [17] زارع دثاری، بهروز؛ عباس زاده یخفروزانی، محمد؛ داودی، بهنام، بهبود روانکاری در فرآیند کشش عمیق با استفاده از افزودنی نانوذرات، مجلهمهندسیمکانیکمدرس، (1394).
[18] فرزین نژاد، نجمه؛ حسنی راد، سید جمال، مروری بر کاربرد فناوری نانو در روانکارها، فصلنامه تخصصی علمی ترویجی فرآیند نو، شماره 4، (1393).
[19] وکیلی نژاد، غلامرضا؛ شریعتی نیاسر، مجتبی؛ قدمی؛مسعود، بازیافت روغن پایه موتور از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (1)24 (1384)
 [20] Ettefaghi E., Ahmadi H., Rashidi A., Mohtasebi S., Alaei M., Experimental evaluation of engine oil properties containing copper oxide nanoparticles as a nanoadditive, International Journal of Industrial Chemistry (2013).
[22] Mello V.S., Faria E. A., Camargo A.P.P., Alves S.M., Nanolubricants Developed from Tiny CuO Nanoparticles, Tribology international, Volume 100, Pages 263-271, (2016).
[23] Hwang Y., Lee C., Choi Y., Cheong C., Kim D., Lee K., Lee J., Kim S., Effect of the size and morphology of particles dispersed in nano-oil on friction performance between rotating discs, Journal of Mechanical Science and Technology, (2011).
[24] Patil V., Jadhav M., Pawar G., Gunjavate P., Some studies on tribological properties of lubricating oil with nanoparticles as an additive, International Journal of Advanced Engineering Technology, (2014).
[25] Liu G., Li X., Qin B., Xing D., Guo Y., Fan R., Investigation of mending effect and mechanism of copper nano-particles on a tribologically stressed surface, Tribol. Lett., 17, (2004).