استخراج و پیش تغلیظ مقدارهای در حد آثار کادمیم در نمونه‌های آبی زیست محیطی، زیستی ، غذایی و اندازه‌گیری با دستگاه جذب اتمی الکتروترمال

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی ، مراغه، ایران

2 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه یک روش میکرواستخراج ساده، سریع، ارزان و کارا با عنوان میکرواستخراج قطره آلی شناور منجمد کمک شده با جریان گردابی (VAE-SFODME) در پیش تغلیظ و جداسازی مقدارهای جزیی کادمیم از نمونه‌های آبی بررسی و مطالعه شد. در این روش فلز کادمیم با لیگاند آمونیوم پیرولیدین دی تیو کاربامات (APDC) کمپلکس تشکیل داد و به فاز آلی 1- دودکانول استخراج شد. پس از جداسازی فاز، آنالیت غنی‌سازی شده توسط دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی الکتروترمال اندازه‌گیری شد. استفاده از جریان گردابی باعث حذف حلال آلی پخش کننده شد در ضمن با توزیع خوب ذره ­های ریز حلال استخراجی در محلول و با افزایش سطح تماس باعث افزایش کارایی استخراج و فاکتور تغلیظ شد. حلال 1-دودکانول به دلیل نقطه ذوب مناسب و دانسیته پایین نسبت به آب به عنوان حلال استخراجی مناسب و کارا انتخاب شد. پارامترهای تجربی مربوط به کارایی استخراج بررسی و مطالعه شد. در شرایط بهینه (حلال استخراجی (1-دودکانول) Lµ 90، 5/2=pH، Lµ12APDC، زمان استخراج min 3، سرعت سانتریفوژ rpm 4000 به مدت min 2، بدون افزودن نمک و در دمای آزمایشگاه)
حد تشخیص، حد تعیین، تکرارپذیری (درصد انحراف استاندارد نسبی برای پنج بار اندازه گیری 
پشت سر هم) و فاکتور تغلیظ به ترتیب ng/mL 58/0، ng/mL 92/1، 97/0% و 96 به ­دست آمد. در ضمن برای بررسی درستی روش برنامه‌ریزی شده نمونه‌های آبی زیست محیطی (آب تصفیه شده، آب شهری و آب رودخانه) و نمونه‌های زیستی شامل بزاق دهان و موی انسان و نمک با درجه غذایی با کادمیم در سطح های غلظتی 20 و  ng/mL40 آلوده شد، بازیابی نمونه‌های آلوده شده بسیار خوب و در بازه 3/101- 5/94 درصد است. بنابراین روش پیشنهادی می‌تواند به­ طور موفقیت آمیز در نمونه‌های گوناگون آبی، زیستی و غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Baird C., Cann M., "Environmental Chemistry", 5th ed., W.H. Freeman and Company, New York, (2012).
[4] FAO/WHO, "Joint Expert Committee on Food Additives", WHO Technical Report, Series No. 505, p.32,(1997).
[5] Rezende H. C., Nascentes C. C., Coelho N. M. M., Cloud Point Extraction for Determination of Cadmium in Soft Drinks by Thermospray Flame Furnace Atomic Absorption Spectrometry, Microchemical Journal, 97(2):118–121 (2011).
[8] Melo M.H.A., Ferreira S.L.C., Santelli R.E., Determination of Cadmium by FAAS After On-Line Enrichment Using A Mini Column Packed with Amberlite XAD-2 Loaded with TAM, Microchem. J., 65: 59-65 (2000).
[15] Suteerapataranon S., Jakmunee J., Vaneesorn Y., Grudpan K., Exploiting Flow Injection and Sequential Injection Anodic Stripping Voltammetric Systems for Simultaneous Determination of Some Metals, Talanta, 58:1235-1242 (2002).
[18] Tanikkul S., Jakmunee J., Lapanantnoppakhun S., Rayanakorn M., Sooksamiti P., Synovec R.E., Christian G.D., Grudpan K., Flow Injection in-Valve-Mini-Column Pretreatment Combined with Ion Chromatography For Cadmium, Lead and Zinc Determination, Talanta, 64:1241-1246(2004).
[19] Whitchurch C., Andrews A., Development and Characterization of a Novel Electrochemiluminescent Reaction Involving Cadmium, Analyst, 125:2068-2070 (2000).
[20] Raimundo I.M., Narayanaswamy R., Simultaneous Determination of Zn(II), Cd(II) and Hg(II) in Water, Sens. Actuators B: Chem. 90:189-197 (2003).
[22] Ferreira S.L.C., de Andrade J.B., Korn M.G.A., Pereira M.G., Lemos V.A., dos Santos W.N.L., Rodrigues F.M., Souza A.S., Ferreira H.S., da Silva E.G.P., Review of Procedures Involving Separation and Preconcentration for the Determination of Cadmium Using Spectrometric Techniques, J. Hazard. Mater., 145:358-367 (2007).
[25] Yiantzi E., Psillakis E., Tyrovola K., Kalogerakis N., Vortex-Assisted Liquid–Liquid Microextraction of Octylphenol, Nonylphenol and Bisphenol-A, Talanta, 80:2057-2062 (2010).
[26] Schneider S., Yegles M., Hallegot P., Wennig R., Migeon H. N. and Audinot J. N., Imaging of Arsenic Traces in Human Hair By Nano-SIMS 50, Applied Surface Science, 231-232: 490- 496 (2004).
[27] Bozsai G., Quality Control and Assurance in Hair Analysis, Microchem. J., 46(2):159-166 (1992).
[33] Chamsaz M., Atarodi A., Eftekhari M., AsadpourS., Adibi M., Vortex-Assisted Ionic Liquid Microextraction Coupled to Flame Atomic Absorption Spectrometry For Determination of Trace Levels of Cadmium in Real Samples, Journal of Advanced Research, 4(1): 35-41 (2013).
[34] Dadfarnia Sh., Haji Shabani A.M., Kamranzadeh E., Separation/Preconcentration and Determination of Cadmium Ions by Solidification of Floating Organic Drop Microextraction and FI-AAS, Talanta, 79(4): 1061-1065 (2009).