سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت مغناطیسی گرافن-L آرژینین و کاربرد آن در استخراج و پیش تغلیظ کاتیون مس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

در این پژوهش یک روش جدید  استخراج فاز جامد مغناطیسی، با استفاده از نانو کامپوزیت مغناطیسی گرافن عامل دار شده با آمینو اسید L-آرژینین برای استخراج انتخابی یون مس (II) و اندازه گیری با استفاده از روش  طیف ‌سنجی جذب اتمی شعله (FAAS) ارایه شد. تأثیر متغیرهای گوناگون بر روی استخراج از جمله pH، مقدار کامپوزیت و زمان سونیکیت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند.  اثر یون ­های مداخله کننده نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه­ ها نشان داد که بیش­ تر یون­ ها مزاحمتی برای اندازه­ گیری کاتیون مس ندارند.  در شرایط بهینه با حجم نمونه 100 میلی لیتر، فاکتور تقویت برابر با 8/36 به­دست آمد. حد تشخیص به­ دست آمده برای روش برابر 96/1 نانوگرم بر میلی ­لیتر بوده و درصد انحراف استاندارد نسبی برای هشت مرتبه اندازه گیری برابر با 81/3% به­ دست آمد. این روش به خوبی برای تعیین مس در نمونه­ های حقیقی آب و برنج مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[3] Ferrah N., Abderrahim O., Didi M. A., Villemin D.,Removal of Copper Ions from Aqueous Solutions by a New Sorbent: Polyethyleneiminemethylene Phosphonic Acid,Desalination, 269: 17-24 (2011).
[4] Do Carmo S. N., Damasio F. Q., Alves V. N., Microchem. J. Direct Determination of Copper in Gasoline by Flame Atomic Absorption Spectrometry after Sorption and Preconcentration on Moringa Oleifera Husks, Microchem. J., 110: 320-325 (2013).
[5] Scida K., Stege P.W., Haby G., Messina G. A., Garcia C.D., Recent Applications of Carbon-Based Nanomaterials in Analytical Chemistry: Critical Review, Anal. Chim. Acta., 691: 6-17 (2011).
[7] Ban F.Y., Majid S. R., Huang N. M., Lim H. N., Graphene Oxide and Its Electrochemical Performance, Int. J. Electrochem. Sci. 7: 4345-4351 (2012).
[11] Nosrati A., Addai-Mensah J., Skinner W., Rheological Behavior of Muscovite Clay Slurries: Effect of Water Quality And Solution Speciation,  Int. J. Miner. Process. 102: 89-98 (2012).
[14] Xiang G.Q., Zhang Y.M., Jiang X. M., He L.J., Fan L., Zhao W. J., Determination of Trace Copper in Food Samples by Flame Atomic Absorption Spectrometry after Solid Phase Extraction on Modified Soybean Hull, J. Hazard. Mater.179: 521 (2010).