بررسی پارامترهای مؤثر بر استخراج والریک اسید به کمک سامانه‌های دوفازی آبی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در این مطالعه، استخراج والریک اسید در سامانه‌های دوفازی آبی پلی اتیلن گلیکول با وزن مولکولی 4000  گرم بر مول و نمک‌های سدیم دی هیدروژن فسفات (4PO2NaH)، دی پتاسیم هیدروژن فسفات ) 4HPO2K) و دی آمونیوم هیدروژن فسفات (4HPO2(4NH)) در دماهای 35 و 25 درجه سلسیوس بررسی شده است. اثر نوع نمک و غلظت آن، دما و pH  بر روی تشکیل سامانه دوفازی آبی مورد مطالعه قرار گرفت. دیده شد که با افزایش غلظت نمک، ضریب توزیع‌پذیری و درصد استخراج والریک اسید کاهش می‌یابند. نوع نمک در استخراج والریک اسید تأثیر مهمی دارد به گونه­ای که نمک سدیم دی هیدروژن فسفات نسبت به دو نمک دیگر، ضریب توزیع‌پذیری و درصد استخراج بالاتری (%44) از خود نشان داده است. همچنین استخراج والریک اسید در محیط با دمای کم­ تر (دمای 25 درجه سلسیوس)، نتیجه بهتری داشت. در این مطالعه، pH های 5،6،7،8 مورد بررسی قرار گرفت و دیده شد ضریب توزیع‌پذیری والریک اسید در pH کم­ تر(pH=5)، بیش ­تر خواهد بود و بیشینه درصد استخراج والریک اسید برای بهترین نمک (سدیم دی هیدروژن فسفات) تا50% به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Valeric Acid Technical Data Sheet, The Dow Chemical Company, Form No. 327: 00048-0812.
[2] Osseo – Asare,  X., Zeng, K., Partition of Pyrite in Aqueous Biphasic Systems, Int. J. Miner Process, 58: 319-330. (2000)
[4] Shang, Q.K., Li, W., Jia, Q., D.Q., Partitioning Behavior of Amino Acids in Aqueous Two-Phase Systems Containing Polyethylene Glycol and Phosphate Buffer, Fluid Phase Equilibria, 219:193-201 (2004)
[5] Saravanan, S., Raghava Rao, J., Murugesan, T., Naira, B.U., Ramasamia, T., Partition of Tannerywastewater Proteins in Aqueous Two-Phase Polyethylene Glycol-Magnesium Sulfate Systems: Effects of Molecular Weights and pH, Chemical Engineering Science, 62: 969-978. (2007)
[6] Abdolwahid, W., Al-Hallaf, A., Experimental Study of the Partitioning of Bovine Serum Albumin Protein in Polymer-Polymer and Polymer-Salt Systems, Journal of Science and Engineering. 3(1): 19-26 (2013)
[7] قنادزاده گیلانی، حسین؛ حسین پور، هلن؛ بررسی اثر نمک­های سولفات در استخراج اسید آسکوربیک با استفاده از سامانه­های دو فازی آبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان (1395)
[8] قنادزاده گیلانی، حسین؛ جمشیدیان، رضا؛ “جذب سطحی والریک اسید از محیط آبی توسط کربن فعال و جاذب‌های طبیعی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان (1395)
[9] Singh. P., R., Choosing an Appropriate Bioseparation Technique, Trends in Food Science and Technology, 7(2): 49-58 (1996).
[10] Ghanadzadeh Gilani H., Khayati G., Safari Keyvani Z., Extraction of Cu(II) Ions from Aqueous Media Using PEG/Sulphate Salt Aqueous Two-Phase System, Separation Science and Technology, 51(4): (2016).
[12] da Costa, A.R., dos Reis Coimbra, J.S., Ferreira, L.A., Mrcos, J.C., Santoc, I.J.B., Saldana, M.D., J.A.C. Teixeria, Partitioning of Bovine Lactoferrin in Aqueous Two-Phase System Containing Polyethylene Glycol and Sodium Citrate. Food and Bioproducts Processing, 95: 118-124 (2015).
[13] Rodrigues, G.D., de Lemos, L.R., da Silva, L.H.M., da Silva, M.C.H., Application of  Hydrophobic Extractant in Aqueous Two-Phase Systems for Selective Extraction of Cobalt, Nickel and Cadmium. Journal of Chromatography A, 1279: 13-19 (2013).
[14] Bassani, G., Farrugia, B., Nerli, B., Romanini, D., Pico, G., Porcine Pancreatic Lipase Partition in Potassium Phosphate –Polyethylene Glycol Aqueous Two-Phase System. Journal of Chromatography B. 859(2): 222-228 (2007).
[16] Liu, W., Gaob, X., Tang, Y., Wang, R., On the Extraction and Separation of Iodide Complex of Cadmium(II) in Propyl-Alcohol Ammonium Sulfate Aqueous Biphasic System, Separation and Purification Technology, 50: 263-266 (2006).
[17] Raja, S., Murty, V.R., Thivaharan, V., Rajasekar. V., Aqueous Two Phase Systems for the Recovery of Biomolecules; A Review, Science and Technology,1: 7-16 (2011).
[18] قنادزاده گیلانی، حسین؛ معصومی، حدیثه؛ "بررسی اثر نمک­های فسفات در استخراج اسید مالیک با استفاده از سامانه­های دو فازی آبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان (1397)