مدل‌سازی تعادل بخار ـ مایع کربن دی اکسید ـ هیدروکربن، نیتروژن ـ هیدروکربن و مخلوط‌‌های گاز طبیعی با استفاده از معادله حالت PC-SAFT-D ساده شده

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

نظریه زنجیره دوتایی سخت ساده شده، همراه با نظریه آماری سیال تجمعی زنجیره اغتشاش (PC-SAFT) که برای سامانه­­ های دوجزئی نرمال آلکان­ها توسط نصری­ فر به کار برده شده و از دقت خوبی برخوردار است، به سامانه ­های دوجزئی کربن دی اکسید ـ  هیدروکربن و نیتروژن ـ هیدروکربن و گاز طبیعی توسعه داده شد. پارامتر­های m ، σ و  برای کربن دی اکسید، نیتروژن، ایزوبوتان و ایزوپنتان محاسبه شدند. نتیجه­ ها نشان داد که برای این مواد درصد خطای متوسط به دست امده با استفاده از این معادله حالت برای فشار بخار کربن دی اکسید ، نیتروژن، ایزوبوتان و ایزوپنتان به ترتیب 7/2، 3/0، 1/2 و 2/2 و برای حجم مایع اشباع 2/1، 1/1، 1/3 و 5/1 می باشد. با به کار بردن kij  برای تصحیح برهم کنش ­های پراکندگی، تعادل بخار مایع سامانه ­های دو جزیی کربن دی اکسید ـ  هیدروکربن و نیتروژن ـ هیدروکربن مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه ­های به ­دست آمده از این معادله حالت به ترتیب با معادله حالت SAFT  و PC-SAFT مقایسه شد. نتیجه ها نشان داد که این مدل از عملکرد بهتری نسبت به این دو معادله حالت برخوردار است. سرانجام مدل برای پیش ­بینی دمای نقطه شبنم مخلوط­ های چندجزئی گاز طبیعی به کار برده شد و برای این سامانه­­ ها نیز خطای به دست آمده از پیش­ بینی مدل کم­ تر از معادله حالت PR78 شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 [1] Chapman, W.G., Jackson G., Gubbins K.E., Phase Equilibria of Associating Fluids: Chain Molecules with Multiple Bonding Sites. Molecular Physics, 65(5): 1057-1079 (1988).
[2] Chapman W.G., Gubbins K.E., Jackson G., and Radosz M., New Reference Equation of State for Associating Liquids. Industrial & Engineering Chemistry Research, 29(8): 1709-1721 (1990).
[3] Huang S.H, Radosz M., Equation of State for Small, Large, Polydisperse, and Associating Molecules. Industrial & Engineering Chemistry Research, 29(11): 2284-2294 (1990).
[4] Huang S.H., M. Radosz, Equation of State for Small, Large, Polydisperse, and Associating Molecules: Extension to Fluid Mixtures. Industrial & Engineering Chemistry Research, 30(8): 1994-2005 (1991).
[5] Ghonasgi D., Chapman W.G., A New Equation of State for Hard Chain Molecules. The Journal of Chemical Physics, 100(9): 6633-6639 (1994).
[6] Chang J., Sandler S.I., An Equation of State for the Hard-Sphere Chain Fluid: Theory and Monte Carlo Simulation. Chemical Engineering Science,. 49(17): 2777-2791 (1994).
[7] Sadus, R.J., Equations of State for Hard-Sphere Chains. The Journal of Physical Chemistry, 99(32): 12363-12366 (1995).
[9] Sadus R.J., Simple Equation of State for Hard‐Sphere Chains. AIChE Journal, 45(11): 2454-2457 (1999).
[10] Shah V.M., Bienkowski P.R., Cochran H.D., Generalized Quartic Equation of State for Pure Nonpolar Fluids. AIChE Journal, 40(1): 152-159 (1994).
[11] Nasrifar K., Bolland O., Simplified Hard-Sphere and Hard-Sphere Chain Equations of State for Engineering Applications. Chemical Engineering Communications, 193(10): 1277-1293 (2006).
[12] Nasrifar K., A Semi-Empirical Hard-Sphere Chain Equation of State: Pure and Mixture. Fluid Phase Equilibria, 261(1-2): 258-264 (2007).
[13] Dominik A., Jain S., Chapman W.G., New Equation of State for Polymer Solutions Based on the Statistical Associating Fluid Theory (SAFT)− Dimer Equation for Hard-Chain Molecules. Industrial & Engineering Chemistry Research, 46(17): 5766-5774 (2007).
[14] Hosseini S., Alavianmehr M., Moghadasi J., A Perturbed Hard-Dimer Chain Equation of State for Polymer Melts. Journal of Non-Crystalline Solids, 362: 195-200 (2013).
[15] Hosseini, S., Alavianmehr M., Moghadasi J., Density and Isothermal Compressibility of Ionic Liquids from Perturbed Hard-Dimer-Chain Equation of State. Fluid Phase Equilibria, 356: 185-192 (2013).
[16] Nasrifar, K. A Perturbed-Chain SAFT Equation of State Applied to Mixtures of Short-and Long-Chain N-Alkanes. Industrial & Engineering Chemistry Research, 52(19): 6582-6591 (2013).
[17] Boublík T., Hard‐Sphere Equation of State. The Journal of Chemical Physics, 53(1): 471-472 (1970).
[18] Mansoori G., Carnahan N.F., Starling K.E., and Leland Jr T. W., Equilibrium Thermodynamic Properties of the Mixture of Hard Spheres. The Journal of Chemical Physics, 54(4): 1523-1525 (1971).
[19] Barker J.A., Henderson D., Perturbation Theory and Equation of State for Fluids. II. A Successful Theory of Liquids. The Journal of Chemical Physics, 47(11): 4714-4721 (1967).
[20] Gross J. Sadowski G., Perturbed-Chain SAFT: An Equation of State Based on a Perturbation Theory for Chain Molecules. Industrial & Engineering Chemistry Research, 40(4): 1244-1260 (2001).
[21] Green D. W., "Perry's Chemical Engineers' Handbook", McGraw-Hill, New York, (2008).
[22] Passarello J., Benzaghou S., Tobaly P., Modeling Mutual Solubility of N-Alkanes and CO2 Using SAFT Equation of State. Industrial & Engineering Chemistry Research, 39(7): 2578-2585 (2000).
[23] Reamer H., Sage B., Lacey W., Phase Equilibria in Hydrocarbon Systems. Volumetric and Phase Behavior of the Propane-Carbon Dioxide System. Industrial & Engineering Chemistry, 43(11): 2515-2520 (1951).
[24] Kalra H., Kubota H., Robinson D.B., and  Ng H.J., Equilibrium Phase Properties of the Carbon Dioxide-N-Heptane System. Journal of Chemical and Engineering Data, 23(4): 317-321 (1978).
[25] Reamer H., Sage B., Phase Equilibria in Hydrocarbon Systems. Volumetric and Phase Behavior of the N-Decane-CO2 System. Journal of Chemical and Engineering Data, 8(4): 508-513 (1963).
[26] Garcı́a-Sánchez F., Eliosa-Jiménez G., Silva-Oliver G., Vázquez-Román R., Vapor-Liquid Equilibria of Nitrogen–Hydrocarbon Systems Using the PC-SAFT Equation of State. Fluid Phase Equilibria, 217(2): 241-253 (2004).
[27] Grausø L., Fredenslund A., Mollerup J., Vapour-Liquid Equilibrium Data for the Systems C2H6+N2, C2H4+N2, C3H8+N2, and C3H6+N2. Fluid Phase Equilibria, 1(1): 13-26 (1977).
[28] Akers W., Kehn D., Kilgore C., Volumetric and Phase Behavior of Nitrogen-Hydrogen Systems: Nitrogen-N-Heptane System. Industrial & Engineering Chemistry, 46(12): 2536-2539 (1954).
[29] Azarnoosh A.. McKetta J., Nitrogen-N-Decane System in the Two-Phase Region. Journal of Chemical and Engineering Data, 8(4): 494-496 (1963).
[30] Qian J.-W., Jaubert J.-N., Privat R., Prediction of the Phase Behavior of Alkene-Containing Binary Systems with the PPR78 Model. Fluid Phase Equilibria, 354: 212-235 (2013).
[31] Blanco S.A.T., Avila S.,  Velasco I., Rauzy E., Otı́n S., Dew Points of Ternary Methane+Ethane+Butane and Quaternary Methane+Ethane+Butane+Water Mixtures: Measurement and Correlation. Fluid Phase Equilibria, 171(1-2): 233-242 (2000).
[32] Mørch Ø., Nasrifar Kh., Bolland O., Solbraa E., Fredheim A.O., Gjertsen L.H., Measurement and Modeling of Hydrocarbon Dew Points for Five Synthetic Natural Gas Mixtures. Fluid Phase Equilibria, 239(2): 138-145 (2006).
[34] Avila S., Blanco S.T.,  Velasco I.,  Rauzy E., and  Otín S., Thermodynamic Properties of Synthetic Natural Gases. 1. Dew-Point Curves of Synthetic Natural Gases and Their Mixtures with Water and Methanol. Measurement and Correlation. Industrial & Engineering Chemistry Research, 41(15): 3714-3721 (2002).