کاهش انتشار ترکیب های آروماتیک از واحد آب زدایی از گاز طبیعی با استفاده از فرایند دریزو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

چکیده

انتشار گازهای گلخانه‌ای، به­ ویژه ترکیب ­های آروماتیکی چالش زیست ­محیطی اساسی در صنعت گاز است. در فرایند آب ­زدایی، به منظور حذف آب همراه گاز طبیعی، از حلال‌های گلیکول استفاده می‌شود. پالایشگاه گاز فراشبند شامل 6 واحد آب ­زدایی است که به منظور احیای حلال از روش تزریق گاز حامل استفاده می‌کنند. در این مطالعه، استفاده از فرایند دریزو برای احیای حلال به جای روش­ های متداول موجود مورد بررسی قرار گرفت. به منظور کاهش نرخ انتشار ترکیب­ های آروماتیک و کاهش هزینه خرید حلال، پیشنهاد می ­شود از ناخالصی­ های آروماتیکی جذب شده همراه  گاز طبیعی به عنوان حلال استفاده شود. نتیجه­ های به دست آمده نشان داد استفاده از فرایند دریزو منجر به کاهش زیان‌های زیست ­محیطی و بهبود متغیرهای عملیاتی همچون دمای نقطه‌ی شبنم گازخشک، اتلاف گلیکول و خلوص گلیکول می­ شود. همچنین براساس نتیجه ­های شبیه‌سازی، نقطه‌ی شبنم گازخشک در شرایط تابستان با استفاده از فرایند دریزو از °C 25- به °C 29- و اتلاف گلیکول در شرایط عملیاتی تابستان از kg/h 3 به kg/h 5/2 کاهش می­ یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] افخمی پور، مرتضی؛ آذین، رضا؛ عصفوری، شهریار؛ مدل سازی جذب انتخابی گاز هیدروژن سولفید توسط محلول متیل دی اتانول آمین در برج جذب پرشده، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2)31: 27 تا 39 (1391).
[2] فتحی، سهراب؛ عسگری، سامانه؛ قائمی، نگین؛ شریف نیا، شهرام؛ اصلاح جاذب SAPO-34 جهت جداسازی دی اکسید کربن از گاز طبیعی در فشار پایین: بررسی اثر اسیدیته، تبادل یون و نسبت Si/Al ، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (4)37: 121 تا 133 (1396).
[3] Bahadori A., Vuthaluru H. B., Rapid Estimation of Equilibrium Water Dew Point of Natural Gas in TEG Dehydration Systems, J. Nat. Gas Sci. Eng., 1: 68-71 (2009).
[4] Ragunathan T., Xu X., Wood C.D., Gas Phase Dehydration Using Hydrogels, J. Nat. Gas Sci. Eng., 59: 1-8 (2018).
[5] Paymooni K., Rahimpour M.R., Raeissi S., Abbasi M., Saviz M.B., Enhancement in Triethylene Glycol (TEG) Purity via Hydrocarbon Solvent Injection to a TEG + Water System in a Batch Distillation Column, Energy Fuel., 25: 5126-5137 (2011).
[6] Bahadori A., New Model Predicts Solubility in Glycols, Oil Gas J., 105: 50-55 (2007).
[8] Covington K., Lyddon L., Ebeling H., “Reduce Emissions and Operating Costs with Appropriate Glycol Selection”, In Proceedings, Annual Convention-Gas Processors Association, 42-48 (1998).
[9] Chang S.F., Huang T.C., Pearson A.M., Control of the Dehydration Process in Production of Intermediate-Moisture Meat Products: A Review,  Advances in Food and Nutrition Research, 39: 115-161 (1996).
[10] Reid Laurance S., “Goldfinger an Exhauster for Removing Trace Quantities of Water from Glycol Solutions Used for Gas Dehydration”, Ball-Reid Engineers, Inc., Oklahoma City, Oklahoma, 592-602 (1975).
[12] Paymooni K., Rahimpour M.R., Raeissi S., Abbasi M., Saviz M.B., Enhancement in Triethylene Glycol (TEG) Purity via Hydrocarbon Solvent Injection to a TEG + Water System in a Batch Distillation Column, Energy Fuel., 25: 5126-5137 (2011).
[14] Khosravanipour A.M., Rahimpour M.R., Shariati A., Vapor-Liquid Equilibria of Water+Triethylene Glycol (TEG) and Water+TEG+Toluene at 85 kPa, J. Chem. Eng. Data., 54: 876–881 (2009).
[15] Covington K., Lyddon L., Ebeling H., “Reduce Emissions and Operating Costs with Appropriate Glycol Selection”, In Proceedings, Annual Convention-Gas Processors Association, 42-48 (1998).