بهبود ویژگی‌های مکانیکی لنت ترمز خودرو با استفاده از نانو کامپوزیت فنولیک ـ نانورس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نفت و شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از روش پلیمریزاسیون درجا و پراکنده سازی نانورس (مونت موریلونیت) در بستر رزین فنولیک لنت ترمزی تولید شد که افزون بر ترمز گیری روان و مطمئن، عمر بالایی نیز دارد. مقدار بهینه نانو رس %5/2 تعیین شد تا از کلوخه شدن نانورس و عدم توزیع یکنواخت آن در بستر رزین فنولیک و همچنین کاهش ویژگی ­های مکانیکی لنت ترمز جلوگیری شود. با توجه به نتیجه ­های به دست آمده از آزمون­ های انجام شده، در دو فرمولاسیون لنت ترمز یکسان؛ یکی بدون نانورس و دیگری دارای (%5/2) نانو رس، به ترتیب خمش نمونه از 9/61 مگاپاسکال به 2/70 مگاپاسکال، سختی نمونه از 83  به 91  A) (Shore  ،  سایش  از7 -10×2308/4  به 7-10×8674/3 و ضریب اصطکاک از 228/0 به 232/0 تغییر کرد و همچنین برای اثبات نانو بودن ذره نانورس از آنالیز SEM  استقاده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[2] Zhou G., Movva S., LeeL.-J., Nano Clay and Long Fiber Reinforced Composites Based on Epoxy and Phenolic Resins, Journal of Applied Polymer Science, 108: 3720-3726 (2008).
[3]  Jiang W., Chen S.-H., Chen Y., Nanocomposites from Phenolic Resin and Various Organo-Modified Montmorillonites: Preparation and Thermal Stability, Journal of Applied Polymer Science,  102: 5336–5343 (2006).
[4] Wang H., Zhao T., Synthesis of Novolac/Layered Silicate Nanocomposites by Reaction Exfoliation Using Acid‐Modified Mont Morillonite, Macromolecular Rapid Communications, PubMed Journals, 23:  44-48 (2002).
 [5] Yu J., He J., Ya C., Preparation of Phenolic Resin/Organized Expanded Vermiculite Nanocomposite and its Application in Brake Pad,  Journal of Applied Polymer Science, 119: 275–281 (2011).
[6] Boz M., Adem K., The Effect of Al2O3 on the Friction Performance of Automotive Brake Friction Materials,  Tribology International, 40:1161-1169 (2007).
[7] Tej S., Patnaik A., Gangil B., Chauhan R., Optimization of Tribo-Performance of Brake Friction Materials: Effect of Nano Filler, Wear324: 10-16 (2015).
[8] Tej S., Patnaik A., Satapathy B.-K., Kumar M., Tomar B.-S., Effect of Nano Clay Reinforcement on the Friction Braking Performance of Hybrid Phenolic Friction Composites,  Journal of Materials Engineering and Performance, 22: 796-805 (2013).
[10] WANG F.-H., Ying L., Effects of Steel Fiber on Tribological Properties of Ceramic-Based Friction Material, Journal  Tribology Transactions, 32: 144-149 (2012).
[11] فقیهی، مرتضی؛ شجاعی، اکبر؛ بهبود خواص مکانیکی و اصطکاکی کامپوزیت‌های مورد استفاده در لنت ترمز قطارها، مجله پلیمر کامپوزیت، 30: 1290 تا 1298 ( 1389).
[12] جعفری نژاد، شهریار؛ ابوالقاسمی، حسین؛ احمدی، سید جواد؛ قربانیان، سهرابعلی؛ ویژگی­های مکانیکی نانوکامپوزیت­های پلی پروپیلن- خاک رس تهیه شده با روش مخلوط مذاب، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران،  (2) 30: 61 تا 67 (1390)
[13] جهانمرد، پریسا؛ شجاعی، اکبر؛ "بررسی رفتار مواد اصطکاکی سیستم ترمز حاوی نانوذرات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران (1390)
[14] اعتمادی مهرنجانی، حبیب؛ شجاعی، اکبر؛ "مطالعه نقش نانوذرات آلومینا بر رفتار مواد اصطکاکی لنت ترمز خودرو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی شریف تهران، (1391)
[15] احمدی، فرهاد؛ شجاعی، اکبر؛ "بررسی نقش الیاف کربن بر رفتار اصطکاکی و سایشی آمیزه های اصطکاکی لنت ترمز خودرو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی شیمی گرایش پلیمر، دانشگاه صنعتی شریف، (1396)
[16] ارجمند، محمد؛ شجاعی، اکبر؛ بررسی نقش الیاف بر کارایی مواد اصطکاکی پایه ی لاستیک، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی شریف، (1388)
[17] جمال انارکی، مریم؛ شجاعی، اکبر؛ "ساخت و بررسی خواص تریبولوژیکی مواد اصطکاکی پایه لاستیک با ضریب اصطکاک پایین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی شریف، (1387)
[18] صفار، امیر؛ شجاعی، اکبر، "مطالعه نظری و تجربی نقش لاستیک بر کارایی اصطکاکی مواد اصطکاکی سیستم ترمز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی شریف، (1389).
[19] کرمی، آزاده؛ خاوندی، علیرضا؛ خرازی، یوسف؛ "تأثیر اندازه ذرات بر رفتار سایشی لنت ترمز کامپوزیتی بدون آزبست"، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، (3) 17 : 53 تا60 (1385).
[20] لابقی، محمد؛ ابراهیمی، قنبر؛ اکبری، بابک؛ بررسی امکان استفاده از مواد لیگنوسلولزی در ساخت لنت ترمز اتومبیل و اثر نانو آلومینا بر ویژگی­های آن، نشریه جنگل و فرآورده های چوب، (2) 67: 283تا294 (1393).