استخراج و اندازه‌گیری فولیک اسید در نان غنی‌شده

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کرج، پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، گروه مواد غذایی، صندوق پستی 139 ـ 31745

2 تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، گروه تحقیقات صنایع غذایی، صندوق پستی 4741 ـ 19395

چکیده

شیوع کم‌خونی در گروه‌های سنی گوناگون در کشور، لزوم اجرای طرح غنی‌سازی مواد غذایی با آهن و فولیک اسید را نشان می‌دهد. نان، به عنوان اصلی‌ترین ماده غذایی ایرانی، ابزار مناسبی برای نیل به اهداف غنی‌سازی است. در این پژوهش اندازه‌گیری فولیک اسید نان غنی‌شده با سامانه کروماتوگرافی مایع مورد بررسی قرار گرفت. پیاده‌سازی روش تجزیه، آماده‌سازی نمونه و تعیین غلظت فولیک اسید نان در بازه غلظت mg/kg انجام شد. شرایط جداسازی در دستگاه HPLC برای شناسایی و اندازه‌گیری فولیک اسید با تغییر نسبت‌های حجمی حلال آلی و بافر (برای اصلاح سرعت عبور از ستون و تعیین زمان بازداری مناسب) بهینه‌سازی شد. پیش‌تغلیظ فولیک اسید با روش‌های استخراج فاز جامد، استخراج با نانوذره ‌های مغناطیسی و میکرواستخراج با فیبر‌های توخالی به صورت دو و سه فازی انجام شد و بر اساس نتیجه‌ ها، روش فیبر توخالی دو فازی به عنوان بهترین روش انتخاب شد. در میان حلال‌های -n اکتانول، -n هگزانول، دودکان، ایزوبوتیل متیل ‌کتون و بنزیل الکل در فیبر‌های توخالی دو فازی  دارای w/v 10% Aliquat 336، اکتانول بیشترین بازده استخراج را داشت و در 8 =pH بیشترین بازده به دست آمد. بر اساس نسبت شیب منحنی کالیبراسیون با و بدون تغلیظ، 69 درصد استخراج با عامل پیش‌تغلیظ 5 /3% حاصل شد. نمونه‌ها (پس از تجزیه بافت، استخراج، جداسازی و تغلیظ) برای تعیین میزان فولیک اسید به دستگاه HPLCتزریق شد. متوسط زمان لازم برای تزریق فاز تغلیظ شده و خروج از ستون یک ساعت بود. مقدار فولیک اسید موجود در نمونه‌های آرد غنی شده در بازه غلظت بین mg/kg 1-3/0 با میانگین µg/kg9/5 نان به دست آمد.این مقدار کمتر از حد انتظار (غنی‌سازی اولیه آرد با غلظت mg/kg 5/1 فولیک اسید) بود که می‌تواند به علت دمای بالا در زمان پخت باشد. صحت داده‌ها با افزودن استاندارد داخلی بررسی شد و خطای کمتر از %10 برای بازیابی نمونه به ‌دست آمد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Lim H.S., Mackey A.D., Tamura T., Wong S.C., Picciano M.F., Measurable Human Milk Folate is Increased by Treatment with α-Amylase and Proteases in Addition to Folate Conjugase, Food Chem. 63, p.401 (1998).
[2] Arcot J., Shrestha A.K., Gusanov U., Enzyme Protein Binding Assay for Determining Folic Acid in Fortified Cereal foods and Stability of Folic Acid Under Different Extraction Conditions, Food Control. 13, p. 245 (2002).
[3] Osseyi S.E., Wehling R.L., Albercht J.A., Liquid Chromatographic Method for Determining Added Folic Acid in Fortified Cereal Products, J. Chromatogr. A., 826, p. 235 (1998).
[4] Smith R.M., Before the Injection-Modern Methods of Sample Preparation for Separation Techniques, J. Chromatogr. A., 1000, p. 3 (2003).
[5] Lord H., Pawliszyn J., Microextraction of Drugs, J. Chromatogr. A., 902, p. 17 (2000).
[6] Belardi R.G., Pawliszyn J., The Application of Chemically Modified Fused silica Fibers in the Extraction of Organics from Water Matrix Samples and Their Rapid Transfer to Capillary Column, Water Pollut. Res. J. Can., 24, p. 179 (1989).
[7] Arthur C.L., Pawliszyn J., Capillary Isoelectric Focusing with Whole Column Detection and a Membrane Sample Preparation System, Anal. Chem., 62, p. 2145 (1990).
[8] Pawliszyn J., "Solid Phase Microextraction: Theory and Practice", Wiley VCH, New York (1997).
[9] Ulrich S., Solid- Phase Microextraction in Biomedical Analysis, J. Chromatogr. A. 902, p. 167 (2000).
[10] Mester Z., Sturgeon R., Pawliszyn J., Solid Phase Microextraction as a Tool for Trace Element Speciation, Spectro.Chim. Acta B., 56, p. 233 (2001).
[12] Psillakis E., Kalogerakis N., Developments in Single-Drop Microextraction, Trend. Anal. Chem., 21, p. 54 (2002).
[13] Liu S., Dasgupta P.K., Liquid Droplet. a Renewable Gas Sampling Interface, Anal. Chem., 67, p. 2042 (1995).
[14] Liu H., Dasgupta P.K., Analytical Chemistry in a Drop. Solvent Extraction in a Microdrop, Anal. Chem., 68, p. 1817 (1996).
[15] Jeannot M.A., Cantwell F.F., Solvent Microextraction into a Single Drop, Anal. Chem., 68, p. 2236 (1996).
[16] Xu L., Basheer C., Lee H.K., Developments in Single-Drop Microextraction, J. Chromatogr. A. 1152, p. 184 (2007).
[17] Zhao E., Han L., Jiang S., Wang Q., Zhou Z., Application of a Single-Drop Microextraction for the Analysis of Organophosphorus Pesticides in Juice, J. Chromatogr. A., 1114, p. 269 (2006).
[18] Johansson M., Witthoft C.M., Bruce A., Jagerstad M., Study of Wheat Breakfast Rolls Fortified with Folic Acid, Eur. J. Nut., 41, p. 279 (2002).
[19] Pawlosky R.J., Hertrampt E., Flanagan V.P., Thomas P.M., Mass Spectral Determinations of the Folic Acid Content of Fortified Breads from Chile, J. Food Compos. Anal., 16, p. 281 (2003).
[20] Gujska E., Majewska K., Effect of Baking process on Added Folic Acid and Endogenous FolatesStability in Wheat and Rye Breads, Plant Food. Hum. Nutr., 60, p. 37 (2005).
[21] Poo-Prito R., Hytowitz D.B., Holden J.M., Rogers G., Choumenkovitch S.F., Jacques P.F., Selhub J.,Use of the Affinity/HPLC Method forQuantitative Estimation of Folic Acid in Enriched Cereal-Grain Products, J. Nutr. 136, p. 3079 (2006).
[22] Faraji M., Yamini Y., Rezaee M., Extraction of Trace Amounts of Mercury with Sodium Dodecyle Sulphate-Coated Magnetite Nanoparticles and Its Determination by Flow Injection Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry, Talanta, 81, p. 831 (2010).