تهیه و بررسی ویژگی های آمیخته های پلی اتیلن سبک ـ نشاسته گرمانرم؛ قسمت دوم: رفتار جذب آب

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، گروه مهندسی پلیمر، کد پستی 83111 ـ 84156

2 عسلویه، شرکت پلیمر آریاساسول، واحد کنترل کیفیت، صندوق پستی 369 ـ 75391

چکیده

در این پژوهش، رفتار جذب آب آمیخته‌ های زیست تخریب پذیر پلی اتیلن سبک - نشاسته گرمانرم بررسی شده است. نشاسته گرمانرم از اختلاط نشاسته خالص با 35% وزنی  گلیسیرول با استفاده از مخلوط کن داخلی در دمای oC140، دور rpm 60 و به مدت 8 دقیقه به صورت مذاب به دست آمد. آمیخته ‌های پلی اتیلن سبک - نشاسته گرمانرم دارای درصدهای گوناگون نشاسته (10 تا 40% وزنی) با (3% وزنی ) و بدون PE-g-MA، با استفاده از اکسترودر تک مارپیچه تهیه شدند. آزمون جذب آب در دمای محیط و با استفاده از روش استاندارد مربوطه انجام گرفت. نتیجه‌ ها نشان داد که با افزایش مقدار نشاسته گرمانرم و نیز افزایش زمان غوطه ور کردن نمونه ‌ها، جذب آب آنها افزایش می ‌یابد تا اینکه به مقدار ثابتی می ‌رسد. پس از گذشت 21 روز از غوطه ور کردن نمونه‌ ها، افزایش در جذب آب به میزان 5/10% برای نمونه‌ دارای 40% نشاسته و بدون سازگارکننده، و 3/16% برای نمونه‌ سازگار شده دارای 40% نشاسته به دست آمد. نتیجه ‌ها همچنین نشان داد که ویژگی‌های کششی از قبیل استحکام کششی نهایی و مدول یانگ پس از غوطه ور کردن نمونه‌ ها کاهش پیدا می‌ کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Ammala A., Bateman S., Dean K., Petinakis S., Sangwan P., Wong S., Yuan Q., Yu L., An Overview of Degradable and Biodegradable Polyolefins, Prog. Polym. Sci., 36 (8), p.1015 (2011).
[2] هنرکار، ه.، باریکانی، م.، مرشدیان، ج.، تهیه و مطالعه پلی اتیلنی تخریب پذیر برپایه نشاسته، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، (2)18، ص. 107 (1384).
[3] Vieyra Ruiz H., Martínez E.S.M., Méndez M.Á.A., Biodegradability of Polyethylene-Starch Blends Prepared by Extrusion and Molded by Injection: Evaluated by Response Surface Methodology, Starch - Stärke, 63, p. 42 (2011).
[4] Shi B., Shlepr M., Palfery D., Effect of Blend Composition and Structure on Biodegradation of Starch/Ecoflex-Filled Polyethylene Films, J. Appl. Polym. Sci., 120, p.1808 (2011).
[5] Sabetzadeh M., Bagheri R., Masoomi M., Effect of Corn Starch Content in Thermoplastic Starch/Low-Density Polyethylene Blends on Their Mechanical and Flow Properties, J. Appl. Polym. Sci., 126, p.E63 (2012).
[6] Tena-Salcido C., Rodríguez-González F., Méndez-Hernández M., Contreras-Esquivel J., Effect of Morphology on the Biodegradation of Thermoplastic Starch in LDPE/TPS Blends, Polym. Bull, 60, p.677 (2008).
[7] Kahar A.W.M., Ismail H., Othman N., Effects of Polyethylene-Grafted Maleic Anhydride as a Compatibilizer on the Morphology and Tensile Properties of (Thermoplastic Tapioca Starch)/ (High-Density Polyethylene)/(Natural Rubber) Blends, J. Vinyl. Add. Technol, 18, p.65 (2012).
[8] Majid R.A., Ismail H., Taib R.M., Effects of PE-g-MA on Tensile Properties, Morphology and Water Absorption of LDPE/Thermoplastic Sago Starch Blends, Polym. Plast Technol. Eng, 48, p.919 (2009).
[9] Mani R. , Bhattacharya M., Properties of Injection Moulded Starch/Synthetic Polymer Blends--III. Effect of Amylopectin to Amylose Ratio in Starch, Eur. Polym. J, 34, p.1467 (1998).
[10] Cyras V.P., Manfredi L.B., Ton-That M.-T., Vázquez A., Physical, Mechanical Properties of Thermoplastic Starch/Montmorillonite Nanocomposite Films, Carbohyd. Polym., 73, p.55 (2008).
[11] Pérez C.J., Alvarez V.A., Mondragón I., Vázquez A., Water Uptake Behavior of Layered Silicate/Starch-Polycaprolactone Blend Nanocomposites, Polym. Int, 57, p.247 (2008).
[12] Dufresne A., Dupeyre D., Vignon M.R., Cellulose Microfibrils from Potato Tuber Cells: Processing and Characterization of Starch-Cellulose Microfibril Composites, J. Appl. Polym. Sci, 76, p. 2080 (2000).
[13] Danjaji I.D., Nawang R., Ishiaku U.S., Ismail H., Mohd Ishak Z.A.M., Degradation Studies and Moisture Uptake of Sago-Starch-Filled Linear Low-Density Polyethylene Composites, Polym. Test., 21, p.75 (2002).