ارزیابی و بهبود روش اختلاط تماس تعادلی در سامانه های گاز میعانی همراه با مطالعه های موردی از مخازن ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده نفت و گاز

2 تهران، شرکت ملی نفت ایران، پژوهشکده ازدیاد برداشت

3 تهران، شرکت ملی نفت ایران، مدیریت پژوهش و فناوری

4 فارس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی نفت

چکیده

اهمیت به‌دست آوردن نمونه‌ های نماینده در مدیریت بهینه مخزن بر اهل فن پوشیده نیست. همیشه تلاش شده است که نمونه ‌های نماینده با استفاده از روش ‌های استاندارد در زمان‌های اولیه تولید به دست آیند. بر اساس نظریه ‌های معتبر، عملیات نمونه‌ گیری در مخازن گاز میعانی می‌بایست پیش از کاهش فشار بیشتر مخزن به زیر فشار نقطه شبنم اولیه انجام شود. زیرا تنها در این بازه محدود می‌توان نمونه ‌های نماینده را به دست آورد. اما روش اختلاط تماس تعادلی (ECM) این ادعا را دارد که می ‌تواند سیال اولیه درجا را از نمونه‌ های غیر نماینده بدون محدودیت زمانی به دست آورد، بنابراین نظریه ‌های معتبر را نقض می‌ کند. این اختلاف عظیم بین استاندارد‌های حاکم بر نمونه‌گیری و روش ECM ، باعث شد که در این پژوهش روش ECM در 2 منظر بررسی و آزمایش و نتیجه‌ های آن با روش بازترکیب مقایسه شود. مطالعه‌ های موردی از مخازن گاز میعانی ایران و مدل‌های فرضی بر پایه داده ‌های واقعی PVT ، منظرهای مورد بررسی می‌ باشند. برای شبیه ‌سازی روش ECM از توصیف جزیی معادله حالت در یک فرایند پویا برای اولین بار استفاده ‌شد. همچنین مدل ‌هایی فرضی توسط شبیه‌ ساز ترکیبی ساخته ‌شدند و نمونه ‌گیری در شرایط تخلیه انجام ‌شد. سپس روش ‌های ECM و بازترکیب روی نمونه ‌های به دست آمده اجرا شدند. در پایان،  نتیجه ‌گیری ‌شد که روش ECM در تمام مخازن گاز میعانی قابل اجرا نمی ‌باشد و نیاز به اعمال تغییرهایی دارد. برای بهبود آن، روش ECM اصلاح شده ارایه شد و نتیجه گرفته شد که این روش در هر شرایطی قابل اجرا می ‌باشد و از دقت بسیار بالایی برخوردار است و دقت آن با غنی شدن گاز میعانی روندی کاهشی دارد. همچنین روش‌ ECM در دو میدان گاز میعانی از مرکز و جنوب ایران به عنوان مطالعه‌ های موردی بررسی شد. با این بررسی میدانی در مخازن گاز میعانی ایران، دقت روش ECM براساس ویژگی ‌های سنگ و سیال مخازن ایران وارسی و دقت بالای آن تأیید شد. در پایان مشخص شد که استانداردها و نظریه ‌های فعلی نمونه ‌گیری با روش ECM و ECM اصلاح شده نقض می‌ شوند. با مقایسه نتیجه‌های به دست آمده از روش ECM و  ECM اصلاح شده و بازترکیب دیده می‌ شود که روش ‌های ECM و ECMا صلاح شده بسیار دقیق‌ تر از روش بازترکیب می باشند. بنابراین روش ‌های دقیق اما بدون استفاده از  ECMو ECM اصلاح شده بایستی جایگزین روش نادقیق اما مورد استفاده بازترکیب شوند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 [1] American Petroleum Institute, "API Recommended Practice 44, Sampling Petroleum Reservoir Fluids", API Publishing Services, 1220 L Street, N.W., Washington, D.C. 20005 (2003).
[2] McCain W.D.J., Alexander R.A., Sampling Gas-Condensate Wells, SPE Reservoir Engineering, 7, p. 358 (1992).
[3] Standing M.B., "Volumetric and Phase Behavior of Oil Field Hydrocarbon Systems", SPE Monograph Volume 20, Society of Petroleum Engineers, Dallas, Texas, USA (1977).
[4] Danesh A., "PVT and Phase Behavior of Petroleum Reservoir Fluids, Application in Reservoir Simulation, in: Evaluation of Reservoir Fluid Samples", Elsevier, Netherlands (2003).
[5] Chopra A.K., Carter R.D., Proof of the Two-Phase Steady-State Theory for Flow thorough Porous Media, SPE Formation Evaluation Journal, 1, p. 603 (1986).
[6] O’Dell H.G., Miller R.N., Successfully Cycling a Low-Permeability High-Yield Gas Condensate Reservoir, Journal of Petroleum Technology, 19, p. 41 (1967).
[7] Fussel D.D., Single Well Performance for Gas Condensate Reservoirs, Journal of Petroleum Technology, 25, p. 860 (1973).
[8] Reffstrup J., Olsen H., "Evaluation of PVT Data from Low Permeability Gas Condensate Reservoirs, North Sea Oil and Gas Reservoirs – III", Kluwer Academic Press, pp. 289-296 (1994).
[9] Fevang Ø., Whitson C.H., Accurate Insitu Compositions in Petroleum Reservoirs, SPE European Petroleum Conference , London, U.K., October 25-27 (1994).
[10] Core Laboratories Good Oil Company Condensate Well No. 7 PVT Study, Core Laboratories, Houston.
[11] Whitson C.H., Brulé M.R., "Phase Behavior", SPE Monograph Series, Society of Petroleum Engineers Inc., Richardson, Texas, USA (2000).
[12] پرهام وند، محمدهادی؛ گرامی، شهاب؛ عمادی، محمدعلی؛ اعتبار سنجی روش اختلاط تماس تعادلی در ساخت سیال اولیه مخازن گاز میعانی، مجله پژوهش نفت، 73، ص 95، (1392)