بررسی فرایند حذف سیانید از آب سد باطله کارخانه فرآوری طلای آقدره ـ تکاب با استفاده از کانی تالک

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، گروه محیط زیست معدنی

2 تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی فراوری مواد معدنی

چکیده

سدیم سیانید به عنوان یک ماده بسیار سمی و در عین حال با ارزش در استخراج طلا و نقره به‌کار می‌رود. مقدار و اندازه جاذب، زمان جذب، pH و دمای  محلول از پارامترهای مهم در جذب سیانید می‌باشند. در این پژوهش دو نوع تالک در دانه‌بندی‌های 45- میکرون (سفید)، (300-100) و(500-300) میکرون (صنعتی) مورد استفاده قرار گرفت. میزان بهینه تالک برای جذب سیانید در اندازه (45-)، (300-100) و (300-300) میکرون به ترتیب   20، 28 و 36 گرم در لیتر برآورد شد. pH بهینه برای هر سه اندازه حدود 9 تا 5/9 بود. زمان بهینه برای اندازه ‌های (45-)، (300-100) و (500-300) میکرون به ترتیب برابر در 50، 30 و40 دقیقه به ‌دست آمد. سینتیک جذب در اندازه‌های (45-) و (500-300) میکرون از معادله درجه اول لاجرجن و برای اندازه ‌های (300-100) میکرون به طور کامل از مدل درجه دوم پیروی می‌کند. آغشته کردن تالک با محلول آلومینیم کلرید باعث افزایش سطح مثبت آن شده و بازده جذب سیانید را نیز افزایش می‌دهد. بیشینه جذب در هر سه اندازه ‌های بیشتر از مدل فروندلیچ پیروی می‌کند هر چند که میزان ضریب تبیین برای مدل لانگ‌مایر نیز برای ابعاد درشت زیاد است. درصد جذب سیانید در ابعاد (45-) میکرون نسبت به اندازه ‌های (500-300) میکرون بیشتر و نسبت به اندازه ‌های (300-100) میکرون کمتر می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] بانک اطلاعات کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی ایران، پایگاه ملی داده‌های علوم زمین کشور (www.ngdir.com).
[2] فقیهیان، حسین؛ جذب یون سیانید به­وسیله زئولیتY و فرم‌های اصلاح شده آن، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، شماره 2، ص 25 (1383).
[3] Xianwen Dai, Andrew Simons, Paul Breuer, A Review of Copper Cyanide Recovery Technologies for the Cyanidation of Copper Containing Gold Ores, Minerals Engineering, 25(1), p. 1 (2012).
[4] Rajesh Roshan Dash, Chandrajit Balomajumder, Arvind Kumar, Removal of Cyanide from Water and Wastewater Using Granular Activated Carbon, Chemical Engineering Journal, 146(3), p. 408 (2009).
[5] Morten Larsen, Stefan Trapp, Alessandro Pirandello, Removal of Cyanide by Woody Plants, Chemosphere, 54, p. 325 (2004).
[6] Mike Adams, Vincent Lloyd, Cyanide Recovery by Tailings Washing and Pond Stripping, Minerals Engineering, 21(6), p. 501 (2008).
[7] Ignacio Rodríguez García, Constructed Wetlands Use for Cyanide and Metal Removal from Gold Mill Effluents, Stockholm (2003).
[8] Lucy McCartan, Talc and Pyrophyllite, “Ch. in Mineral Commodity Summaries”, published by U.S. Bureau of Mines (1996).
[9] www.industrial minerals.com/talc/ What Is Talc
[10] P. Bacchin, J. P. Bonino, F. Martin, M. Combacau, P. Barthes, S. Petit, J. Ferret, Surface Pre-Coating of Talc Particles by Carboxyl Methyl Cellulose Adsorption: Study of Adsorption and Consequences on Surface Properties and Settling Rate, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 272(3), p. 211 (2006).
[11] Cawood S.R., Harris P.J., Bradshaw D.J., A Simple Method for Establishing Whether the Adsorption of Polysaccharides on Talc Is a Reversible Process, Minerals Engineering, 18(10), p. 1060 (2005).
[12] Charnay C., Lagerge S., Partyka S., Assessment of the Surface Heterogeneity of Talc Materials, Colloid and Interface Science 233(2), p. 250 (2001).
[13] Y.S.HO and G. MCKAY, The Sorption of Lead (II) Ions on Peat, Wat.Res., 33(2), p. 578 (1999).
[14] Herley Casanova, José A. Orrego, Julian Zapata, Oil Absorption of Talc Minerals and Dispersant Demand of Talc Mineral Non-Aqueous Dispersions as a Function of Talc Content: Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 299(1–3), p. 38 (2007).
[15] Minna P. Koivula, Kauko Kujala, Hannu Rönkkömäki, Mauri Mäkelä, Sorption of Pb(II), Cr(III), Cu(II), As(III) to Peat, and Utilization of the Sorption Properties in Industrial Waste Landfill Hydraulic Barrier Layers, Journal of Hazardous Materials, 164(1), p. 345 (2009).