بررسی مواد تشکیل دهنده و ویژگی‌های ضد باکتریایی روغن اسانسی برگ گیاه Xanthogalum purpurascens Ave-Lall رویشی در ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، تاکستان، ایران

2 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

در این کار پژوهشی اسانس برگ گیاه Xanthogalum purpurascens Ave-Lallجمع آوری شده از شمال ایران، به روش تقطیر با آب استخراج شد و توسط دستگاه‌های GC و GC/MS مورد تجزیه و بررسی قرار گرفت. 62 ترکیب با درصد2/91% شناسایی شدند، که از این میان  (59/17%) 1,8-cineole بیشتر بوده است. سایر ترکیب‌ هایی با درصد چشمگیر عبارتند از: (7/5%) cis-muurol-5-en-4-α-ol، (3/5%) neryl acetate و (2/5%) E-anethole. ویژگی ‌های ضد باکتریایی اسانس برگ گیاه  X. purpurascens، به دو روش سنجش قطر هاله مهار رشد بر روی محیط کشت مولر- هینتون آگار و روش غلظت بازدارندگی کمینه در مقابل شش باکتری گرم مثبت و منفی اندازه گیری شد. اسانس برگ گیاه X. purpurascens، اثر ضد باکتریایی به نسبت خوبی، در مقابل باکتری Klebsiella pneumonia از خود نشان داد. در صورتی که این اسانس در مقابل دو باکتریِ گرم مثبت و منفی Bacillus anthracis و Pseudomonas aeruginosa بی اثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Sokolova A.I., Perelson M.E., Nikonov G.K., Tomazin, A New Coumarin from Xanthogalum purpurascens. Khim. Prir. Soedin., 5(5), p. 359-361 (1969).
[2] Sokolova A.I., Nikonov G.K., Lactones in Xanthogalum purpurascens Fruit, Khim. Prir. Soedin., 5(4), p. 317-318 (1969).
[3] Assadian F., Masoudi S., Nematollahi F., Rustaiyan A., Larijani K., Mazloomifar H., Volatile Constituents of Xanthogalum purpurascens Ave-Lall., Eryngium caeruleum M.B. and Pimpinella aurea DC. Three Umbelliferae Herbs Growing in Iran., J. Essent. Oil Res., 17(3), p. 243-245 (2005).
[4] Baser K.H.C., Ozek T., Kurkcuoglu M., Duman H., Aytac Z., Composition of Essential Oil of Xanthogalum purpurascens Lallem. J. Essent. Oil Res, 13(3), p. 206-207 (2001).
[5] Rechinger K.H., Xanthogalum. In: “Flora Iranica”, Umbelliferae, No. 162. Edits., Rechinger, K.H., Hedge, I.C., Akademische Druck and Verlagsanstalt, Graz, Austria, p. 524, Respectively (1987).
[6] Mozaffarian V., “A Dictionary of Plant Names”. Farhang Moaser Publishers, Tehran (1996).
[7] Adams R.P., “Identification of Essential Oil Components by Gas Chromatography/Mass Spectroscopy”. Allured Publishing Corp., Carol Stream, IL (1995).