بهسازی و تعیین درجه ‌استیل‌زدایی کیتوزان با روش تیتراسیون پتانسیل سنجى و طیف‌نمایی زیر قرمز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

2 زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی شیمی

چکیده

درجه‌ی استیل‌زدایی کیتوزان در ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی نقش اساسی دارد. از‌این‌ رو، در این پژوهش، کیتوزان‌ با ویسکوزیته‌ی پایین، وزن مولکولی متوسط و کیتوزان با وزن مولکولی بالا (دارای ناخالصی و بهسازی شده) برای تعیین درجه‌ی استیل‌زدایی با استفاده از یک روش آسان و دقیق مورد مطالعه قرار گرفت. درجه‌ی استیل‌ زدایی کیتوزان‌ها از روش طیف‌نمایی زیر قرمز تبدیل فوریه (روش موری و رابرت، خط مبنای a و روش باکستر و همکاران، خط مبنای b ) و تیتراسیون پتانسیل سنجی خطی تعیین شد. در روش ارایه شده برای حذف ناخالصی‌ها و بهسازی درجه‌ی استیل‌زدایی کیتوزان با وزن مولکولی بالا، درجه‌ی استیل‌زدایی از 1/60 به 7/92 درصد افزایش چشمگیری پیدا کرد. نتیجه‌های به‌دست آمده با متوسط ریشه مجذور انحراف مطلق (sRMSD) مقایسه شد و همپوشانی روش‌های تیتراسیون پتانسیل سنجی و طیف‌نمایی زیر قرمز را برای خط مبنای  a نشان داد. بررسی درجه‌ی استیل‌زدایی کیتوزان‌ها، افزایش درجه‌ی استیل‌زدایی را با افزایش ویسکوزیته و وزن مولکولی کیتوزان نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Freier T., Montenegroc R., Koh H. S., Shoichet M. S., Chitin-Based Tubes for Tissue Engineering in the Nervous System, Biomaterials, 26, p. 4624 (2005).
[2] Ravi Kumar M. N. V., A Review of Chitin and Chitosan Applications, React. Funct. Polym., 46, p. 1 (2000).
[3] Senel S., McClure S. J., Potential Applications of Chitosan in Veterinary Medicine, Adv. Drug Delivery Rev., 56, p. 1467 (2004).
[4] Curotto E., Aros F., Quantitative Determination of Chitosan and the Percentage of Free Amino Groups, Anal. Biochem, 211, p. 240 (1993).
[4] غیاث الدین ع.، شجاع الساداتی سید عباس، واشقانی فراهانی ابراهیم، اصلاح و بهینه سازی فرایند استخراج کیتین از پوست میگو, نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران, (1)30، ص 1 (1390).
[6] Jiang X., Chen L., Zhong W., A New Linear Potentiometric Titration Method for the Determination of Deacetylation Degree of Chitosan, Carbohydr. Polym., 54, p. 457 (2003).
[7] Sanan T., Kurita K., Ogura K., Iwakura Y., Studies on Chitin: 7.IR Spectroscopy Determination of Degree of Deacetylation, Polymer, 19, p. 458 (1978).
[8] Muzzarelli R. A. A., Rochetti R., Determination of the Degree of Acetylation of Chitosan by First Derivative Ultraviolet Spectrophotometry, Carbohydr. Polym, 5, p. 461 (1985).
[9] Tan S. C., Khor E., Tan T. K., Wong S. M., The Degree of Deacetylation of Chitosan: Advocating the First Derivative UV Spectrophotometry Method of Determination, Talanta, 45, p. 713 (1988).
[10] Nanjo F., Katsumi R., Sakai K., Enzymatic Method for Determination of the Deacetylation of Chitosan, Anal. Biochem, 193, p. 164 (1991).
[11] Hiral A., Odani H., Nakajima A., Determination of Degree of Deacetylation of Chitosan by 1H NMR Spectroscopy, Polym. Bull., 26, p. 87 (1991).
[12] Domard A., Determination of N-Acetyl Content in Chitosan Samples by CD Measurements, Int. J. Biol. Macromol., 9, p. 333 (1987).
[13] Kasaai M. R., A Review of Several Reported Procedures to Determine the Degree of N-acetylation for Chitin and Chitosan Using Infrared Spectroscopy, Carbohydr. Polym., 71, p. 497 (2008).
[14] Moore G. K., Roberts G. A. F., Determination of the Degree of N-Acetylation of Chitosan, Int. J. Biol. Macromol., 2, p. 115 (1980).
[15] Baxter A., Dillon M., Taylor K. D., Roberts G. A. F., Improved Method for IR Determination of the Degree of N-Acetylation of Chitosan, Int. J. Biol. Macromol., 14, p. 166 (1992).
[16] Khan T. a., Peh K. K., Ch'ng H. S., Reporting Degree of Deacetylation Values of Chitosan: The Influence of Analytical Methods, J. Pharm. Pharmaceut. Sci., 5, p. 205 (2002).