بررسی ویژگی های ساختاری ، الکترونی و اپتیکیHgO با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی اختلالی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 گروه فیزیک،دانشکده علوم،دانشگاه شهیدچمران اهواز،اهواز،ایران

3 1گروه فیزیک،دانشکده علوم،دانشگاه شهیدچمران اهواز،اهواز،ایران

چکیده

در این مقاله ویژگی‌های ساختاری؛ الکترونی و اپتیکی ترکیب اکسید جیوه در فاز ساختاری اورتورومبیک بررسی می‌شود.محاسبات بااستفاده ازروش شبه پتانسیل،درچارچوب نظریۀ تابعی چگالی با تقریب ‌های مختلف وبا استفاده ازنرم افزار کوانتوم اسپرسوصورت گرفته است. محاسبات الکترونی نشان داد که نتایج چگالی حالت‌های الکترونی و ساختار نواری در توافق با یکدیگر هستند. هم‌چنین تقریب‌های مختلف در محاسبات الکترونی وجود گاف نواری حدود691/0تا052/1الکترون‌ولت را پیش‌بینی کردندهم‌چنین محاسبات اپتیکی نشان داد که ضریب شکست استاتیک اکسید جیوه به‌ازای قطبش در جهت y بیشینه است. گاف اپتیکی محاسبه شده در جهت z توافق بیش‌تری با گاف نواری به دست آمده از محاسبات ساختار نواری دارد. هم‌چنین مشاهده شد گاف اپتیکی این ترکیب به‌ازای قطبش در جهت y کمینه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات