تهیه و شناسایی هیدروژل ژلاتین-پلی وینیل الکل برای استفاده در رهایش فلووکسامین مالئات

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

در کار حاضر، هیدروژل ژلاتین-پلی وینیل الکل با استفاده از K2S2O8 در محیط آبی در حضور N,N'-متیلن بیس اکریل آمید تهیه شد. هیدروژل ژلاتین-پلی وینیل الکل با FT-IR، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و بررسی میزان تورم شناسایی شد. سپس بارگیری و آزادسازی داروی فلووکسامین مالئات با استفاده از هیدروژل ژلاتین-پلی وینیل الکل مورد مطالعه قرار گرفت. اثرات دما و pH بر بارگذاری و آزادسازی داروی فلووکسامین مالئات در هیدروژل ژلاتین-پلی وینیل الکل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج FT-IR، تشکیل هیدروژل ژلاتین و پلی وینیل الکل را تایید کرد. نتایج نشان داد که بیشترین آزادسازی دارو در 2 pH = در دمای اتاق پس از 6 ساعت با مقدار ppm98/43 به دست آمد. هیدروژل ژلاتین- پلی وینیل الکل جذب آب حدود 11 برابر را در دمای اتاق نشان می دهد. هیدروژل ژلاتین- پلی وینیل الکل به pH و دما حساس است و آزادسازی کنترل شده فلووکسامین مالئات را در محیط معده فراهم می کند

کلیدواژه‌ها