سنتز و شناسایی و بررسی خواص بیولوژیکی کمپلکس هایی ازمس (II) با لیگاندهای شیف باز نامتقارن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 شیمی،دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 گروه شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این پروژه، دو لیگاند باز شیف سه دندانه 3-((5-برومو-2-هیدروکسی-3-متوکسی بنزیلیدین)آمینو)2-متیل کینازولین-4(3هیدرو)ان [HL1] و 3-((2-هیدروکسی-3 متوکسی بنزیلیدین)آمینو)-2-متیل کینازولین-4(3 هیدرو)-ان [HL2]، به ترتیب از واکنش تراکمی پیش لیگاند5-برومو-3-هیدروکسی بنزالدهید با2-متیل-3-آمینو-کینازولین و 3-متوکسی 2- هیدروکسی بنزآلدهید با 2-متیل-3-آمینو-کینازولین در متانول تهیه شدند. از این لیگاندها کمپلکس هایی از فلز مس با فرمول [Cu(L1) (2,2bipy)] و [Cu(L2)(2,2bipy)]تهیه شده و با روش های مختلف از قبیل طیف سنجی FT-IR و طیف الکترونی، آنالیز عنصری، هدایت الکتریکی و نقطه ذوب مورد شناسایی قرار گرفتند. فعالیت ضدباکتری لیگاندها و کمپلکس‌ها بر علیه باکتری‌های اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و سودوموناس آئروژنوزا با دو تست مجزا (IZو MIC) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کمپلکس‌ها، فعالیت ضدباکتریایی بیشتری نسبت به لیگاند آزاد مربوطه از خود نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات