سنتز و شناسایی کمپلکس نوری تک هسته‌ایی کادمیم (II)‌به عنوان پیش ماده برای ساخت دیودهای نورگسیل آلی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، صندوق پستی: 3697- 19395

چکیده

با توجه به نیاز بازار به قطعات نورگسیل و محدودیت نیمه‌هادی‌های معدنی مانند هزینه بالا و محدودیت آنها در تنظیم طول موج نشری در ساخت دیودهای نورگسیل غیرآلی، امروزه استفاده از کمپلکس‌های فلزی جهت تهیه دیودهای نورگسیل آلی به علت سادگی تهیه آنها و هزینه پایین در استفاده از آنها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این کار پژوهشی،کمپلکس نوری تک هسته‌‌ایی کادمیم(II)‌‌، (1){[Cd(NO3)(bpy)2(L)]CH3OH}، از واکنش کادمیم نیترات با لیگاندهای آنتراسن-9-کربوکسیلیک اسید (LH) و ۲،'۲-بای‌پیریدین (bpy)با استفاده از روش لوله جانبی تهیه و به وسیله روش‌های IR، UV-vis و آنالیز عنصری به طور کامل شناسایی شد. ترکیب ‌‌1‌ بعد از بلورگیری برای درک بهتر ساختارش بوسیله پراش اشعه ایکس تعیین ساختار شد. نتایج نشان داد که ترکیب ‌1 یک کمپلکس تک هسته‌ای می‌باشد که در واحد بی‌تقارن آن دو مولکول بای‌پیریدین، یک آنیون آنتراسن-9-کربوکسیلیت، یک آنیون نیترات، یک یون کادمیم وجود دارد و در سیستم تری‌کلینیک با گروه فضاییP کریستاله شده است. پایداری گرمایی کمپلکس ‌1 به وسیله روش وزن ‌سنجی حرارتی‌(TGA) مورد بررسی قرار گرفت. از ترکیب 1 به عنوان لایه نشری در دو غلظت متفاوت در ساخت دیودهای نورگسیل استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات