اندازه گیری اسپکتروفتومتری و بهینه سازی با طرح دی-اپتیمال برای پیش تغلیظ وجداسازی مخلوط اسنافتن و پیرن با نانوذرات فریت کبالت اصلاح شده با آسپارتیک اسید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک،دانشکده علوم گروه شیمی - اراک

2 گروه شیمی- دانشکده علوم - دانشگاه اراک- اراک -ایران

3 گروه شیمی- دانشکده علوم- دانشگاه اراک- اراک- ایران

چکیده

یک روش استخراج ساده، ارزان، و حساس با فاز جامد مغناطیسی(MSPE) برای پیش تغلیظ دو هیدروکربن آروماتیک چند حلقه‌ای (اسنافتن و پیرن ) از نمونه آبی مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور نانوذرات کبالت فریت از طریق روش همرسوبی تهیه و با پلی آسپارتیک اسید اصلاح گردید. ساختار جاذب با استفاده از روش های FT- IR، پراش پرتو ایکسXRD و تصویر میکروسکوپ الکترون روبشی (SEM) تجزیه و تحلیل شد. از طرح دی-اپتیمال ه برای بهینه کردن عوامل اصلی تاثیر گذار بر شرایط استخراج استفاده شد. شرایط بهینه حاصل از این طرح عبارت اند از: 3= pH ، مقدار جاذب 15 میلی گرم، غلظت اولیه اسنافتن و پیرن به ترتیب 150 و 400 میکروگرم برلیتر. انحراف استاندارد نسبی روش استخراج برای اسنافتن و پیرن برای 9 مرتبه تکرار و محلول 50 میکروگرم بر لیتر اسنافتن و پیرن به ترتیب برابر با 9/2 و 1/3% می باشد. در ضمن حد تشخیص اسنافتن و پیرن با 9 مرتبه تکرار به ترتیب برابر با 34 و 25 میکروگرم برلیتر و حد کمی برابر با 84 و114 میکروگرم بر لیتر محاسبه گردید. در نهایت روش استخراج برای اندازه گیری چهار نمونه آبی از جمله آب شرب شهری، آب چاه، آب رود خانه و فاضلاب شهری مورد استفاده قرار گرفت که نشان داده شد هر چه ماتریکس نمونه پیچیده تر باشد می تواند اثر منفی محسوسی روی دقت و میزان پیش تغلیظ داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات