تهیه هیدروژل های زیست سازگار سوپرامولکولی بر پایه نانودرات سلولزی عاملدار شده با سیتریک اسید و آمینوپیریدین

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه لرستان

چکیده

امروزه هیدروژل های سوپرامولکولی به عنوان دسته جدیدی از ترکیبات سه بعدی مبتنی بر برهمکنشهای غیر کووالانسی بدلیل روش های ساخت متنوع، آسان و ویژگی های منحصربفرد نسبت به همتای کووالانسی خود توجه بسیاری از دانشمندان علوم مختلف را به خود جلب نموده اند. لذا در پژوهش حاضر، ابتدا نانوذرات سبز سلولزی با استفاده از فرایند هیدرولیز اسیدی از پنبه تهیه و سپس به صورت جداگانه با گروه های آویزان سیتریک اسید و پیریدین به منظور ایجاد اجزا آنیونی و کاتیونی عاملدار شد. در ادامه هیدروژل های سوپرامولکولی از طریق برهمکنشهای الکترواستاتیک بین اجزا یاد شده تهیه گردید. تهیه موفقیت آمیز هیدروژل با استفاده از تکنیک های پرتوسنجی فروسرخ تبدیل فوریه، میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت. بررسی مورفولوژی هیدروژل ساختار متخلل حاوی حفرات با اندازه های متفاوت را نشان داد. همچنین بررسی ساختار بلوری هیدروژل بیانگر بلورینگی بالای آن می باشد. سرانجام، حذف رنگ کاتیونی متیلن بلو از پساب های صنعتی از طریق فرایند جذب و با استفاده از هیدروژل تهیه شده به عنوان جاذب مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثـر فاکتورهـای غلظـت متیلـن بلـو و زمـان تمـاس در دمـا اتاق بـرروی فرایند جذب بررسـی شـد. بررسی سینیک جذب نشـان داد کـه فرآینـد جـذب از سـینتیک جـذب مرتبـه دوم پیـروی می کنـد. بیشترین ظرفیت جذب بدست آمده برای این جاذب 97 میلی‌گرم بر گرم می‌باشد. مطالعـه حاضـر نشـان داد که هیدروژل سوپرامولکولی تهیه شده علاوه بـر ویژگیهایـی ماننـد زیست سازگاری، قیمت ارزان و تهیه سـاده و سـریع، از پتانسـیل مناسبی بـرای جذب متیلـن بلـو برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات