ساخت و آزمایش تجربی تاثیر نانوذرات تری اکسید تنگستن با پوشش التراویست در تصویربرداری توموگرافی رایانه ای به عنوان یک ماده کنتراست زا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی پزشکی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 گروه مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

یکی از روش‌های اصلی در پزشکی تشخیصی، تصویربرداری توموگرافی رایانه‌ای است. با توجه به وجود مشکلات متعدد در استفاده از ید به‌عنوان اولین ماده کنتراست‌زا، توسعه نانوذرات کنتراست‌زا که مزیت چشمگیری نسبت به مولکول‌های ید دارند، مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه نانوذرات تری اکسید تنگستن به‌منظور بهبود کنتراست تصاویر توموگرافی رایانه‌ای به روش هم رسوبی ساخته شدند و برای پایداری و افزایش کنتراست، از التراویست به‌عنوان پوشش استفاده شد. برای تعیین مشخصه‌های نانوذرات تری اکسید تنگستن، آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری، آزمون پراش پرتوایکس، مغناطیس سنجی نمونه ارتعاشی و پراکندگی نور دینامیکی و پتانسیل زتا انجام گردید. در نتایج آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی، ریخت‌شناسی نانوذرات شبه کروی به دست آمده است. نتایج تحلیل پراش پرتوایکس نشان داد که نانوذرات دارای فرمول شیمیایی〖WO〗_3 ، بیشترین هم‌خوانی را با ساختار بلوری مونوکلینیک با کد مرجع JCPDSNO.43-1035 دارد. بررسی آزمون مغناطیس‌سنج، نمونه ارتعاشی نانوذرات را فرومغناطیس معرفی نموده و پتانسیل زتا سوسپانسیون 2±25 میلی ولت و پراکندگی نور دینامیکی را 7/383 و 2/2616 نانومتر به دست آورده است. با توجه به اعداد بدست آمده از پردازش تصاویر توموگرافی رایانه ای، 292 و 184 درصد افزایش روشنایی برای ماده تری اکسید تنگستن به ترتیب تولید شده در دمای 100 و 80 درجه سلسیوس نسبت به ماده ید مشاهده شد. بنابراین این مطالعه نشان می‌دهد، نانوذره‌ تولید شده می‌تواند گزینه مناسبی برای تصویربرداری با ماده کنتراست‌زا بوده و تشخیص را برای پزشکان سهولت بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات