طراحی و ارزیابی بازدارنده های موثر جدید پذیرنده های کیناز جفت شده با پروتئین های Gبا استفاده از روشهای غربالگری مجازی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1- دانشگاه پیام نور، گروه شیمی، صندوق پستی 4697-19395 ، تهران، ایران.

چکیده

آنزیم های پروتئین کیناز جفت شده با پذیرنده های پروتئینی نوع G جزو موثرترین آنزیم ها در بروز و ظهور چند بیماری مهم مانند بیماری های قلبی عروقی، فشارخون بالا و آلزایمر هستند. یکی از این آنزیم ها پروتئینی با کد اختصاصی 3v5w در بانک اطلاعاتی پروتئین ها است. مطالعه in silico بر روی برهمکنش لیگاندهای مختلف بازدارنده بر این آنزیم صورت گرفت. با استفاده از غربالگری مولکولی با روش شبیه سازی داکینگ مولکولی نتایج برهمکنش های لیگاندهای بازدارنده انتخاب شده و پروتئین هدف با محاسبه مواردی مانند انرژی اتصال لیگاندها با پروتئین هدف، بررسی برهمکنش های غیرپیوندی لیگاندها در جایگاه فعال آنزیم و تحلیل نتایج امتیازدهی داکینگ مولکولی انجام و با نتایج لیگاند بازدارنده استاندارد (پاروکستین) مقایسه شد. همچنین برای ارزیابی بهتر و انتخاب مناسب تر از میان لیگاندهای با امتیاز داکینگ بهتر خواص وابسته به جذب، توزیع، متابولیسم، دفع و سمیت (ADMET) لیگاندهای برگزیده و پاروکستین بعنوان بازدارنده استاندارد با استفاده از پلتفرم دیتا سرور ADMETLab 2.0 انجام شد. در نتیجه ترکیب (R4، S5)-5-(1و3- بنزودی اوکسول-5-ایل اوکسی متیل)-4-(4-فلورو فنیل) پی پیریدین -2-اون) به عنوان لیگاند بازدارنده جدید با پتانسیل عملکرد بهتر، مقدار قدرمطلق انرژی اتصال بزرگتر و خواص فارماکوکینتیکی مناسب تر معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات