بررسی توانایی نانو ذرات مغناطیسی پوشیده شده با هیومیک اسید در حذف رنگ از محیط های آبی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ بخش نانومهندسی شیمی دانشکده فناوری های نوین دانشگاه شیراز

2 بخش نانومهندسی شیمی دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه شیراز

چکیده

در این پژوهش به کمک نانوجاذب‌‌های مغناطیسی پوشش داده شده با هیومیک اسید، روشی برای تصفیه فاضلاب‌های رنگی پیشنهاد می‌شود. سطح نانوجاذب مذکور به کمک هیومیک اسید به عنوان ترکیبی که شامل گروه های هیدروکسیل، کربوکسیل و آمین می‌باشد، اصلاح گردید. نانوذرات HA/Fe3O4 به روش هم‌رسوبی تهیه شده و با استفاده از تکنیک‌های مختلف شامل تفرق نور پویا (DLS)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) و طیف سنجی پراش اشعه ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفتند. خصوصیات مغناطیسی نمونه‌ها توسط دستگاه مغناطیس‌ سنج نمونه ارتعاشی (VSM) بررسی شد. با توجه به نتایج آزمون‌های شناسایی مشاهده شد که قطر متوسط نانوذرات ساخته شده در حدود 15 نانومتر است. در ادامه آزمایش‌ها اثرات چندین فاکتور آزمایش نظیر دوز جاذب، زمان تماس و غلظت اولیه بر توانایی نانوجاذب برای حذف رنگ بررسی گردید. بهترین نتایج با استفاده از 15 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر از نانوذرات در مدت زمان 45 دقیقه برای رنگ متیلن بلو (MB)، 20 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر از نانوذرات در مدت زمان 30 دقیقه برای رنگ ایندیگو‌کارمین (IC) و 5 میلی‌گرم بر میلی-لیتر از نانوذرات در مدت زمان 20 دقیقه برای رنگ 4-(2- Pyridylazo) resorcinol (PAR) به دست آمد. در این شرایط به ترتیب 95/96 ، 34/99 و 11/99 درصد از MB، IC و PAR می‌توانند از محلول های ساخته شده در آزمایشگاه، حذف شوند. حداکثر ظرفیت جذب برای MB، IC و PAR 0085/0، 0439/0 و 0307/0 میلی‌مول بر گرم بود که بر مدل ایزوترم لانگمویر منطبق گردید. در استفاده مجدد نانوجاذب‌ها به طور متوسط 12/94% رنگ‌ها از محیط آبی حذف شد. این نتایج حاکی از کارایی نانوجاذب ساخته شده برای حذف پساب‌های رنگی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات