ارزیابی عملکرد کلاسیفایر برگشتی در طبقه‌بندی ابعادی با حد جداسازی 45میکرون

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

تهران، جهاددانشگاهی واحد دانشگاه تربیت مدرس، گروه پژوهشی فراوری مواد معدنی

چکیده

در عملیات واحد، کنترل ابعاد بار ورودی به دستگاه‌ها برای بهینه کردن عملکرد کل فرایند عملیات واحد ضروری است و این کار به طور معمول با کلاسیفایرها انجام می‌ شود. اما زیاد بودن انتقال غیر انتخابی ذره‌ها به جریان ته‌ریز در حد‌ جداسازی ریزتر از 45 میکرون، کارایی فرایند عملیات واحد را کاهش می‌ دهد. در پژوهش حاضر عملکرد کلاسیفایر برگشتی در حد جداسازی‌های حدود 45 میکرون مورد ارزیابی قرار گرفت. ضریب نقص در تمامی آزمایش‌ها حدود 3/0 و یا کمتر بود؛ همچنین درصد انتقال مواد ریزتر از 25 میکرون به ته‌ریز، بین 8 تا13درصد می‌ باشد. که این امر نشان‌دهنده کارایی خوب کلاسیفایر برگشتی در طبقه‌بندی ابعادی با حد جداسازی 45 میکرون بود. همچنین مشخص شد که شدت جریان آب شناوری تا مادامی که از حد بحرانی فراتر نرود، تأثیر به ‌سزایی بر کاهش انتقال غیر انتخابی ذره ‌ها به ته‌ریز دارد. چراکه بیشتر بودن شدت جریان آب از حد بحرانی موجب افزایش اختلاط در بخش قائم کلاسیفایر برگشتی و مختل شدن روند ته‌نشینی مواد در مجاورت مجرای ته‌ریز می‌‌شود که این امر افزایش غیر انتخابی انتقال ذره‌ های ریز به ته‌ریز را به دنبال خواهد داشت. به منظور ارزیابی میزان اختلاط در مجاورت مجرای ته‌ریز، شاخصی با عنوان "شاخص اختلاط" تعریف شد. اگر این شاخص برابر با 1 باشد در مجاورت ته‌ریز اختلاط رخ نمی ‌دهد و روند ته‌نشینی ذره‌های درشت مناسب است و هرچه این شاخص بزرگتر باشد، اختلاط بیشتر در ناحیه نزدیک به ته‌ریز رخ می‌دهد که این امر روند ته‌نشینی ذره‌ها را مختل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Nicholas P.C., "Handbook of Chemical Processing Equipment", Ch. 6: Mechanical Separation Equipment, 419-422 (2000).
[2] نعمت اللهی، ح.؛ کانهآرائی، جلد1، 250-254 (1381).
[3] King, R.P., "Modeling and simulation of Mineral Processing", Butterworth-Heinemann, United Kingdom (2001).
[4] Kawatra, S.K., Bakshi, A.K., Rusesky, M.T., Effect of Viscosity on the Cut (d50) Size of Hydrocyclone Classifiers, Minerals Engineering, 9(8), p. 881 (1996).
[5] Laskovski, D., Duncan, P., Stevenson, P., Zhou, J., Galvin, K.P., Segregation of Hydraulically Suspended Particles in Inclined Channels, Chemical Engineering Science, 61(22), p. 7269 (2006).
[6] Doroodchi, E., Zhou, J., Fletcher, D.F., Galvin, K.P., Particle Size Classification in a Fluidized Bed Containing Parallel Inclined Plates, Minerals Engineering, 19(2), p. 162 (2006).
[7] ذوالقدری، م.؛ عبدالهی، م.؛ طراحی کلاسیفایر برگشتی به منظور طبقه بندی ابعادی و روش افزایش مقیاس آن،نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن، 2(1)، ص. 51 (1386).
[8] Rao V.B., Addressing an Inverse Problem of Classifier Size Distributions, Powder Technology, 176(2-3), p. 123 (2007).
[9] اسمعیلی، م.؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید‌باهنر کرمان (1387).