بررسی نقش امولسیون کننده تولیدی به وسیله باسیلوس لیچنیفورمیس ACO4 درکاهش ویسکوزیته نفت خام سنگین نوروز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 بابل، دانشگاه صنعتی بابل، دانشکده مهندسی شیمی، صندوق پستی 484

2 تهران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده

در این مقاله از سویه میکروبی جدیدباسیلوس لیچنیفورمیسACO4برای تولید امولسیون کننده زیستی استفاده شده است. بر اساس پژوهش‌های آزمایشگاهی انجام شده، ماده امولسیون کننده تولیدی توسط این سویه توان بالایی در امولسیون سازی نفت سنگین در آب را داشته و به همین منظور برای تشکیل امولسیون نفت خام سنگین میدان نوروز ایران در مقیاس نیمه صنعتی به‌ کار گرفته شده است. با تشکیل امولسیون نفت در آب در شرایط بهینه دما، درصد آب و درصد امولسیون کننده، ویسکوزیته نمونه نفت سنگین از cP 10000 به cP 830 کاهش یافته و بدین وسیله شرایط آسان‌تر و کم هزینه تر انتقال نفت سنگین در خط لوله فراهم شده است. امولسیون تولیدی از خط لوله نیمه صنعتی ساخته شده عبور داده شده و با بررسی و مقایسه میزان رسوب گذاری برای نفت و امولسیون، اثر امولسیون ‌سازی بر روی کاهش رسوب گذاری بررسی شد. این میزان کاهش چشمگیر در ویسکوزیته نفت سنگین و رسوب در مسیر انتقال، انرژی لازم برای انتقال را بسیار کم می ‌کند. با به کار بردن سرما طی فرایند امولسیون سازی، پایداری نسبی 24 ساعته برای امولسیون قابل انتقال فراهم شد که این پایداری تا حدود 72 ساعت ادامه داشت.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Bach H., Gutnick D.L., "Potential Applications of Bioemulsifiers in the Oil Industry, in Petroleum Biotechnology", Elsevier Science Publishers, Amsterdam, (2004).
[2] Rocha C.A. et al., Production of Oily Emulsions Mediated by a Microbial Tensoactive Agent, US Patent 5866376 (1999).
[3] Dastgheib S.M.M., Amoozegar M.A., Elahi E., Asad S., Banat I. M., Bioemulsifier Production by a Halothermophilic Bacillus Strain with Potential Applications in Microbially Enhanced Oil Recovery, Biotechnology Letter, 30, p. 263 (2008).
[4] Noudeh G.D.,  Moshafi M.H., Kazaeli P., Akef F., Studies on Bioemulsifier Production by Bacillus Licheniformis PTCC 1595, African Journal of Biotechnology, 9, p. 352 (2010).
[5] Calvo C., Manzanera M., Silva-Castro G.A., UadI., González-López J., Application of Bioemulsifiers in Soil Oil Bioremediation Processes. Future Prospects, Science of the Total Environment, 405, p. 3634 (2009).
[6] Grosso J.L.V. et al., On-line and/or Batch process for Production of Fuel Mixtures Consisting of Coal/Asphaltenes, Fuel Oil/Heavy Crude Oil, Surfactant and Water (CCTA), and the Obtained Products, US Patent 5902359 (1999).
[7] Xin Y.C., Liu J.H., Xu D.B., Hou E.Q, Study on Viscosity Reduction of 4 Heavy Crude Oils of Venezuela through O/W Emulsification, Oilfield Chemistry, 24, p. 24 (2007).
[8] Salehizadeh H., Mousavi M., Hatamipour S., Kermanshahi K., Microbial Demetallization of Crude Oil Using Aspergillus sp.: Vanadium Oxide Octaethyl Porphyrin (VOOEP) as a Model of Metallic Petroporphyrins, Iranian Journal of Biotechnology, 5, p. 226 (2007).
[9] Ballester J.M., Fueyo N., Dopazo C., Combustion Characteristics of Heavy Oil-Water Emulsions, Fuel, 75, 695 (1996).
[10] Wyslouzil B.E., Kessick M.A., Masliyah J.H., Pipeline Flow Behaviour of Heavy Crude Oil Emulsions, The Canadian Journal of Chemical Engineering, 65, p. 353 (1987).
[11] Storm D.A., Method for Reducing the Pipeline Drag of Heavy Oil and Compositions Useful Therein, US Patent 6178980 (2001).
[12] ayes M.E., et al., Bioemulsifier-Stabilized Hydrocarbosols. US Patent 4943390 (1990).
[13] Dorobantu L.S., Yeung A.K.C., Foght J.M., Gray M.R., Stabilization of Oil-Water Emulsions by Hydrophobic Bacteria, Applied and Environmental Microbiology, 70, p. 6333 (2004).
[14]  Hayes M.E., et al., Combustion of Viscous Hydrocarbons, US Patent 4684372 (1987).