بررسی تجربی بهینه سازی روش استخراج عصاره ریشه والرین با حلال به منظور دستیابی به عصاره استاندارد دارویی

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشکده مهندسی شیمی، صندوق پستی 4563 ـ 11155

2 تهران، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

3 تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، گروه شیمی دارویی

چکیده

گیاه سنبل الطیب (والرین)، دارای بیش از 150 ماده شیمیایی است که بسیاری از آنها از نظر فیزیولوژیکی فعال می‌ باشند. در این پژوهش، والرینیک اسید به عنوان ماده شاخص گونه والرین آفیسینالیس درنظر گرفته شده است.میزان درصد آن در عصاره خشک استخراج شده و همچنین درصد وزن عصاره خشک شده، به عنوان دو شاخص مقایسه برای تعیین شرایط بهینه استخراج با حلال درنظر گرفته شد. در آزمایش‌های انجام شده با ثابت نگه‌داشتن سه متغیر و ایجاد تغییرات در متغیر مورد بررسی، شرایط بهینه استخراج برای متغیرهای اندازه ذره گیاه، نوع حلال، دما و زمان استخراج تعیین شد. استخراج از پودر گیاه دارای اندازه ذره مش 60، با حلال اتانول 70% حجمی، در دمای جوش و به مدت چهار ساعت به عنوان روش بهینه انتخاب شد. با این روش، میزان درصد والرینیک اسید در عصاره خشک استخراج شده به مقدار 3/0 درصد وزنی (مقدار مطلوب در دارونامه یا فارماکوپه) به‌ دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 [1] Shohet D., Wills B., Ron K., Effect of Postharvest Handling on Valerenic Acids Content of Fresh Valerian (Valeriana Officinalis) Root, J.Sci.Food Agriculture,86, p. 107 (2006).
[2] Andrews M., "Composition for Improving Sleeps Quality and Efficiency and Methods of Preparing and Using the Composition", United States Patent Application: 20030096865 (2003).
[3] Boyadzhiev L., Kancheva D., Gourdon C., Metcheva D., Extraction of Valerenic  َAcids from Valerian Rhizomes, Pharmazie, 59, p. 727 (2004).
[4] جهان آرا، فهیمه؛ حائری­زاده ، بی­بی مهشید؛ اطلاعات وکاربرد داروهای گیاهی رسمی ایران، تهران: شرکت داروگستر رازی، (1380).
[5] Huang B., Qin L., Chu Q., Zhang Q., Gao L., Zheng H., Comparison of Headspace SPME with Hydrodistillation and SFE for Analysis of the Volatile Components of the Roots of Valerian Officinalis Var.Latifolia, Chromatographia,69, p. 489 (2009).
[6] Fernandez-San-Martin M.I., Mado-Font R., Palacios-Soler L., Sancho-Gomez P., Calbo-Caldentey C., Flores-Mateo G., Effectiveness of Valerian on Insomnia: A Meta-Analysis of Randomized Placeb-Controlled Trials, Sleep Medicine, 11, p. 505 (2010).
[7] Taibi M.D., Bourguignon C., Taylor A.G., A Feasibility Study of Valerian Extract for Sleep Disturbance in Person with Arthritis, Nursing, 10, p. 409 (2009).
[8] Komarova E.L., Tsybul'ko N.S., Sheichenko V.I., Kholin A.Ya., Fonin V.S., Ivleva Zh.Yu., Popov D.M., Isolation and Identification of Valerenic Acid from Underground Parts of Common Valerian, Pharmaceutical Chemistry J., 34, p. 536 (2000).
[9] Ferriera F., Santos M., Valeriana Officinalis Roots with GABA Benzodiazepine and Barbiturate Receptors in Rat Brain Fitoterapia, Pharmazie, 50, p. 41 (1995).
[10] Bos R., "Analytical and Phytochemical Studies on Valerian and Valerian Based Preparations", 2nd Ed.Chapters 1-5, Ridderkerk,London (1997).
[11] Leuschner A., Muler J., Rudman P., Characterization of the Control Nervous Depressant Activity of a Commercially Available Valerian Root Extract, Drug Res., 80, p. 638 (1993).
[12] صمصام شریعت، هادی، عصاره گیری واستخراج مواد مؤثر گیاهان دارویی و روش­های شناسایی و ارزشیابی آنها، اصفهان:  انتشارات مانی، (1371).
[13] Bicchi C., Binello A., Rubiolo P, Packed Column SFC/UV Versus HPLC/UV Analysis of Valerenic Acids and Valepotriates in Extracts of Valeriana Officinalis L., Phytochemical Analysis, 102, p. 179 (2000).
[14] "British Pharmacopeia", Volume 2, London: HMSO, p.154 (1993).
[15] Wills R.B.H., Shohet D., Changes in Valerenic Acids Content of Valerian root (Valeriana Officinalis L.S.L.) During Long-Term Storage, Food Chemistry, 115, p. 250 (2009).