فتوکربوکسیل زدایی گروهی از α- آریل کربوکسیلیک اسیدها با استفاده از کاتالیست منگنز(2،6- دی کلروفنیل)پورفیرین کلرید (Mn(TDCPP)Cl) در حضور هیدروژن پراکسید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 خرم آباد، دانشگاه لرستان، دانشکده علوم پایه

2 خرم‌آباد، دانشگاه لرستان، دانشکده علوم پایه

چکیده

فتولیز محلول همگن یک گروه ازα- آریل کربوکسیلیک اسیدها با استخلاف‌های گوناگون در حضور هیدروژن پراکسید و با استفاده از کاتالیست منگنز(2،6- دی کلروفنیل)پورفیرین کلرید،(Mn(TDCPP)Cl) در تلاش برای شناسایی فراورده‌های تولید شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه‌ های به‌ دست آمده با استفاده از GC-MS نشان دهنده تبدیل این ترکیبات به مشتق‌ های کربونیلی با بازده ‌های متفاوت می‌ باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 [1] Mlodnicka T., James B.R., in F, Montanari, L, Casella(Ede.), "Metalloporphyrin Catalyzed Oxidations", Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, (1994).
[2] Mansuy D., Coord. Chem. Rev., 125, p. 129 (1993).
[3] Wijesekera T., Matsumoto A., Dolphin D., Lexa D., Angew. Chem., Int. Ed.  Engl., 29, p. 1028(1990).
[4] Tsuchiya S., Seno, M., Chem. Lett., 263(1989).
[5] Ozaki Y., Iniyama K.., Ogashi M., Kitagawa T., J. Am. Chem. Soc., 109, p. 1243 (1987).
[6] Lindsey J.S., Wagner R.W., J. Org. Chem., 54, p. 828(1989).
[7] Sauer K., Acc. Chem. Res., 13, p. 249 (1980).
[8] Ortiz De Montellano P.R., in “Cytochrome P-450”, Ed., Plenum: New York, (1985).
[9] Musheng Xu., Wan P., Chem. Commun., 2147 (2000).
[10] Hanson P., Lindsay Smith J.R., Osborne V.A., J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2., p. 2653 (1998).
[11] Farhadi S., Zaringhadam Z., Tetrahedron Lett., 47, p. 1965 (2006).
[12] Barton D. H. R., Blundell P., Jaszberenyi J.C., J. Am. Chem. Soc., 113, p.6937(1991).
[13] Costanzo L.L., DeGuidi G., Conderelli G., Cambria A., Fama M., Phtochem. Photobiol., 50, p. 359 (1989).
[14] Holmstead R.L., Fullmer D.G., J. Agric. Food Chem., 25, p. 56 (1977).
[15] Costanzo L.L., Deguidi G., Condorell G., J. Photochem. Photobiol. B: Biol., 3, p. 223 (1989).
[16] Encinas S., Miranda M.A., Marconi G., Monti S., Photochem. Photobiol., 67, p. 420 (1998).
[17] Rocha Gonsalves A.M.A., Johnstone R.A.W., Pereira M.M., Santana A.M.P., Serra A.C., Sobral A.J.F.N., Stocks P.A., Heterocycles. 43, p. 4(1996).
[18] Traylor T.G., Tsuchiya S., Inorg. Chem., 26, p. 1338 (1987),
[19] Wijesekera T., Matsumoto A., Dolphin D., Lexa D., Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 29, p. 1028(1990).
[20] Tsuchiya S., Seno M., Chem. Lett., 263(1989).
[21] Hanson P., Lindsay Smith J.R., Osborne V.A., J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2, p. 2653(1998).