تأثیر نفوذ شیرابه بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک محل دفن زباله شهری (مطالعه موردی: محل دفن تنکابن)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده عمران ـ محیط زیست

چکیده

در این پژوهش میزان آلودگی BOD5 ،COD  ، غلظت عنصرهای گوناگون معدنی با اندازه ‌گیری پارامترهای گوناگون شیمیایی از جمله کلرید، بی کربنات، pH ،EC  ،TDS  و میزان فلزهای سنگین (Cr ، Cd ، Pb ، Zn ، Fe ، Mn) در نمونه‌ های شیرابه  و همچنین درصد رطوبت، بی کربنات، کلرید، پتاسیم و pH ناشی از تأثیر نفوذ شیرابه در عمق‌های گوناگون خاک‌های آلوده محل دفن زباله و خاک‌های تمیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتیجه ‌های به دست آمده از نسبت BOD5 به COD   برابر 35/0 نشان می ‌دهد که شیرابه از نظر زیستی قابل تجزیه بوده و این محل در زمره‌ ی محل‌های دفن قدیمی به شمار می آید. تغییر pH خاک در عمق‌ های گوناگون نشان می‌ دهد که به علت تجزیه مواد آلی شیرابه در خاک و تولید ترکیب‌ های اسیدهای آلی ضعیف و کربن دی اکسید مقدار آن در عمق ابتدا کاهش یافته و در نتیجه حد روانی افزایش می یابد ولی در میزان حد خمیری خاک تغییر چندانی به وجود نمی آورد و در نتیجه دامنه خمیری خاک افزایش می‌ یابد ولی در عمق بیشتر مقدار آن افزایش می‌ یابد.  

کلیدواژه‌ها


[1] Christensen T.H., Kjeldsen P., Bjerg P.L., Jensen D.L., Christensen J.B., Baun A., Albrechtsen H.J., Heron G., Biogeochemistry of landfill leachate plumes, Applied Geochemistry, 16(7-8): 659-718 (2001).
[2] Freyssinet P., Piantone P., Azaroual M., Itard Y., Clozel-Leloup B., Guyonnet D., Baubron J.C., Chemical changes and leachate mass balance of municipal solid waste bottom ash submitted to weathering, Waste Management, 22(2): 159-172 (2002).
[3] Timur H., Özturk I., Anaerobic Sequencing Batch Reactor Treatment of Landfill Leachate, Water Research, 33(15): 3225-3230 (1999).
[4] Kang Y.W., Hwang K.Y., Effects of reaction conditions on the oxidation efficiency in the Fenton process, Water research, 34(10):  2786-2790 (2000).
[5] احرامپوش، محمد حسن.، ابراهیمی، اصغر.، حختاری، مهدی.، بررسی استفاده از فرآیند اکسایش پیشرفته در حذف ترکیب های نیتروژن دار از شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان ، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (4،3)31: 31 تا 38 (1391).
[6] شکوه، علیرضا.؛ صفری، ادوین.؛  هاشمی، حسین.؛ بررسی کیفیت شیرابه حاصل از محل دفن زباله شهری و کارخانه کمپوست ، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، (4)15: 95 تا 105 (1392).
[7] Asadi A., Shariatmadari N., Moayedi H., Huat B.K., Effect of MSW Leachate on Soil Consistency under Influence of Electrochemical Forces Induced by Soil Particles, Int. J. Electrochem. Sci, 6(7): 2344-2351 (2011).
[8] Varank G., Demir A., Top S., Sekman E., Akkaya E., Yetlilmezsoy K., Bilgili M.S., Migration Behavior of Landfill Leachate Contaminants Through Alternative Composite Liners, Science of the Total Environment, 409(17): 3183-3196 (2011).
[9] Xie H.,Chen Y., Zhan L., Chen R., Tang X., Ke H., Investigation of Migration of Pollutant at the Base of Suzhou Qizishan Landfill without a Liner System, Journal of Zhejiang University-Science A, 10(3): 439-449 (2009).
[10] King K.S., Quigley R.M., Fernandez F., Reades D.W., Bacopoulos A., Hydraulic conductivity and diffusion monitoring of the Keele Valley Landfill liner, Maple, Ontario, Canadian Geotechnical Journal, 30(1): 124-134 (1993).
[11] Chen Y.M., Xie H.J., Ke H., Tang X.W ., Analytical solution of contaminant diffusion through multi-layered soils, Yantu Gongcheng Xuebao(Chinese Journal of Geotechnical Engineering), 28(4): 521-524 (2006).
[12] Lake C.B., Rowe R.K., The 14-year performance of a compacted clay liner used as part of a composite liner system for a leachate lagoon, Geotechnical and Geological Engineering, 23(6): 657-678 (2005).
[13] Goodall D.C., Quigley R., Pollutant Migration from Two Sanitary Landfill Sites Near Sarnia, Ontario. Canadian Geotechnical Journal, 14(2): 223-236 (1977).
[15] USEPA(United states Environmmental Protection Agency)., "Solid Waste Disposal Facility Criteria- Technical Manual,EPA.", EPA.. 530-R-93-017 (1993).
[16] Johansen O.J., Carlson D.A., Characterization of sanitary landfill leachates. Water research, Water Research, 10(12): 1129-1134 (1976).
[17] Chen P.H., Wang C.Y., Investigation Into Municipal Waste Leachate in the Unsaturated Zone of Red Soil, Environment International, 23(2): 237-245 (1997).
[18] Christensen T.H., Kjeldsen P., Heron G., Nielsen P.H., Bjerg P.L., Holm P.E., Attenuation of Landfill Leachate Pollutants in Aquifers, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 24(2): 119-202 (1994).
[19] Tchobanoglous G., O'leary P., "Hand Book of Solid Waste Management ", McGraw- Hill, New York,USA, Vol. 14: 34-35 (2002).
[20] Johnson R.L., Cherry J.A., Pankow J.F., Diffusive Contaminant Transport in Natural Clay: A Field Example and Implications for Clay-Lined Waste Disposal Sites, Environmental Science & Technology, 23(3): 340-349 (1989).
[21] Kugler H., OttnerF., Froeschl H., Adamcova R., Schwaighofer B., Retention of Inorganic Pollutants in Clayey Base Sealings of Municipal Landfills., Applied Clay Science, 21(1-2):45-58 (2002).