بررسی استفاده از فرایند اکسایش پیشرفته درحذف ترکیب های نیتروژن دار از شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 اراک، دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشکده بهداشت

2 یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت محیط

چکیده

تصفیه پساب‌های قوی دارای ترکیب‌های نیتروژن دار مانند شیرابه زباله یکی از کاربردهای فرایند  اکسایش مرطوب با هوا (WAO) می‌ باشد. هدف از این پژوهش تعیین راندمان روش اکسایش مرطوب با هوا در حذف آمونیاک از شیرابه زباله شهری اصفهان می‌ باشد. شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان که دارای ترکیب ‌های نیتروژن‌دار فراوانی است با فرآیند اکسایش مرطوب با هوا در درجه گرمای بالا (°C300ـ 100) و فشار (bar10) و تزریق اکسیژن ملکولی به عنوان اکسید کننده، تصفیه شد. نتیجه ‌ها نشان داد که در دمای °C300 و زمان ماند 30 دقیقه راندمان حذف 3NH 6/54 درصد و راندمان تولید نیترات 9/58 درصد می‌باشد. در این شرایط بیشترین راندمان حذف آمونیاک و تولید نیترات وجود دارد. به طور کلی میانگین راندمان تولید 3NO در این فرایند 9/58 - 5/32 درصد می ‌باشد. با افزایش دما، تجزیه بیشتر مواد آلی انجام شده و آمونیاک بیشتری تولید می ‌شود. همچنین با افزایش دما و کاهش زمان ماند، اکسایش آمونیاک به نیترات افزایش یافته و نیترات تولید می‌ شود. از این روش می ‌توان به منظور پیش تصفیه پساب‌های صنعتی و شیرابه با مقدارهای بالای آمونیاک استفاده کرد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Barton P.K., Atwater J.M, Nitrous Oxide Emissions and Anthropogenic Nitrogen in Wastewater and Solid Waste, J.Environ. Eng., 128 (2), p. 137 (2002).
[2] Kapoor A., Viraraghavan T., Nitrate Removal from Drinking Water-Review, J. Environ. Eng., 123 (4), p. 371 (1997).
[3] Julia W. Gaskin. Paul F. Vendrell, Jorgeh. Atiles, "Your Household Water Quality: Nitrate in Water", The University of Georgia, Cooperative Extension Service (2003).
[4] Ghaly A.E., Kamal M.A., Mahmoud N.S., Cote R., Treatment of Landfill Leachate Using Limestone/Sandstone Filters under Aerobic Batch Conditions, American Journal of Environmental Sciences, 3(2), p. 43 (2007).
[5] Ozturk I., Altinbas M., Koyuncu I., Arikan O., Gomec-Yangin C., Advanced Physico-Chemical Treatment Experiences on Young Municipal Landfill Leachates, Waste Management, 23(5),
p. 441 (2003).
[6] Kurniawan T.A., Lo W.H., Chan G.Y.S., Degradation of Recalcitrant Compounds from Stabilized Landfill Leachate Using A Combination of Ozone-GAC Adsorption Treatment, Journal of hazardous materials, 137(1), p. 443 (2006).
[7] Kurniawan T.A., Lo W., Chan G.Y.S., Physico-Chemical Treatments for Removal of Recalcitrant Contaminants from Landfill Leachate, Journal of hazardous materials, 129(1-3), p. 80 (2006).
[8] McCasland, Margaret, Nancy M. Trautmann, Keith S. Porter, Robert J. Wagenet. "Nitrate: Health Effects in Drinking Water". Cornell Cooperative Extension Service, Fact Sheet, p.400.02 (2008).
[9] Glaze W.H., Kang J.W., Chapin D.H., The Chemistry of Water Treatment Processes Involving Ozone, Hydrogen Peroxide and UV-Radiation, Ozone Sci. and Engng., 9(5), p. 335 (1987).
[10] Volk C., Roche P., Joret J.-C., Paillard H., Comparison of the Effect of Ozone, Ozone-Hydrogen Peroxide System and Catalytic Ozone on the Biodegradable Organic Matter of a Fulvic Acid Solution, Water Research, 31(3), p. 650 (1997).
[11] Thomason T.B., Modell M., Supercritical Water Destruction of Aqueous Wastes, Hazardous waste, 1(4), p. 453 (1984).
[12] Kritzer P., Dinjus E., An Assessment of Supercritical Water Oxidation (SCWO) Existing Problems, Possible Solutions and New Reactor Concepts, Chemical Engineering Journal, 83(3), p. 207 (2001).
[13] Huang T.L., Macinnes J.M., Cliffe K.R., Nitrogen Removal from Wastewater by a Catalytic Oxidation Method, Wat. Res., 35 (9), p. 2113 (2001).
[14] Deiber G., Foussard J.N., Debellefontaine H., Removal of Nitrogenous Compounds by Catalytic Wet Air Oxidation, Kinetic Study. Environ. Pollution., 96 (3), p. 311 (1997).
[15] Kaewpuang-Ngam S., Selective Wet-Air Oxidation of Diluted Aqueous Ammonia Solutions Over Supported Ni Catalysts, Journal of Environmental Engineering, 12(2), p. 778 (2004).
[16] Hung C.M., Lou J.C., Lin C.H., Removal of Ammonia Solutions Used in Catalytic Wet Oxidation Processes, Water Research, 28(5), p. 989 (2003).