تهیه سبز نانوذره های نقره مورد استفاده در جوهرهای رسانا به روش سونوشیمیایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، صندوق پستی 15875 ـ 4413

چکیده

تهیه سبز نانوذره‌ های نقره در دمای محیط با استفاده از روش سونوشیمیایی انجام‌ گرفت که در طی آن از نقره نیترات به‌ عنوان پیش‌ ماده ‌ی نقره، از ژلاتین و آسکوربیک اسید به ترتیب به‌ عنوان پایدارکننده‌ ی نقره و عامل احیا استفاده شد. اثر غلظت پایدارکننده، عامل احیا و زمان قرارگیری در معرض فراصوت در تهیه بررسی شد. بررسی اثر غلظت‌ پایدارکننده و عامل احیا نشان داد که در غلظت‌ های مواد افزودنی مقدارهای بهینه ‌ای وجود دارد که در صورت عبور از این مقدارها یا استفاده کمتر از حد بهینه آن‌ها، اختلال در فرایند تهیه بروز نموده و اندازه ذره‌ ها و توزیع آن‌ها را تحت تاثیر خود قرار می ‌دهد. افزون بر آن، زمان قرارگیری در برابر فراصوت نیز در فرایند تهیه بسیار دارای اهمیت بوده و اندازه ذره ‌ها و توزیع آن را متاُثر می‌نماید. با استفاده از مقدارهای بهینه، نانوذره‌ هایی با قطری در بازه‌ی 5 الی 9 نانومتر ب ه‌دست آمد. از آزمون اسپکتروفتومتری مرئی ـ فرابنفش به‌منظور دیدن پیک مشخصه‌ی نانوذره‌ های نقره استـفاده‌ شد و دیدن این پیک در بازه‌ ی 450 – 400 نانومتر، حضور نانوذره‌ های نقره را در محلول نشان داد. از آزمون تفرق دینامیکی نور نیز برای بررسی دقیق و کمی اندازه ذره‌ ها و توزیـع آن‌ها استفاده‌ شد. نتیجه ‌ها نشان داد که در صورت استفاده از مقدارهای بهینه، ذراتی با اندازه‌ه ای کوچک‌تر و توزیع باریک‌تر به‌ دست می ‌آید

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Ruiz P., Macanás J., Muñoz M., Muraviev D.N., Intermatrix Synthesis: Easy Technique Permitting Preparation of Polymer-Stabilized Nanoparticles with Desired Composition and Structure, Nanoscalereslett, 6: 343 (6pp) (2011).
[2] Zhanjiang Z., Jinpei L., Synthesis and Characterization of Silver Nanoparticles by a Sonochemical Method, Rare Metal Materials and Engineering, 41(10): 1700-1705 (2012).
[3] زمان خان، حسام؛ آیتی، بیتا؛ گنجی دوست، حسین؛، تجزیه فتوکاتالیستی فنل به وسیله نانوذرات روی اکسید تثبیت شده بر بستر بتنی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (3) 31: 9-19 (1391).
[5] Hebner T.R., Wu C.C., Marcy D., Lu M.H., Stum J.C., Ink-Jet Printing of Doped Polymers for Organic Light Emitting Devices, Applied Physics Letters, 72: 519-521 (1998).
[7] Wang C.W., Yang M.H., Lee Y.Z., Cheng K., Hybrid Stacked RFID Antenna Coil Fabricated by Ink Jet Printing of Catalyst with Self-Assembled Polyelectrolytes and Electroless Plating, Imaging Science and Technology, 51: 452-455 (2007).
[8] قلیزاده، اعظم؛ شاهرخیان، سعید؛ ایرجی زاد، اعظم؛ مهاجرزاده، شمس الدین؛ وثوقی، منوچهر؛، اندازه گیری گلوتامات با استفاده از حسگر زیستی بر پایه نانولوله های کربنی عمودی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (4) 32: 36-33 (1392).
[9] Singh M., Haverinen H.M., Dhagat P., Jabbour G.E., Inkjet Printing Process and Its Applications, Advanced Materials, 22: 673-685 (2010).
[10] Kamyshny A., Ben-Moshe M., Aviezer Sh., Magdassi Sh., Ink-Jet Printing of Metallic Nanoparticles and Microemulsions, Macromolecular Rapid Communications, 26: 281-288 (2005).
[11] Kosmala A., Wright R., Zhang Q., Kirby P., Synthesis of Silver Nano Particles and Fabrication of Aqueous Ag Inks for Inkjet Printing, Materials Chemistry and Physics:1075-1080 (2011).
[12] Lee I., Han S. W., Kim K., Simultaneous Preparation of SERS‐Active Metal Colloids and Plates by Laser Ablation, Journal of Raman Spectroscopy, 32: 947-952 (2001).
[13] Bogle K. A., Dhole S.D., Bhoraskar V. N., Silver Nanoparticles: Synthesis and Size Control by Electron Irradiation, Nanotechnology, 17: 3204-      (2006).
[14] Kim D., Jeong S., Moon J., Synthesis of Silver Nanoparticles Using the Polyol Process and the Influence of Precursor Injection, Nanotechnology, 17: 4019-24 (2006).
[15] Zhu H.T., Zhang C.Y., Yin Y.Sh., Rapid Synthesis of Copper Nanoparticles by Sodium Hypophosphite Reduction in Ethylene Glycol under Microwave Irradiation, Journal of Crystal Growth, 722-728 (2004).
[16] Valodkar M., Modi Sh., Pal A., Thakore S., Synthesis and Anti Bacterial Activity of Cu, Ag and Cu-Ag Alloy Nanoparticles: A Green Approach, Materials Research Bulletin, 384-389 (2011).
[18] Ziarati A., Safaei-Ghomi J., Rohani S., Sonochemically Synthesis of Pyrazolones Using Reusable Catalyst CuI Nanoparticles that was Prepared by Sonication, Ultrasonics Sonochemistry, 20: 1069-1075 (2013).
[19] Manoiu V.S., Aloman A., Abtaining Silver Nanoparticles by Sonochemical Method, U.P.B. Sci. Bull., 72 (2010).         
[20] Darroudi M.,  Khorsand Zak A., Muhamad M.R., Huang N.M., Hakimi M., Green Synthesis of Colloidal Silver Nanoparticles by Sonochemical Method, Materials Letters, 66: 117-120 (2012).
[21] Tang X.F., Yang Z.G., Wang W.J., A Simple Way of Preparing High-Concentration and High-Purity Nano Copper Colloid for Conductive Ink in Inkjet Printing Technology, Colloids and Surfaces, A: Physicochem. Eng. Aspects, 360: 99-104 (2010).