دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 75، خرداد 1394، صفحه 1-111 
حذف کروم شش ظرفیتی توسط نانو ذره های فریت

صفحه 29-37

سارا عبدالشاهی نژاد؛ سید مهدی برقعی؛ مجتبی سیدی


مطالعه سینتیک لیگنین زدایی ساقه گندم در فرایند خمیر کاغذسازی با گلیسرول

صفحه 51-57

الهام صابری خواه؛ آزاده ابراهیمیان پوربازاری؛ جمشید محمدی روشنده


بهبود واکنش پذیری الیاف خمیر آلفاسلولز با روش سونوشیمیایی

صفحه 59-68

اسماعیل رسولی گرمارودی؛ الناز محمدی رودپشتی؛ حسین جلالی ترشیزی؛ علی اکبر رزاقی


طراحی و ساخت راکتور زیستی لرزشی یک بار مصرف در مقیاس نیمه صنعتی

صفحه 105-111

هوتن گل دوست؛ قاسم عموعابدینی؛ حمید راشدی؛ ابراهیم عموعابدینی؛ عماد ایمنی پور؛ مهدی پسران حاجی عباس