مطالعه سینتیک لیگنین زدایی ساقه گندم در فرایند خمیر کاغذسازی با گلیسرول

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 فومن، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشکده فنی فومن، گروه مهندسی شیمی

2 رضوانشهر، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشکده فنی کاسپین، گروه مهندسی شیمی

چکیده

در این مطالعه سینتیک لیگنین زدایی فرایند خمیر کاغذ سازی از ساقه گندم با استفاده از گلیسرول،در شرایط استفاده از کاتالیست سدیم هیدروکسید 2% و بـدون آن، در دمای °C200 و در زمان‌ هـای 30 تا 180 دقیقه درشرایط رفلاکس انجام شد. نتیجه‌ های به‌ دست آمده نشان می‌ دهد که با افزایش زمان  خمیر کاغذ سازی مقدار لیگنین باقیمانده در خمیـرکاغذ، درصد کربو هیدرات و بازده در هر دو حالت استفاده از کاتالیست و بدون آن کاهش می ‌یابد. معادله‌ های سرعت بر حسب غلظت لیگنین باقیمانده در خمیر کاغذ هریک از فازهای لیگنین زدایی ارایه شد. بررسی‌ ها نشان داد که سرعت لیگنین زدایی در این شرایط از واکنش مـرتبه اول پیروی می‌ نمـاید و  ثابت سرعت واکنش‌ ها در هر فـاز لیگنین زدایی به ‌ترتیب برابر 1-min3-10×3، 1-min 4-10×6 و 1-min 3-10×1-min 3-10×1 تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات