ارایه یک روش برای کاهش ناخالصی‌های محلول در برج‌های خنک‌کن ‌تر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک

چکیده

یکی از سامانه‌های بسیار کارا در انتقال انرژی از نیروگاه‌ها و صنایع شیمیایی به محیط، برج‌های خنک‌کن ‌تر می‌باشد. ناخالصی محلول در آب برج‌های خنک‌کن ‌تر، که با آب تغذیه به آن وارد می‌شود، توسط زیراب محدود می‌شود. در این پژوهش به کیفیت آب در برج خنک‌کن ‌تر پرداخته‌شد. در تحلیل‌های به‌عمل‌آمده نشان داده‌شد که زیراب پیوسته کاراتر از زیراب تناوبی می‌باشد. همچنین در چند برج خنک‌کن ‌تر می‌توان سامانه زیراب برج‌ها را به‌گونه‌ای مورد استفاده قرار داد تا با یک زیراب کلی معین ناخالصی محلول در برج‌های خنک‌کن کاهش یابد. در یک مورد اثربخشی زیراب در یک گروه شامل 5 برج خنک‌کن  موردبررسی قرار گرفت و نشان داده ‌شد که با زیراب 20% مقدار متوسط ناخالصی در برج‌ها را می‌توان از 6 برابر ناخالصی محلول در آب تغذیه به 2.74 کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Romm E.I., "Chemical Displacement and Evaporation in Steam Generators", Doctorate Thesis, VTE, 175 p (1938).
[2] Стыркович М.А.,О применении ступенчатого испарения при кипении котлов конденсатом. Электрические Cтанции.175 с (1951).
 
[3] Жирнов Н. И.,К от А.А. Непрерывная из котлов лысого давления. Электрические Cтанции, 2: 23-27 (1965).
[4] Марголова Т. Х. Реконструкция котлов леффлева  для перевода их на ступенчатое испарение. Тр. Ин-та / МЭИ, Вып, 25: 133-143 (1955).
[5] Горбуров В. И., Эорин  В. М., Хритонов, Ю.  В., О контроле водного режима парогенерирующих устройств. Теплоэнергетика, 7, 25-0 (1994).
[6] Сиряпина Л. А., Маргулова Т. Х., Повышение эффективности продувки  парогенераторов АЭС с ВВЭР. Теплоэнергетика. 6, 59-60 (1984).
[8] Gorburov V. I.  Kutdyusov , Yu. F., Bud’koa I. O., Makartseva A. N., Ulanova A. V., Rusakovaa M. V. , Anurkina R. P. , Sal’nikovb A. A. ,. Zhukovb A. G Beklemyshevb , E. I. Belyaevb A. N. , Trunovc N. B., and Kharchenkoc S. A., Distribution of Impurities in Steam_Generating Equipment with Estimating the Efficiency of Their Removal during the Power Unit Shutdown Process, Atomic Energy, 108(2), (2010).
[9] Гуцев Д. Ф., Козов Ю. В., Некрасов А. В., Титов В. Ф., Тараконов Г. А., О концентрации растворимых примесей в водяном объеме парогенератора ПГВ-1000. Теплоэнергетика, 12: 62-63 (1987).
[10] Слтников А. Ф.  Эффективность продувки парогенераторов ПГВ-1000. Теплоэнергетика, 66-67 (1988).
[11] Козлов Ю. В., Румянцев Л.К., Свистонов П. Е., Севастьянов, В. П. И др., Распределение растворимых примесей  питательной воды в водяном объеме парогенератора ПГВ-1000 Электрические Cтанции., 2: 33-37 (1992).
[12] Козлов Ю. В.,Свистонов П. Е., Траканов Г. А. И др., Исследование распределения
солей в водяном объеме парогенераторов ПГВ-1000М с модернизированными системами раздачи питательной воды и продувки. Электрические Cтанции, 9: 30-32 (1991).
[13] Gorburov V.I., Zorin V.M., Khritonov U.V. Distribution Soluble Impurities in Water Volume of the Steam Generating Equipment, Vestnik MPEI, 3: 41-50 (1996).
[14] Gorburov V.I. Zorin  V.M., Doctors, Kaverznev M.M., Khaaneki M., Engineers MPEI On the Evaporation in Steam Generating Plants, Thermal Engineering, 3: 55-58 (1997).
]15[ خانکی، منصور؛ ارایه یک مدل دوبعدی جهت توزیع ناخالصی محلول در مولد بخار PGV-1000،
نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (4)26: 81 تا 92 (1386).
[16] Jahanfarnia G., Tashakor S., Karkhi N., Abrishami A., New Multistage Evaporation Plan in PGV-1000 Steam Generators, Annals of Nuclear Energy, 54: 43-46 (2013).
[17] Jameel-Ur-Rehman Khan,M Yaqub, Syed M. Zubair, Performance Characteristics of Counter Flow Wet Cooling Towers, Energy Conversion and Management, 44(13): 2073-2091 (2003).
 
[18] Johannes C. Kloppers, Detlev G. Kroger, Loss Coefficient Correlation for Wet-Cooling Tower Fills, Applied Thetrmal Engineering, 23(17): 2201-2211 (2003).
[19] Rafat Al-Waked, Masud Behnia, CFD Simulation of Wet Cooling Towers, Applied Thermal Engineering, 26(4): 382-395 (2006).
[20] Williamson N., Armfiled S., Behnia M., Numerical Simulation of Flow in a Natural Draft Wet Cooling Tower - The Effect of Radial Thermofluid Fields, Applied Thermal EEngineering, 28(2-3): 178-189 (2008).
]21[ جعفر کاظمی، فرزاد؛ آهنگری، علیرضا؛ رحیمی، بیژن؛ تحلیل انتقال حرارت و جرم در یک برج خنک‌کن باز، علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک (دانشکده مهندسی) (1)21، 59 تا 74 (1388).
[25] Ming Gao, Feng-zhong Sun, Kai Wang, Yue-tao Shi, Yuan=bin Zhao, , Experimental Research of Heat Transfer Performance on Natural Draft Counter Flow Wet Cooling Tower under Cross-Wind Conditions, International Journal of Thermal Sciences, 47(7): 935-941 (2008).
[26] Lemouri M., Boumaza M., Experimental Investigation of the Performance Characteristics of a Counterflow Wet Cooling Tower, International Journal of Thermal Sciences, 48(10): 2049-2056 (2010).
[27] Wei-Ye Zheng, Dong-Sheng Zhu, Guo-YYan Zhou, Jia-Fei Wu, Yun-Yi Shi, Thermal Performance Analysis of Closed Wet Cooling Towers under Both Unsaturated and Supersaturated Conditions, Inernational Journal of Heat and Mass Transfer, 55(25-26): 7803-7811 (2012).
[28] Thirapong Muangnoi, Wanchai Asvapoositkul, Somchai Wongwises, Effect of Inlet Relative Humidity and Inlet Temperature on the Performance of Counterflow Wet Cooling Tower Based on Exergy Analysis,, Energy Conversion and Management, 49(10):  2795-2800 (2008).
[29] Papaefthimiou V.D., Rogdakis E.D., Koronaki I.P., Zannis T.C., Thermodynamic Study of the Effects of Ambient Air Conditions on the Thermal Performance Characteristics of a Closed Wet Cooling Tower, Applied Thermal Engineering, 33-34: 199-207 (2012).