ابداع روشی کم‌هزینه و دقیق برای خالص‌سازی فاکتور رشد اپیدرمی انسانی نوترکیب (hEGF)

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه بیوتکنولوژی، صندوق پستی 114 ـ 14115

2 تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده علوم و فناوری زیستی

3 یزد، سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد، گروه پژوهشی سرامیک صنعتی، صندوق پستی 89415145

چکیده

فاکتور رشد اپیدرمی(EGF) انسانی با 53 اسید آمینه و وزن مولکولی 2/6 کیلو دالتون، پروتئینی با قابلیت تحریک رشد چندین نوع سلول است و به دلیل همین ویژگی در موارد پزشکی و تهیه فراورده‌ های آرایشی کاربردهای بسیاری دارد. در این پژوهش، ابتدا پلاسمید pET23a(+) حاوی ژن EGF به باکتری اشرشیاکلی سویه BL21(DE3) منتقل شد که سویه نوترکیب به دست آمده قادر به تولید فاکتور رشد اپیدرمی انسانی به صورت درون‌ریز بود. روند خالص‌ سازی استفاده شده در این پژوهش، روشی آسان و به صرفه و دارای سه مرحله اصلی شامل بازکردن تاخوردگی مولکولی و واسرشتگی مولکول‌ها، خالص‌ سازی پایانی به روش فراتصفیه و ایجاد تاخوردگی دوباره مولکول‌های جداشده می‌باشد. در این پژوهش، از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در ستون فاز وارون در کنار آزمایش SDS-PAGE برای سنجش نتیجه‌ های مرحله‌های گوناگون خالص‌سازی استفاده شد. درآخرین مرحله خالص ‌سازی نتیجه‌ه ای هردو آزمایش نشان‌دهنده خلوص بالا برای پروتئین جداشده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Sharma K., Cherish Babu P.V., Sasidhar  P., Srinivas V.K., Krishna Mohan V., Krishna Ella, Recombinant Human Epidermal Growth Factor Inclusion Body Solubilization and Refolding at Large Scale using Expanded-Bed Adsorption Chromatography from Escherichia coli, Protein Expression and Purification, 60: 7-14 (2008).
[2]  Huang R.C., Lam E., Chen Y.H., Hackett J, Lam T.L., Liu D., Ma M.C., Siu K.L., Sivakesava S., Xu Z.N., Wong R.S.C. Wong W.K.R., Human Epidermal Growth Factor Excreted by Recombinant Escherichia coli K-12 has the Correct N-Terminus and is Fully Bioactive, Process Biochem., 35: 1-5 (1999).
[3] شجاع‌الساداتی، سید عباس؛ خلیل‌زاده، رسول؛ محمدیان، جعفر؛ "کلونینگ و بیان فاکتور رشد اپیدرمی انسانی در باکتری اشرشیاکلی"، گزارش پروژه تحقیقاتی، صفحات2-20 (1386).
[4] Heo J.H., Won H.S., Kang H.A., Rhee S.K. Chung B.H., Purification of Recombinant Human Epidermal Growth Factor Secreted from the Methylotrophic Yeast Hansenula Polymeorpha, Protein Expression and Purification, 24: 117-122 (2002).
[5] Soler L.F., Cedano J., Querol E. Liorens R., Cloning, Expression and Purification of Human Epidermal Growth Factor using Different Expression Systems, Journal of Chromatography, 788: 113-123 (2003).
[6] Finkenaur, “Stabilized Compositions Containing Epidermal Growth Factor”, US Patent References, Publication Number EP 0267015 A2 (1988).
[8] Lee J.Y., Chang S.Y., Chung Y., Lee Y.S. Lee E.K., Scale-up Process for Expression and Renaturation of Recombinant Human Epidermal Growth Factor from Escherichia coli Inclusion Bodies, Biotechnol. Appl. Biochem., 31: 245-248 (2000).
[10] Abdull Razis A.F., Ismail E.N., Hambali Z., Abdullah M.N.H., Ali A.M. Mohd Lila M.A.,The Periplasmic Expression of Recombinant Human Epidermal Growth Factor (hEGF) in Escherichia coli, Asia Pacific Journal of Molecular Biology and Biotechnology, 14: 41-45 (2006).
[11] اسفندیار، سمانه؛ "خالص سازی اینترلوکین-2 تولید شده در باکتری اشرشیاکلی نوترکیب"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت ­مدرس (1387).
[12] Getz E.B., Xiao M., Chakrabarty T., Cooke R. Selvin P.R., A Comparison between the Sulfhydryl Reductants Tris(2-carboxyethyl)phosphine and Dithiothreitolfor Use in Protein Biochemistry, Analytical Biochem., 273: 73-80 (1999).
[13] Reddya G.B., Narayananb S., Reddya P.Y., Suroliab I., Suppression of DTT-Induced Aggregation of Abrin by KA- and KB-Crystallins: a Model Aggregation Assay for K-Crystallin Chaperone Activity in Vitro, Federation of European Biochemical Societies, 522: 59-64 (2002).
[14] Stevan Jovanovich, Carol J. Tillis, David L. Barker, “Handbook of Protein Purification”, Amersham Pharmacia Biotech, Uppsala Sweden (2001).