پیش‌فرآوری زیستی کانه‌ی مقاوم طلا با استفاده از قارچ فانروکیت کرایسوسپوریوم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه فرآوری مواد معدنی، صندوق پستی 14115-1111

2 تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه بیوتکنولوژی

چکیده

وجود ماده‌ ی کربنی و کانی گوگردی از ویژگی‌ های کانه‌ ی مقاوم طلا است که باعث کاهش بازیابی طلا از این نوع کانه می‌ شود. از دو نوع زغال (زغال معمولی و آنتراسیت) به عنوان جانشین ماده‌ی کربنی موجود در کانه‌ی مقاوم طلا به منظور بررسی قابلیت فانروکیت کرایسوسپوریوم برای کاهش توانایی ماده‌ی کربنی در جذب طلا استفاده شد. نتیجه‌ ها نشان داد که ماده‌ ی آنتراسیتی حدود 5 برابر بیش تر از زغال معمولی طلا جذب کرده است  فانروکیت کرایسوسپوریوم توانایی آنتراسیت در جذب طلا را در دوره‌ ی کشت 21 روزه و محیط کشت PDB (براث دکستروز سیب‌زمینی) تا حدود 85% و در محیط کشت MWB (ارزن و گندم) تا بیش از 95% کاهش داد. فانروکیت کرایسوسپوریوم هم‌چنین توانایی اکسید کردن گوگرد موجود در کانه‌ ی مقاوم طلا را داراست. برای بررسی تأثیر قارچ روی مواد گوگردی موجود در کانه‌ ی مقاوم، از پیریت به عنوان نماینده‌ ی آن‌ها استفاده شد. در مجموع، کانی پیریت در دوره‌ ی کشت 21 روزه، در pH برابر 7، 35% وزنی و در pH برابر 4، 30% وزنی، اکسید شد. پیش فرآوری قارچی دوباره برای کانه‌ ی مقاوم طلای زرشوران با درصدهای گوناگون اورپیمت و طلا انجام گرفت. پس از دوره‌ ی 14 روزه‌ ی کشت، میزان استخراج طلا با فرایند سیانوراسیون برای نمونه‌ های (1) (µm2210- حاوی اورپیمنت کمتر نسبت به نمونه‌ ی کانه مقاوم طلای زرشوران)، (2) (همانند نمونه‌ ی کانه مقاوم طلای زرشوران از نظر میزان اورپیمنت) و (3) (بخش 2210µm+ که تا بیش از 85% از اورپیمنت غنی است) به ترتیب 30%، 25% و 1% افزایش یافت و کانی گوگردی موجود نیز در نمونه‌ های (1) و (2) بیش از 50% اکسید شد. نتیجه‌ های آزمایش‌ها نشان داد که فانروکیت کرایسوسپوریوم ریزموجودی موثر برای اکسید کردن کانی‌ های گوگردی و خنثی‌ کردن مواد کربنی موجود در کانه‌ ی مقاوم طلا به شکل همزمان بوده و در مجموع پتانسیل بالایی برای افزایش بازیابی طلا در عملیات سیانوراسیون آن کانسنگ دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Marsden J.O., House C.I., The Chemistry of Gold Extraction, 2nd ed. Society for Mining, Metall. Explor. (SME), Littleton, Co, USA, (2006).
[3] Arriagada F. J., Osseo-Asare K., Gold Extraction from Refractory Ores: Roasting Behavior of Pyrite and Arsenopyrite. In: Kudryk, V., Corrigan, D. and Liang, W. W. (Eds.), "Precious Met. Mining, Extr. Process.", The Metallurgical Society of AIME, Warrendale, PA: 367-385 (1984).
[4] Osseo-Asare K., Afenya P.M., Abotsi G.M.K., Carbonaceous Matter in Gold Ores: Isolation, Characterization and Adsorption Behavior in Aurocyanide Solutions. In: Kudryk V., Corrigan D., Liang, W. W. (Eds.), Precious Met. Mining, Extr. Process., Los Angeles: 125-144 (1984).
[5] Hausen D.M., Bucknam C.H., Study of Preg Robbing in the Cyanidation of Carbonaceous Gold Ores from Carlin, Nevada. In: Park, W. C., Hausen, D. M. and Hagni, R. D. (Eds.), "Appl. Mineral.", Proceedings of the Second International Congress on Applied Mineralogy, AIME, Warrendale, PA: 833-856 (1984). 
[6] M., Treatment of Carbonaceous Refractory Gold Ores, Miner. Eng., 4(7): 1043-1055 (1991).
[7] Ibrado A.S., Fuerstenau D.W., Effect of the Structure of Carbon Adsorbents on the Adsorption of Gold Cyanide, Hydrometallurgy, 30(1): 243-256(1992).
[8] Amankwah R.K., Yen W.T., Ramsay J.A., A Two-Stage Bacterial Pretreatment Process for Double Refractory Gold Ores, Miner. Eng., 18(1): 103-108(2005).
[10] Brierley C.L., Bacterial Oxidation, Eng. Min. journal. New York NY, 196(5): 42-44(1995).
[11] Martinko J.M., Madigan M.T., "Brock Biology of Microorganisms, Englewood Cliffs", NJ: Prentice Hall. ISBN 0-13-144329-1,(2005).
[12] Amankwah R.K., Yen W.T., Effect of Carbonaceous Characteristics on Biodegradation and Preg-Robbing Behavior, in: "Proceedings of 23rd Annual Meeting of International Mineral Processing Conference",Istanbul, Turkey, 2: 1298-1302(2006).
[15] Ofori-Sarpong G., Osseo-Asare K., Tien M., Fungal Pretreatment of Sulfides in Refractory Gold Ores, Miner. Eng., 24(6): 499-504 (2011).
[16] Kersten P.J., Kirk T.K., Involvement of a New Enzyme, Glyoxal Oxidase, in Extracellular H2O2 Production by Phanerochaete chrysosporium, J. Bacteriol., 169(5): 2195-2201 (1987).
[17] Ofori-Sarpong G., Osseo-Asare K., Tien M., Mycohydrometallurgy: Biotransformation of Double Refractory Gold Ores by the Fungus, Phanerochaete chrysosporium,, Hydrometallurgy, 137: 38-44 (2013).