بررسی الکترواکسیداسیون کنسانتره مولیبدنیت و بهینه سازی مصرف انرژی فرایند

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه فرایندهای پیشرفته جداسازی

چکیده

در این پژوهش، میزان انحلال مولیبدنیت و انرژی مصرفی به وسیله فرایند الکترواکسیداسیون کنسانتره مولیبدنیت در الکترولیت قلیایی بررسی شده و اثر پارامترهای گوناگون شامل پتانسیل الکتریکی، نسبت مایع به جامد، غلظت نمک سدیم کلرید، و فاصله بین الکترودها بر میزان انحلال مولیبدنیت و انرژی مصرفی در سل الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه‌ ها نشان می‌ دهد که میزان انحلال مولیبدنیت با افزایش پتانسیل الکتریکی، نسبت مایع به جامد و غلظت نمک سدیم کلرید افزایش می‌ یابد. همچنین با افزایش فاصله بین الکترودها تا mm 10، میزان انحلال مولیبدنیت افزایش و برای مقدارهای بیش از آن کاهش می ‌یابد. میزان مصرف انرژی با افزایش پتانسیل الکتریکی، نسبت مایع به جامد و فاصله بین الکترودها افزایش می ‌یابد و با افزایش غلظت نمک سدیم کلرید تا g/L 100 کاهش یافته و برای مقدارهای بیش ‌تر از آن افزایش می‌یابد.در شرایط بهینه (پتانسیل الکتریکی برابر با V 3، فاصله بین الکترودها mm 10، نسبت مایع به جامد mL/g 200 و غلظت نمک سدیم کلرید برابر با g/L100 و مدت زمان 4 ساعت) میزان انحلال مولیبدنیت و میزان انرژی مصرفی به ازای هر کیلوگرم مولیبدن انحلال یافته، به ترتیب معادل 41/70% و kWh 56/5 تعیین شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[2] Henrie T., Lindstrom R., Scheiner B., "Electro-oxidative Method for the Recovery of Molybdenum from Sulfide Ores", U.S. Patent 3,849,265, Issued November 19, (1974).
[3] Cao Z.F., Zhong h., Liu G-Y, Fu J.G., Wen Z.Q., Wang Sh., Electric-Oxidation Extraction of Molybdenite Concentrate in Alkaline NaCl Electrolyte, Journal of Central South University of Technology, 17, 480-484 (2010).
[4] Cao Z.F., Zhong H., Qiu Z.H., Liu G.Y., Zhang W.X., A Novel Technology for Molybdenum Extraction from Molybdenite Concentrate, Hydrometallurgy, 99(1): 2-6 (2009).
[5] Darjaa T., Okabe T., Waseda Y., Umetsu Y., Electro-Oxidation of Molybdenum Concentrate in Sodium Chloride Solution, Shigen-to-Sozai, 115(10): 755-761 (1999).
[6] Ketcham, J., Enzo L. Coltrinari, Wayne W. Hazen. Pressure Oxidation Process for the Production of Molybdenum Trioxide from Molybdenite, U.S. Patent 6149883, Issued May 2, (1996).
[7] Ashraf M., Hydrometallurgical Recovery of Molybdenum from Egyptian Qattar Molybdenite Concentrate, Physicochem. Probl. Miner. Process, 47: 105-112 (2011).
[8] Youcai, Liu, Zhong Hong, Cao Zhanfang, Molybdenum Removal from Copper Ore Concentrate by Sodium Hypochlorite Leaching, Mining Science and Technology (China), 21(1): 61-64  (2011).
[9] Zamani Askari M.A., Hiroyoshi N., Tsunekawa M., Vaghar R., Oliazadeh M., Bioleaching of Sarcheshmeh Molybdenite Concentrate for Extraction of Rhenium, Hydrometallurgy, 80(1): 23-31 (2005). 
[10] CAO, Zhan-fang, Hong Zhong, Zhen-qian WEN, Jian-gang FU, and Na Chen. Ultrasonic Electro-oxidation Process of Molybdenite Concentrate, The Chinese Journal of Process Engineering, 8(5): 926-931 (2008).
[11] Gupta C.K., "Extractive Metallurgy of Molybdenum", CRC Press, (1992).
[12] Cao, Zhan-fang, Hong Zhong, Guang-yi Liu, Yun-ren Qiu, Shuai Wang., Molybdenum Extraction from Molybdenite Concentrate in NaCl Electrolyte, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 41(3): 338-343 (2010).
[13] Zhan‐fang, Cao, Zhong Hong, Liu Guang‐yi, Fu Jian‐gang, Wang Shuai, and Qiu Yun‐ren. Electric‐Oxidation Kinetics of Molybdenite Concentrate in Acidic NaCl Solution, The Canadian Journal of Chemical Engineering, 87(6): 939-944 (2009).
]14[ وقار، رامز، "هیدرومتالورژی"، شرکت ملی صنایع مس ایران، دانشگاه تهران، تهران، (1378).