تهیه منیزیم هیدروکسید با خلوص بالا ازTachyhydrite

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران

2 تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی

3 تهران، گروه پژوهشی توسعه فناوری شیمیایی آبادگران

چکیده

در این پژوهش، ترسیب منیزیم هیدروکسید با خلوص بالا از Tachyhydrite مورد بررسی قرار گرفت. Tachyhydrite ماده معدنی ناپایدار، با فرمول شیمیایی 2MgCl2CaCl212H2O، جزء کمیاب در رسوبات باقی مانده از تبخیر آب دریا و شورآبه‌ ها می‌ باشد که می ‌تواند ماده اولیه مناسبی برای تهیه منیزیم هیدروکسید باشد. دراین پژوهش روشی اتخاذ شد که ازیک سو تولید انبوه فرآورده مقرون به صرفه بوده و از سوی دیگر درصد خلوص آن بیش از 99 درصد بوده و میزان کلسیم موجود در آن زیر حد مجاز باشد. برای این منظور دوغاب کلسیم هیدروکسید به محلولTachyhydrite در آب اضافه شد. به منظور لخته سازی از پلی‌ الکترولیت آنیونی استفاده شد. این بررسی نشان داد که تهیه منیزیم هیدروکسید با خلوص  بالای 99 درصد با بهینه سازی شرایط از جمله میزان غلظت منیزیم در محلول، چگونگی افزایش دوغاب در طول زمان واکنش، دمای واکنش و pH محلول، امکان پذیر است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Whaley T. P., Magnesium Compounds of Industerial Significance, in: "The Proceedings of a Symposium Specialty Inorganic Chemicals" (Editor: Thompson, R.,), p. 123. University of Sanford, Special Publication No. 40, The Royal Society of Chemistry, 10—12 September 1980, Burlington House, London (1981).
[2] Song, Xingfu, Kefeng Tong, Shuying Sun, Ze Sun, and Jianguo Yu., Preparation and Crystallization Kinetics of Micron-Sized Mg (OH)2 in a Mixed Suspension Mixed Product Removal Crystallizer, Frontiers of Chemical Science and Engineering, 7(2): 130-138 (2013).
[3] Rothon R.N., "Magnesium Hydroxide: New Products, Process and Applications", Intertech. 19, Northbrooke Drive, Portland, Maine(Ed.), Functional Effec,. Filler, Berlin, Germany (2000).
]4] YU, Pei-feng, Xi-yun Yang, X. U. Hui, Xi-chang Shi, C.H.E.N. Ya, Guo-chun Yan, Separation Technique for Boron and Magnesium from Salt Lake Brine and Preparation of High-Purity Magnesium Oxide, The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 23(2): 568-576 (2013).
[5] Barbosa C.A.S., Ferreira A., Constantino V.R.L. Synthesis and Characterization of Magnesium-Aluminum Layered Double Hydroxides Containing (Tetrasulfonated Porphyrin) Cobalt, European Journal of Inorganic Chemistry, 8: 1577-1584 (2005).
[6] Meng W.Q., Li F., Evans D.G., Duan X., Study on Preparation, Structure and Intercalation Assembly of MgFe-Cl Layered Double Hydroxides, Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 20(5): 524-530 (2004).
[7] Dong H., Du Z., Zhao Y., Zhou D., Preparation of Surface Modified Nano-Mg(OH)2,  .Powder Technology, 98(2):325-329(2010)
[8] Luan, Xiao-Dong, Xia Chen, Xiao-Ye Gao, Wei-Feng Zheng, Hua-Wen Wang, and Yong-Xin Qi., Research on Production of High Purity Magnesium Hydroxide by Sodium Hydroxide and Dense Brine,pp 315-318, in:  “Environment, Energy and Sustainable Development” CRC Press (2013).
[9] Shah M.A., Ahsanulhaq Q., Novel Synthesis of Magnesium Oxide Nanoflakes, J. of Alloys and Comp., 482(1-2): 548-551 (2009).
[10] Santos, Tiago, Ana P. Luz, Carlos Pagliosa, and Victor C. Pandolfelli., Mg(OH)2 Nucleation and Growth Parameters Applicable for the Development of MgO Based Refractory Castables, Journal of the American Ceramic Society , 9(2):461-469(2016).