دوره و شماره: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 79، خرداد 1395، صفحه 1-146 
کاربرد پوسته برنج خام در حذف نفت خام از محیط های آبی

صفحه 13-23

زهرا السادات رضوی؛ نوراله میرغفاری؛ بهزاد رضایی


بررسی فرایندهای انعقاد الکتریکی و شیمیایی برای جداسازی میکروجلبک های آب شور

صفحه 39-52

ابوعلی گلزاری؛ محمدعلی عبدلی؛ عباسعلی خدادادی؛ عبدالرضا کرباسی؛ سجاد ایمانیان


تهیه منیزیم هیدروکسید با خلوص بالا ازTachyhydrite

صفحه 53-56

سید البرز مجذوب حسینی؛ فریدون معطر تهرانی؛ مینا اشتاد


مدل سازی و حل تقریبی جداسازی نیتروژن و متان در یک مدول غشایی پیچشی

صفحه 57-69

محمد ابراهیم غلامزاده؛ علی کارگری؛ فرزین ذکایی آشتیانی