دوره و شماره: دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 80، شهریور 1395، صفحه 1-176 
تأثیر نوع و میزان عامل آهاردهی بر ویژگی های کاغذ دارای پرکننده کلسیم کربنات آسیابی

صفحه 131-138

حمیدرضا رودی؛ حسین جلالی ترشیزی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ مجتبی آزاد سروستانی