دوره و شماره: دوره 35، شماره 3 - شماره پیاپی 81، آبان 1395، صفحه 1-135 
تهیه نانو ذره های ژرمانیوم با استفاده از روش کلوئیدی و مشخصه یابی آنها

صفحه 1-8

صنم ترخورانی؛ مرتضی ساسانی قمصری؛ امیرحسین ساسانی قمصری