بررسی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی های پلیمری بر نقطه ریزش دیزل و نفت کوره تولیدی شرکت پالایش نفت اصفهان

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 تهران، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از مشکل‌ های صنعت، پدیده ایجاد رسوب‌ های واکسی مواد نفتی می ‌باشد. یکی از راه‌های جلوگیری از ایجاد رسوب‌ های واکسی، استفاده از بازدارنده شیمیایی برای کاهش نقطه ریزش می‌ باشد. باوجود مطالعه‌ های انجام گرفته یافتن افزودنی هایی که بتواند نقطه ریزش را کاهش دهد و از نظر اقتصادی به صرفه باشد و از نظر شیمیایی و زیست محیطی نیز در سطح بهینه و قابل قبولی باشد، مشکل است. در این مطالعه اثر افزودنی‌ های پلیمری صنعتی که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد، بر کاهش دمای نقطه ریزش سه نمونه فرآورده نفتی دیزل سبک، دیزل سنگین و نفت کوره شرکت پالایش نفت اصفهان بررسی شد و افزودنی بهینه با غلظت بهینه انتخاب شد. نتیجه ‌ها نشان می‌ دهد غلظت ppm 500 از هم‌پار اتیلن وینیل استات 28 درصد، موجب کاهش دمای نقطه ریزش دیزل ترکیبی (مخلوط دیزل سبک و سنگین) به میزان 12 درجه سلسیوس می شود. هم چنین، غلظت ppm 300 زا هم‌پار اتیلن وینیل استات 19 درصد، دمای نقطه ریزش نفت کوره را 9 درجه سلسیوس کاهش می ‌دهد. بر طبق نتیجه ‌های این مطالعه، استفاده از هم‌پار اتیلن ونیل استات با ویژگی‌ های معین به جای استفاده از فراورده‌ های پالایشی همچون کروسین و بازدارنده های تجاری نقطه ریزش پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 [1] Marques L.C., Machado A. L., Garcia R.L., Soldan A.L., Campagnolo E.A., Organic Deposition Presents Challenges in Brazil’s Offshore Fields, World Oil, 218( 9): 125-133, (1997).
[2] Misra S., Baruah S., Singh K., Paraffin Problems in Crude Oil Production and Transportation, A Review., SPE Production & Operations, pp. 50-54, (1995).
[3] Kelland M.A., "Production Chemicals for the Oil and Gas Industry", CRC Press (2014).
[4] Dobbs J.B., A Unique Method of Paraffin Control in Production Operations, in "SPE Rocky Mountain Regional Meeting", 15-18 May, Gillette, Wyoming, (1999).
[5] Machado A.L., Elizabete F.L., Poly (ethylene-co-vinyl acetate) (EVA) as Wax Inhibitor of a Brazilian Crude Oil, J. of Pet. Sci. & Eng., 32: 159-165 (2001).
 
[6] Todi S., "Wax Deposition in Crude Oil Carrying Pipeline", PhD Dissertation, Utah, (2003).
[7] Hammami A., Raines M.A., Paraffin Deposition from Crude Oils, Comparison of Laboratory Results With Field Data, SPE Journal, 4(1): 9-18 (1999).
[8] Carnahan N.F., Paraffin Deposition in Petroleum Production, SPE Journal of Petroleum Technology, 41(10): 1024-1025 (1989).
[9] Al-Yaari M., Paraffin Wax Deposition: Mitigation and Removal Techniques”, in: "SPE Saudi Arabia Section Young Professionals Technical Symposium", Society of Petroleum Engineers: Dhahran, Saudi Arabia, (2011).
[11] Thant M.M., Sallehud-Din M.T., Mitigating Flow Assurance Challenges in Deepwater Fields Using Active Heating Methods, in: "SPE Middle East Oil and Gas Show and Conference 2011", Society of Petroleum Engineers: Manama, Bahrain, (2011).
[12] Ferworn K.A., Hammami A., Ellis H., Control of Wax Deposition: An Experimental Investigation of Crystal Morphology and an Evaluation of Various Chemical Solvents, in: "International Symposium on Oilfield Chemistry", Society of Petroleum Engineers Inc. Houston, Texas (1997).
[13] Barker K.M., Newberry M.E., Yin Y.R., Paraffin Solvation in the Oilfield, in: "SPE International Symposium on Oilfield Chemistry", Society of Petroleum Engineers Inc.: Houston, Texas, (2001).
[14] Pedersen K.S., Rønningsen H.P., Influence of Wax Inhibitors on Wax Appearance Temperature, Pour Point, and Viscosity of Waxy Crude Oils, Energy  Fuels, 17: 321-328 (2003).
[15] Ahn S., Wang K.S., Shuler P.J., Creek J.L., Tang Y., Paraffin Crystal and Deposition Control By Emulsification, in: "SPE International Symposium on Oilfield Chemistry 2005", Society of Petroleum Engineers Inc.The Woodlands, Texas, (2005).
[16] Jennings D.W., Newberry M.E., Paraffin Inhibitor Applications, in: Deepwater Offshore Developments, in “International Petroleum Technology Conference", Kuala Lumpur, Malaysia, (2008).
[17] Manka J. S. and Ziegler K. L., Factors Affecting the Performance of Crude Oil Wax-Control Additives, in: "SPE Production and Operations Symposium", Society of Petroleum Engineers: Oklahoma City, Oklahoma, (2001).
[18] Lindeman O.E., Allenson S.J., Theoretical Modeling of Tertiary Structure of Paraffin Inhibitors, in: "SPE International Symposium on Oilfield Chemistry", Society of Petroleum Engineers Inc.The Woodlands, Texas, (2005).
[19] Li S., Blackmon J., Demange A., Jao T.C., Linear Sulfonate Detergents as Pour Point Depressants, Lubr. Sci., 16(2): 16-127 (2004).
[20] مهربان، فرید؛ طباطبایی­نژاد، سید علیرضا؛ بررسی اثر افزودنی­های متفاوت بر روی نقطه ریزش دیزل تولیدی پالایشگاه تبریز، "دوازدهمین کنگره­ی مهندسی شیمی ایران"، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، (1387).
[21] سلیمانی­نظر، علیرضا؛ شفیعیون، ولی؛کنعانی، مسعود؛ بررسی تجربی عملکرد ترکیبات بازدارنده از تشکیل و رسوب واکس در چند مخلوط نفتی، "دوازدهمین کنگره­ی مهندسی شیمی ایران"، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، (1387).
[22] Coutinho J.A.P., Daridon J.L., The Limitations of the Cloud Point Measurement Techniques and the Influence of the Oil Composition on its Detection, Pet. Sci. Technol., 23(9): 1113-1128 (2005).