ساخت و شناسایی نانو لوله های وانادیوم اکسید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه مهندسی شیمی

چکیده

این مقاله به علت انتشار نتایج پژوهش توسط نویسنده اول در نشریه زیر حذف شد:

                                           (Indian Journal of Science and Technology, Vol.8, Supplementary Issue 9 (2015  
                                             http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/view/68569

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Iijima S., Helical Microtubules of Graphitic Crbon, Nature, 354(6348):56–58 (1991).
[2] Lam E., Luong J.H.T., Carbon Materials as Catalyst Supports and Catalysts in th Transformation of Biomass to Fuels and Chemicals, ACS Catalysis, 4(10): 3393-3410 (2014).
[3] Haffer S., Lüder C., Walther T., Köferstein R., Ebbinghaus S.G., Tiemann M.., A Synthesis Concept for a Nanostructured CoFe2O4/BaTiO3 Composite: Towards Multiferroics, Microporous and Mesoporous Materials, 196(2014): 300-304 (2014).
[4] Habibi M.H., Mardani M., Co-Precipitation Synthesis of Nano-Composites Consists of Zinc and Tin Oxides Coatings on Glass with Enhanced Photocatalytic Activity on Degradation  Reactive Blue 160 KE2B, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 137(0): 785-789 (2015).
[5] Jana N.R., Gearheart L., Murphy C.J., Wet Chemical Synthesisof Silver Nanorods and Nanowires of Controllable Aspect Ratio, Chem Commun, 2001(7):617–618 (2001).
[6] Tremel W., Inorganic Nanotubes, Chem. Int. Ed., 38: 2175-2179 ((1999))
[7] Shenton W., Douglas T., Young M., Stubbs G., Mann S., Adv. Mater., Inorganic-Organic Nanotube Composites from Template Mineralization, 11: 253-256 (1999).
[8] Chandrappa G.T., Steunou N., Cassaignon S., Bauvais C., Biswas P.K., Livage J., Vanadium Oxide: from Gels Tonanotubes, J. Sol. Gel. Sci. Technol., 26(1): 593-596 (2003).
[9]  Solsona B., Blasco T., López Nieto J.M., Peña M.L., Rey F., Vidal-Moya A., Vanadium Oxide Supported on MesoporousMCM-41 as Selective Catalysts  in the Oxidative Dehydrogenationof Alkanes, J. Catal., 203(2):443-452 (2001).
[10] Muhr H.J., Krumeich F., Sch¨onholzer U.P., Bieri F., Niederberger M.,Gaukler L.J., Nesper R., Vanadium Oxide Nanotubes—A New Flexible Vanadate Nanophase., Adv. Mater., 12:231-234 (2000).
[11] Zhang K.F., Guo D.J., Liu X., Li J., Li H.L., Su Z.X., Vanadium Oxide Nanotubes as the Support of Pd Catalysts for Methanol Oxidation in Alkaline Solution, J. Power.Sources., 162:1077- 1081  (2006).
[12] Spahr M.E., Stoschitzki-Bitterli P., Nesper R., Haas O., Nov0ak P., Vanadium Oxide Nanotubes. A New Nanostructured Redox‐Active Material for the Electrochemical Insertion of Lithium., J. Electrochem. Soc., 146: 2780-2783 (1999).
[13] Krumeich F., Muhr H.J., Niederberger M., Bieri F., Schnyder B., Nesper R., Morphology and Topochemical Rections of Novel Vanadium Oxide, J. Am. Chem. Soc., 121:8324- 8331 (1999).
[15] Yin H., Yu K., Zhang Z., Zeng M., Lou L., Zhu Z., Humidity Sensing Properties of Flower-Like VO2(B) and VO2(M) Nanostructures, Electroanalysis, 23: 1752-1758 (2011).
[16] Ajayan P.M., Stephan O., Redlich P., Colliex C., Nature, Carbon Nanotubes as Removable Templates for Metal-Oxide Nanocomposites and Nanostructures, 375:564- 567 (1995).
[17] Bieri F., Krumeich F., Muh H.J., Nesper R., Helv. the Discovery of VOx Nanotubes, Chain. Acta., 84:3015-3020  (2001).
[18] Grigorieva A.V., Goodilin E.A., Anikina A.V., Kolesnik I.V., Tretyakov Y.D., Polycrystalline Vanadium Oxide Nanorods: Growth, Structure and Improved Electrochemical Response as a Li-Ion Battery Cathode Material., Mendeleev Commun, 18:71-72 (2008).
[19] Sediri F., Touati F., Gharbi N., Sensor Pproperties of Vanadium Oxide Nanotubes., Mater. Lett., 61:1947-1950 (2007).
[20] Aghabozorg H.R., Mousavi R., Asckari S., Aghabozorg H., Effects of Synthesis Methods of Vanadium Oxide Nanotubes on the Inter Layer Distances, J. Nanopart, 9: 497-500 (2007).
[21] Chen W., Peng J., Mai L., Zhu Q., Xu Q., Micromorphology and Structure of Vanadium Oxide Nnanotubes, Mater Lett., 58: 2275-2278 (2004).
[22] Bouhedja L., Stenou N., Maquet J., Livage J., Sol-Gel Preparation and Characterization of Non-substituted and Sr-substituted Lanthanum Cobaltates, J. Solid. State. Chem., 162:315-318   (2001).
[25] Mai L., Chen W., Qing Xu., Zhu Q., Han C., Peng J., Cost-saving Synthesis of Vanadium Oxide Nanotubes, Solid. State. Commun., 126: 541-543 (2003).
[26] Chen X., Sun X., Li Y., Self-Assembling Vanadium Oxide Nanotubes by Organic Molecular Templates., Inorg. Chem., 41:4524-4530 (2002).
[27] Reinoso J.M., Muhr H.J., Krumich F., Bieri F., Nesper R., Colloid Chemistry I - Page 169 - Google Books Result., Helv.Chim. Acta., 83: 1724-1729 (2000)
[28] Awati P.S., Awate S.V., Shah P.P., Ramaswamy V., Photocured Materials: - Page 133 - Google Books Result., Catal. Commun., 4: 393-400 (2003).
[29] Niederberger M., Vanadium Oxide (2004).