استخراج وانادیوم از کانسنگ ساغند یزد به روش تشویه نمکی ـ فروشویی اسیدی

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی شیمی، صندوق پستی 484

چکیده

وانادیوم فلزی است که با توجه به ویژگی‌ های فیزیکی آن مانند مقاومت کششی و سختی در آلیاژهای آهنی و غیر آهنی مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش به منظور فروشویی وانادیوم موجود در خاک معدن آهن ساغند، از فرایندهای تشویه نمکی و فروشویی اسیدی به صورت ترکیبی استفاده شد. بدین صورت که ابتدا طی فرایند تشویه نمکی، مخلوط خاک و سدیم کربنات در کوره با دمای بالا قرار گرفت و پس از آن توسط سولفوریک اسید عملیات فروشویی صورت گرفت. عامل‌ های مؤثر بر فرایندها مانند دما و زمان تشویه، غلظت اسید، دما، زمان و نسبت مایع به جامد در فرایند فروشویی مورد مطالعه قرار گرفته و مقدارهای بهینه به‌ دست آمدند. براساس نتیجه‌ های به‌ دست آمده در شرایط تشویه نمکی 50% وزنی 3CO2Na، دمای 1000 درجه سلسیوس، و زمان 1 ساعت و شرایط فروشویی اسیدی با غلظت سولفوریک اسید 15% (v/v)، دمای 90 درجه سلسیوس،زمان 4 ساعت، و نسبت مایع به جامد 15 میلی لیتر بر گرم، راندمان فروشویی وانادیوم حدود 80% بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Habashi F., "Handbook of Extractive Metallurgy", Volume 3, Wiley-VCH, Heidelberg, Germany, (1997).
[2] بدیعی، رسام؛ صدرنژاد، سیدخطیب الاسلام؛ استحصال وانادیم ازکاتالیستهای مصرفی و سنگ معدن حاوی وانادیم، به عنوان مواد خام وانادیم دار قابل دسترس در ایران، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (٢)٢٤: 29 تا 38 (1384).
[3] Moskalyk R.R., Alfantazi A.M., Processing of Vanadium: A Review, Minerals Engineering, 16: 793–805 (2003).
[5] Cai J.Q., Ba L., New Technology of Extraction Vanadium from Stone Coal, Conservation and Utilization of Mineral Resources, 5: 30–33 (1993).
[7] Xiangyang Z., Changlin L., Jie L., Hongzhuan L., Shangyuan W., Leaching of Vanadium from Carbonaceous Shale, Hydrometallurgy, 99(1): 97–99 (2009).
[8] Zhu Y., Zhang G., Feng Q., Lu Y., Ou L., Huang S., Acid Leaching of Vanadium from Roasted Residue of Stone Coal, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20: 107–111 (2010).
[9] Dongsheng H., Qiming F., Guofan Z., An Environmentally-Friendly Technology of Vanadium Extraction from Stone Coal, Minerals Engineering, 1184–1186 (2007).
[10] Mahdavian A., Shafyei A., Keshavarz Alamdari E., Haghshenas D.F., Recovery of Vanadium from Esfahan Steel Company Steel Slag; Optimizing of Roasting and Leaching Parameters, International Journal of Iron and Steel Society of Iran, 3(2): 17–21 (2006).
[11] Li M., Wei Ch., Fan G., Wu H., Li C., Li X., Acid Leaching of Black Shale for the Extraction of Vanadium, International Journal of Mineral Processing, 95(1–4): 62–67 (2010).
[12] طباطبایی، سیدعباس؛ قربان کریمی، غلامحسین؛ بازیابی و استحصال وانادیوم از کانسنگ آهن چغارت، کنفرانس مهندسی معدن ایران، دانشگاه تربیت مدرس، (1383).
[13] شیخ شاب بافقی، محمد؛ ابوطالبی، محمدرضا؛ امامی، امیرحسین؛ بازیابی وانادیوم از سربارۀ کنورتور فولادسازی به روش تشویه­ی نمکی، نشریهدانشکدهفنی، (6) 39: 820 تا 813 (1384).
[14] Gupta C.K., Kris hnamurthy N., “Extractive Metallurgy of Vanadium”, Elsevier Science Pablishers, Amsterdam, (1992).
[15] Aarabi-Karasgani M., Rashchi F., Mostoufi N., Vahidi E., Leaching of Vanadium from LD Converter Slag Using Sulfuric Acid, Hydrometallurgy, 102: 14–21 (2010).
[16] Tavakoli M.R., Dornian S., Dreisinger D.B., The leaching of Vanadium Pentoxide Using Sulfuric Acid and Sulfite as a Reducing Agent, Hydrometallurgy, 141: 59–66 (2014).