اثر مقدار میکروکپسولهای اتیل سلولز بر مقاومت به خوردگی پوشش خودترمیم شونده پایه پلی اورتان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد

2 تهران، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران

چکیده

در این پژوهش، میکروکپسول‌های اتیل‌سلولز دارای روغن بزرک به روش امولسیون‌سازی ـ تبخیر حلال تهیه شدند. میکروکپسول‌های تهیه شده با هدف ایجاد پوشش خودترمیم‌شونده درون زمینه پلی‌اورتان قرار گرفته و بر روی فولاد پوشش داده شدند. به منظور بررسی اثر مقدار میکروکپسول‌های اتیل‌سلولز دارای روغن بزرک بر رفتار خودترمیم‌شوندگی پوشش تولید شده، پوشش پلی‌اورتان دارای مقدارهای گوناگون از میکروکپسول‌های تهیه شده، به روش پاشش بر زیرلایه فولاد ساده کربنی اعمال شد. مشخصه یابی هسته میکروکپسول‌های تهیه شده توسط آزمون FT-IR انجام شد و اندازه‌ها و شکل میکروکپسول‌ ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM ) مورد بررسی قرار گرفت. اندازه‌ های میانگین کپسول ‌های تهیه شده در حدود 300 میکرون تعیین شد. عملکرد خودترمیم‌شوندگی و مقاومت به خوردگی پوشش‌ها، توسط آزمون‌های پلاریزاسیون خطی (LP) و امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) بر روی نمونه‌های با خراش اولیه، انجام شد. نتیجه‌ های بررسی‌ ها نشان داد که در کلیه مقدارهای میکروکپسول، عملکرد خودترمیم شوندگی پوشش ایجاد شده است. افزون بر این، با افزایش مقدار میکروکپسول‌های اتیل‌سلولز دارای روغن بزرک در زمینه پلی‌اورتان، مقاومت به خوردگی پوشش تولید شده افزایش و خاصیت خودترمیم‌شوندگی نیز بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 [1] Hatami Boura S., Peikari M., Ashrafi A., Samazadeh M., Self-healing Ability and Adhesion Strength of Capsule Embedded Coatings-Micro and Nano Sized Capsules Containing Linseed Oil, Progress in Organic Coatings, 75: 292-300 (2012).
[2] Mirabedini S.M., Dutil I., Farnood R.R., Preparation and Characterization of Ethyl Cellulose-Based Core–Shell Microcapsules Containing Plant Oils, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 394: 74-84 (2012).
[3] Eshaghi H., Mirabedini S. M., Imani M., Farnood R., Preparation and characterization of Pre-Silane Modified Ethylcellulose-Based Microcapsules Containing Linseed Oil, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 447: 71-80 (2014).
[4] Samadzadeh M., Hatami Boura S., Peikari M., Kasiriha S., Ashrafi A., A Review on Self-Healing Coatings  Based on Micro/Nanocapsules, Progress in Organic Coatings, 68: 159-164 (2010).
[5] Blaiszik B., Caruso M., Mcllroy D., Moore J., White S., Sottos N., Microcapsules Filled with Reactive Solutions for Self-Healing Materials, Polymer , 50: 990-997 (2009).
[6] Leping L., Wei Z., Hongmei W., Yang Z., Wunjun L., Preparation and Characterization of Microcapsule Containing Epoxy Resin and Its Self-Healing Performance of Anticorrosion Covering Material, Chinese Science Bulletin, 56: 439-443 (2011).
[8] Nesterova T., Johnsen K., Pendersen L., Kiil S., Microcapsule-based Self-Healing Anticorrosive Coatings: Capsule Size, Coating Formulation, and Exposure Testing, Progress in Organic Coatings, 75: 309-318 (2012).
[9] Rui W., Mao Q., Liu Q., Ma X., Cui S., Wang Y., The Preparation and Research of Microcapsules in Self-healing Coatings, Advanced Materials Research, 800: 471-475 (2013).
[10] Noh H., Lee J., Microencapsulation of Self-Healing Agents Containing a Fluorescent Dye, Express Polymer Letters, 7: 88-94 (2013).
[11] Sondari D., Septevani A., Randy A., Triwulandari E., Polyurethane Microcapsule with Glycerol as the Polyol Component for Encapsulated Self-Healing Agent, International Journal of Engineering and Technology, 2: 466-471 (2010).
[12] Liu X., Zhang H., Wang J., Wang Z., Wang S., Preparation of Epoxy Microcapsule Based Self-Healing Coatings and  Their Behavior, Surface & Coatings Technology , 206: 4976-4980 (2012).
[13] Mcllory D., Blaiszik B., Caruso M., White S., Moore N., Scottos N., Microencapsulation of a Reactive Liquid-Phase Amine for Self-Healing Epoxy Composites, Macromolecules, 43: 1855–1859, (2010).
[14] Feczko T., Varga O., Kovacs M., Vidoczy T., Voncina B., Preparation and Characterization of Photochromic Poly(Methyl Methacrylate) and Ethyl Cellulose Nanocapsules Containing a Spirooxazine Dye, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 222: 293-298 (2011).
[15] Murtaza Gh., Ethylcellulose Microparticles: A Review, Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research, 69: 11-22 (2012).
[16] Sheorey D., Sesha Sai M., Dorle K., A New Technique for the Encapsulation of Water Insoluble Drugs Using EthylCellulose, Journal Of Microencapsulation, 8: 359-368 (1991).
[17] Badulescu R., Vivod V., Jausovec D., Voncina B., Treatment of Cotton Fabrics with Ethyl Cellulose Microcapsules, Woodhead, 75: 226-235 (2010).
[19] Sappidi S., Thadkala K., Kota J., Aukunuru J., Preparation and Characterization of Ethyl Cellulose Microspheres Encapsulating Metformin Hydrochloride and Glipizide, Der Pharmacia Letter, 6: 213-226 (2014).
[20] Sudhamani T., Noveenkumar K., Preparation and Evaluation of Ethyl Cellulose Microspheres of Ibuprofen for Sustained Drug Delivery, International Journal of Pharma Research and Development, 2: 119-125 (2010).
[21] Johannes Fickert., “Nanocapsules for Self-healing Material”, Max-Planck-Institut für Polymerforschung Mainz, Germany, (2013).