مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب یون کروم) (III از فاز آبی توسط نانولوله کربنی عاملدار شده

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرگروه شیمی مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران غرب

3 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی، گروه شیمی،تهران ،ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه شیمی،تهران ،ایران

چکیده

در این پژوهش در گام نخست،نانولوله های کربنی چنددیواره) (MWCNTsعامل دارشدو سپس مورد مشخصه یابی قرار گرفت.در فرآیند مشخصه یابی از اسپکتروسکپی زیر قرمز تبدیل فوریه( FT-IR )،پراش پودری اشعه X (XRD)،میکروسکوپ الکترونی رویشی( SEM)،آنالیز بت. امت، تلر. بارت.جوینر.هالندا (BET/BJH) و آنالیز اندازه ذرات( (PSA استفاده شد. در گام بعدی از نانولوله های کربنی عامل دارشده (FMWCNTs) برای حذف یون های آلاینده از محیط های آبی استفاده گردید.اثر عوامل موثر بر بازدهی فرآیند جذب ، مانند غلظت اولیه جذب شونده، C0 ،مقدار جاذب (W)، pH،زمان تماس جذب شونده با جاذب ودما مطالعه شد و مقدار بهینه هریک از آن ها تعیین گردید.نتایج حاصل از بستگی ظرفیت جذب تعادلی ، qe، باغلظت اولیه جذب شونده در شرایطی که سایر عوامل موثر برجذب در مقدار بهینه خود ثابت بودند.با چند همدما ی جذب مقایسه شد ومعلوم گردید که همدمای لانگمویر ، تمکین و فروندلیش سازگاری خوبی با نتایج این پژوهش را دارند . اماسازگاری همدمای فروندلیش بهتر است. بررسی های سینتیکی فرایند جذب سطحی مورد مطالعه نشان دادکه معادله سینتیکی شبه مرتبه اول با نتایج تجربی سازگاری خوبی را داردودر عین حال مدل نفوذ درون مولکولی نیز می تواند با نتایج سینتیکی این پژوهش سازگارباشد. ترمودینامیک جذب نیز با در نظر گرفتن چگونگی بستگی، qe، با دمادر شرایطی که سایر عوامل بر روی مقادیر بهینه خود ثابت نگهداشته شدند ، به مطالعه در آمدوتوابع ترمودینامیکی جذب محاسبه شدند .نتایج نشان داد، که فرایند جذب سطحی مورد مطالعه درگستره دمایی به کار رفته خودبه خودی و ( ∆G0ad

کلیدواژه‌ها

موضوعات